Prisliste og avtalevilkår

Prislisten under gjelder for bruk av Cobuilders systemer Cobuilder Collaborate. (Produsenter/leverandører av kjemiske produkter må forholde seg til prislisten som gjelder for leverandører, denne finnes her.)

Kunden faktureres en gang i året, og prisen fastsettes ut i fra kundens omsetning som angitt i det siste innleverte årsregnskapet registrert i Regnskapsregisteret.

Prisliste for bruk av Cobuilder Collaborate

Priser for årslisens pr. 01.01.2024:

Prisgruppe (Omsetning siste år) Pris
0 – 1 million Kr 0
1 – 5 millioner Kr 5 250
5 – 10 millioner Kr 8 650
10 – 20 millioner Kr 12 600
20 – 50 millioner Kr 17 700
50 – 100 millioner Kr 27 900
100 – 200 millioner Kr 37 500
200 – 500 millioner Kr 50 000
500 – 1 000 millioner Kr 66 500
1 000 – 2 000 millioner Kr 99 500
2 000 – 3 000 millioner Kr 134 000
3 000 – 5 000 millioner Kr 234 000
5 000 – 20 000 millioner Kr 458 000
> 20 000 millioner Kr 629 000
Det gis rabatt for «konsernstruktur» der morselskap eier minimum 70% av datterselskap i eierstruktur.

Alle priser er eks. mva.

Prisliste for Cobuilder App

PRIS per brukerlisens per år for Cobuilder App pr. 01.01.24:

Ant. brukerlisenser Pris per brukerlisens
0 – 5 kr. 0 (inkl. i Collaborate lisens)
6 – 20 kr 1 050
21 – 50 kr 935
51 – 100 kr 800
101 – 200 kr 665
201 – 500 kr 540
Over 500 kr 400

Alle priser er eks. mva.

Alle priser er eks. Mva:

Alle aktive brukerlisenser til enhver tid vil bli fakturert. Kunder blir fakturert for nye brukerlisenser den påfølgende måneden etter aktivering/bestilling.
For organisasjoner med konsernstruktur beregnes antall brukerlisenser for hele konsernet som helhet, slik at organisasjonen kan dra nytte av lavere priser pga. et større antall brukerlisenser.

Brukervilkår Cobuilder Collaborate

1. Formål

Denne avtale har som formål å regulere rettigheter og plikter i forbindelse med bruk av bransjesystemet Cobuilder Collaborate.

2. Om Cobuilder Collaborate

Cobuilder Collaborate skal gi BRUKER et mottakssystem for lovpålagt dokumentasjon som sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant informasjon knyttet til kjemikalier og faste produkter.

Cobuilder Collaborate skal bidra til at aktører i en bransje kan ivareta lov- og forskriftspålagte krav knyttet til bruk av kjemikalier og produkter, herunder eksempelvis REACH, Forskrift om utførelse av arbeid, Plan- og bygningsloven, Byggevareforordningen (innført 1. juli 2013), Produktkontrolloven, Lov om arbeidsmiljø, Forurensningsforskriften, Brann- og eksplosjonsvernloven, Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, Forskrift om landtransport av farlig gods m.fl.

3. Eiendomsrett

Den enkelte BRUKER har eiendomsrett til all informasjon/data om egen virksomhet som de selv har lagt inn i Cobuilder Collaborate.

4. Pris

Priser for all bruk av Cobuilder Collaborate er gitt i den til enhver tid gjeldende prisliste fra Cobuilder. Se tabell ovenfor. Cobuilder kan oppdatere sin standard prisliste for plattformen med 30 dagers skriftlig varsel. Unntak gjelder prisjustering på løpende avtaler i henhold til konsumprisindeks.

5. Ansvar

BRUKER blir tildelt en bruker-ID og et passord som gir adgang til Cobuilder Collaborate. Den enkelte BRUKER er selv ansvarlig for å beskytte sin bruker-ID og sitt passord så uvedkommende ikke får tilgang til Cobuilder Collaborate og til BRUKERENS stoffkartotek.

BRUKER er ansvarlig for:

· å anskaffe, bekoste og vedlikeholde nødvendig datautstyr og internettilgang for bruk av Cobuilder Collaborate.
· å be av sine leverandører at sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant informasjon knyttet til kjemikalier og faste produkter skal leveres gjennom Cobuilder Collaborate, og ikke direkte til BRUKER[1].
· opprettelse, vedlikehold og bruk av Stoffkartotek for sin virksomhet.
· Å foreta nødvendig opplæring i bruk av Cobuilder Collaborate i sin virksomhet.

Cobuilder AS sitt ansvar omfatter det å:

· Stille til rådighet et elektronisk system med følgende funksjonalitet:
· opprettelse av stoffkartotek
· verktøy for risikovurdering og substitusjon
· utarbeidelse av arbeidsinstruks
· en database for sikkerhetsdatablader
· en database for ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant informasjon på faste produkter.
· en rutine for kvalitetssikring av sikkerhetsdatablader
· Tilby opplæring i bruk av Cobuilder Collaborate.
· Etablere nødvendige rutiner for sikring av dataene i Cobuilder Collaborate, samt drift og vedlikehold av systemene.
· Etablere rutiner for mottakskontroll ved registrering av sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant produktinformasjon knyttet til gjeldende lovkrav.

Overfor BRUKER av systemet er Cobuilder AS ansvarlig for:

· Kommunikasjon mot leverandører vedrørende informasjon til Cobuilder Collaborate og oppdatering av den informasjon som er registrert. Oppdatering av sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant produktinformasjon skal skje fortløpende.
· At Cobuilder Collaborate er tilgjengelig på Internett, men er ikke ansvarlig for at nettet som sådan er tilgjengelig.

Cobuilder AS er ikke ansvarlig for feil bruk av data eller produkter, og heller ikke for noen skade (direkte eller indirekte) som følger av at data eller opplysninger ellers er ukorrekte eller misvisende.

Cobuilder AS er heller ikke ansvarlig for hendelser eller skader som følge av at Cobuilder Collaborate ligger nede eller misbrukes.

Det vil tilstrebes at BRUKER gjennom deltagelse i brukergrupper får mulighet til å komme med innspill til videreutvikling av Cobuilder Collaborate.

[1] Oversikt over leverandører som har inngått avtale om å levere sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant produktinformasjon gjennom Cobuilder Collaborate finnes på www.cobuilder.no

6.Fullmakt og bekreftelse av leveringsplikt

BRUKER gir, ved sin aksept av denne avtalen, Cobuilder AS fullmakt til på sine vegne å innhente sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant informasjon knyttet til kjemikalier og faste produkter fra produsenter, importører og/eller omsettere, samt å opptre på BRUKERS vegne som mottakspunkt av sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant produktinformasjon overfor leverandørene. Avtale mellom Leverandør og BRUKER representert ved Cobuilder AS er tilgjengelig her.

BRUKER bekrefter ved sin aksept av denne avtalen at produsenter, importører og/eller omsettere, som enten direkte eller via distribusjonsledd leverer kjemikalier eller faste produkter til BRUKER, ved undertegnelse av avtale med Cobuilder AS, har oppfylt gjeldende forskriftskrav om levering av sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant produktinformasjon, når forskriftsmessig dokumentasjon er levert/registrert i Cobuilder Collaborate.

7. Avtalens varighet

Denne avtalen varer i perioder på ett år av gangen, regnet fra den datoen BRUKER har registrert seg som bruker av Cobuilder Collaborate.

Avtalen løper videre for en ny periode hvis den ikke er sagt opp skriftlig innen 3 måneder før periodens utløp.

8. Tvist

CB er fritatt fra erstatning når dette skjer som følge av forhold som ligger utenfor selskapets rådighet, eller ved force majeure. Enhver tvist som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Partene vedtar Oslo Tingrett som verneting for eventuelle rettstvister.

Brukervilkår Cobuilder App

Disse brukervilkår gjelder avtale inngått mellom virksomhet som har registrert seg som bruker av Cobuilder App (heretter kalt BRUKER) og Cobuilder AS (heretter kalt CB).

1. Formål

Denne avtale har som formål å regulere rettigheter og plikter i forbindelse med bruk av Cobuilder App, et system for innsamling av alle typer produktdokumentasjon, samt overlevering av dette igjennom ulike digitale kanaler integrert med Cobuilder App. Bruk av Cobuilder App er integrert med Cobuilder Collaborate.

2. Bekreftelse på mottak

BRUKER bekrefter ved sin aksept av denne avtalen at produsenter, importører og/eller omsettere, som enten direkte eller via distribusjonsledd leverer produktdokumentasjon til BRUKER igjennom Cobuilder App kan anse det som levert til BRUKER. Dette skjer ved at produsent, importør og/eller omsetter undertegner standard Cobuilder-leverandøravtale (egen avtale finnes for Sikkerhetsdatablader). Cobuilder App fungerer i så måte som et mottakspunkt på vegne av BRUKER.

3. Eiendomsrett

Den enkelte BRUKER innehar eiendomsretten til all informasjon/data om egen virksomhet, og tilknyttede data som de selv har registret og lagt inn i Cobuilder App.

4. Ansvar

CB fraskriver seg ansvar for innhold i Cobuilder App og tilknyttede systemer og er ikke ansvarlig for feil bruk av data, informasjon og heller ikke for noen skade (direkte eller indirekte) som følger av at data eller opplysninger er ukorrekte eller misvisende. CB er ikke ansvarlig for feil bruk av data eller produkter, og heller ikke noen former for skade. CB er heller ikke ansvarlig for hendelser eller skader som følge av at Cobuilder App ligger nede eller misbrukes.

5. Pris for bruk av Cobuilder App

BRUKER betaler for bruk av Cobuilder App for ant. brukere over fem (5). CB plikter å varsle BRUKER senest 1 mnd. før en eventuell prisjustering. Unntak gjelder prisjustering på løpende avtaler i henhold til konsumprisindeks. Det vises til egen prisliste, se tabell ovenfor.

6. Ansvar bruker

BRUKER er selv ansvarlig for å beskytte brukernavn og passord samt å anskaffe nødvendig elektroniskutstyr for bruk av Cobuilder App.

7. Fullmakt og bekreftelse av leveringsplikt

BRUKER gir ved sin aksept av denne avtalen, CB fullmakt til på sine vegne å innhente relevant produktdokumentasjon og øvrige opplysninger (ytelseserklæring, miljødata, tekniske data, miljømerker, m.m.) fra produsenter, importører og/eller omsettere. BRUKER skal oppfordre sine leverandører til at forskriftsmessig dokumentasjon skal leveres gjennom Cobuilders systemer, og ikke direkte til seg selv (BRUKER).

8. Avtalens varighet

Denne avtalen varer i perioder på ett (1) år av gangen, regnet fra den datoen BRUKER har registret seg som bruker av Cobuilder App. Avtalen løper videre for en ny periode på tolv (12) måneder hvis den ikke er sagt opp skriftlig innen tre (3) måneder før periodens utløp.

9. Tvist

CB er fritatt fra erstatning når dette skjer som følge av forhold som ligger utenfor selskapets rådighet, eller ved force majeure. Enhver tvist som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Partene vedtar Oslo Tingrett som verneting for eventuelle rettstvister.

Cobuilder, mai 2022