Hvilke typer dokumenter er relevante for å møte
lovmessige, byggtekniske og markedsmessige krav?

Luftkvalitet

Teknisk forskrift stiller krav om at bygninger skal ha ventilasjon som er tilpasset forurensnings- og fuktbelastningen i rommene for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet. Luftmengder angitt i TEK10 forutsetter at materialer har egenskaper som gir lav eller ingen forurensning til innelufta. Materialtyper som bør dokumenteres, er de som er direkte eller indirekte eksponert mot inneluft. En tommelfingerregel er at produktet befinner seg i eller innenfor dampsperra. I praksis vil det være nødvendig å kreve dokumentasjon av de fleste materialtyper som brukes innendørs

Å sette krav til lave emisjoner fra byggevarer bidrar til å sikre god luftkvalitet i bygninger, hovedsakelig avhengig av:

  • emisjoner av produkter eksponert til innemiljø

  • mengden av luft og renheten i lufta som blir tilført

Hva som emitteres til innemiljø fra byggevarer, og hvilken betydning emisjoner har for luftkvalitet og helse, er i dag ikke tilstrekkelig dokumentert i de harmoniserte standardene, derfor fordrer det andre metoder for å deklarere emisjoner til innemiljø. Emisjoner blir som oftest målt i laboratorium som svarer til grenseverdier for lavemitterende materialer gitt i NS-EN 15251, verdiene bygger på den finske M1-merkeordningen. Erfaringer fra denne merkeordningen viser at bruk av lavemitterende materialer bidrar til god luftkvalitet i ferdige bygninger.

Dokumenter som svarer til krav til luftkvalitet

Breeam egenerklæring (HEA 9/HEA 2): produsentens egen deklarasjon som dokumenterer lave utslipp av flyktige organiske forbindelser og andre kjemiske signalsubstanser/forbindelser for utvalgte produktkategorier.

EMICODE (EC1+): merkeordning for produkter med svært lave emisjoner.

M1 serftifikat: sertifiseringsordning for produkter med svært lave emisjoner.

Svanemerket: (miljømerking, type 1, ISO 14024) er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å hjelpe forbrukere og andre innkjøpere med å gjøre gode miljøvalg. Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning i regi av Stiftelsen Miljømerking. Svanemerket vurderer hele produktets og/eller bygningens livssyklus og ser på alle fasene fra råvare til avfall.