Hvilke typer dokumenter er relevante for å møte
lovmessige, byggtekniske og markedsmessige krav?

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

Forskriften sikrer at arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir forsvarlig utført, noe som gjør at arbeidstakere er vernet mot skader på liv eller helse. I andre del av forskriften (§ 2-1.Krav om stoffkartotek), heter det:
«Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for de farlige kjemikaliene som kan medføre helsefare, deriblant de som dannes under prosesser i virksomheten. Stoffkartoteket skal opprettes før de farlige kjemikaliene dannes, fremstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomheten.»

Stoffkartoteket skal inneholde sikkerhetsdatablader for kjemikalier som omfattes av artikkel 31 og vedlegg II i forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH, samt informasjonsblader for andre helseskadelige stoffer og helsefarlig biologisk materiale.

I Cobuilder Collaborate kan du opprette et digitalt stoffkartotek som er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om arbeid med farlige kjemikalier.

Leverandørenes sikkerhetsdatablader er grunnlaget for dataene som brukes i Cobuilder Collaborate. Sikkerhetsdatabladene er som regel tilgjengelige i formater som Word eller PDF, med andre ord «døde formater». Nøkkeldata fra disse løftes til systemets database og omdannes til maskinlesbar informasjon. I Cobuilder Collaborate finnes det et filter, satt av bransjen, som automatisk identifiserer farlige kjemikalier. Dette er mulig takket være de maskinlesbare dataene som er digitalisert i systemet.

Leverandører som har inngått avtale for å levere sikkerhetsdatablad i Cobuilder Collaborate, er forpliktet til å sende inn den nyeste versjon av SDS ved oppdatering. Dette leveres direkte til ditt stoffkartotek. Det utføres kvalitetskontroll av sikkerhetsdatabladene og eventuelle feil og mangler blir kommunisert til leverandørene.

Filteret i Cobuilder Collaborate hjelper brukerne til bl.a. å identifisere de farligste kjemikaliene der risikovurdering bør prioriteres.

Krav om risikovurdering og tiltak mot risiko som forårsakes av kjemikalier, er fastsatt i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 3, og i Arbeidsmiljøloven, § 4-5.

Den nye trinn-for-trinn prosessen for risikovurdering i Cobuilder Collaborate hjelper brukerne med oppfyllelse av disse kravene.

Dokument som svarer kjemikalielovgivning

Sikkerhetsdatablad: er et følgedokument som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. Krav til format og innhold i et sikkerhetsdatablad er gitt i REACH artikkel 31 og i vedlegg II, sist endret ved Kommisjonsforordning (EU) 2015/830.

Informasjonsblad: For helsefarlig biologisk materiale og farlige kjemikalier som ikke omfattes av SDS-kravet, skal de utarbeides informasjonsblad. Dette kravet er fastsatt i Forskrift om utførelse av arbeid, § 2-1. Krav om stoffkartotek.