Hvilke typer dokumenter er relevante for å møte
lovmessige, byggtekniske og markedsmessige krav?

Miljøegenskaper

Krav til miljøegenskaper er i liten grad innarbeidet i harmoniserte produktstandarder. Derfor må man be om tilleggsdokumentasjon for å kunne vurdere miljøegenskapene i det enkelte prosjekt. Eksempler på miljøkrav det kan være nødvendig å etterspørre, er dokumentasjon på at byggevarene ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer eller avgir forurensende stoffer til inneluft, jord, grunn- eller drikkevann og at det benyttes materialer som kan gjenvinnes, eller at materialene har lav miljøbelastning ved framstilling og bruk. En rekke miljøklassifiseringsverktøy setter miljø og bærekraft på dagsordenen, ledende klassifiseringsverktøy i det norske markedet er BREEAM.

Hensiktsmessige dokumenter for deklarering av miljøegenskaper

EPD: et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration. Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.

Teknisk Godkjenning (TG, etter 1.1.10): angir at en byggevare er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav i byggteknisk forskrift (TEK10) for de bruksområder og betingelser som er angitt i godkjenningsdokumentet. Godkjenningen angir også at byggevaren tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). I henhold til Teknisk manual for BREEAM-NOR ver 1.1 (2012) er SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) etter 1.1.10 godkjent dokumentasjon på at produktet ikke inneholder stoffer sjekkliste A20.

Svanemerket: Se punkt om «luftkvalitet».

Breeam egenerklæring (A20): produsentens deklarering på at produkter innen utvalgte produktkategorier ikke har innhold av miljøgifter iht sjekkliste A20.

FSC: er et internasjonalt og uavhengig samarbeidsforum som sertifiserer bærekraftig skogbruk.

PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Det er verdens største sertifisering for skog. Ordningen finnes i hele verden. PEFC er en ren råvaremerking.