Hvilke typer dokumenter er relevante for å møte
lovmessige, byggtekniske og markedsmessige krav?

Teknisk dokumentasjon

Selv om et produkt til byggverk kan fremstilles, omsettes eller markedsføres på det norske markedet betyr dette ikke at produktet kan brukes i ethvert byggverk. Tekniske krav til byggverk fastsettes på nasjonalt nivå, og varierer fra land til land. I Norge gjelder følgende;

I henhold til §5-5 (e) i SAK10, skal ansvarlig foretak kunne vise at det er brukt byggevarer med tilstrekkelig dokumentasjon, slik at det fremgår at produktene oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel § 3-1.

I henhold til §3-1 i TEK17, skal det før produktene bygges inn i byggverket dokumenteres at produktene har de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige bygget skal tilfredsstille kravene i forskriften. Reglene for dokumentasjon av produkter følger forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) som er den norske implementeringen av Construction Product Regulation (CPR).

Ytterligere direktiver henvist i TEK 17 :

  • Heisdirektivet (kap. 15)
  • MD – Maskindirektivet (kap. 12)

Andre relevante direktiver en kan etterspørre dokumentasjon til gjennom Cobuilder Collaborate:

  • LVD – Lavspenningsdirektivet

  • EMC – Elektromagnetisk kompatibilitet

  • RTTE – Forskrift om krav til radioutstyr

  • Merking og sporing av sprengstoff til sivilt bruk

  • Økodesigndirektivet

  • Bygningsenergidirektivet

  • Drikkevannsdirektivet

Dokumenter som svarer opp til direktivene

Ytelseserklæring: er et juridisk dokument som inneholder opplysninger om produsenten, byggevarens egenskaper og ytelser, tredjepartsvurderinger som er utført i samsvar med produktets tilsiktede bruk og hvilket teknisk kontrollorgan som eventuelt har utført disse. De vesentlige egenskapene er hentet fra ZA-vedlegget til den aktuelle harmoniserte produktstandarden.

Samsvarserklæring: er produsentens erklæring at produktet er produsert i henhold til en produksjonsnorm hvor det ikke er nødvendig med en tredje-parts vurdering for samsvar.

Samsvarssertifikat: er et sertifikat fra tredje-part, at produktet er produsert i henhold til produksjonsnorm.

Monteringsveiledning: for å sikre at de deklarerte ytelser blir ivaretatt i henhold til spesifikasjon, er det viktig at montør/installatør har nødvendig informasjon for korrekt montering av produkt.