Priser og avtalevilkår for Cobuilder Supply (tidligere goBIM)

Abonnementet gir Kunden tilgang til følgende i Cobuilder Supply (tidligere goBIM):

  • Administrere produkter
  • Administrere dokumentasjon
  • Knytte dokumentasjon til produkter
  • Strukturere produktdata ved hjelp av datamaler i henhold til EN ISO 23387
  • Digitalisere produktdata ved hjelp av egensaper utviklet i henhold til EN ISO 22386
  • Eksportere Produktdata til blant annet excel, pdf og Revit
  • Tilgjengeliggjøre produktdata og -dokumentasjon i alle Cobuilder-løsninger, blant annet i Cobuilder Collaborate
  • Administrere produktdata i egne systemer gjennom API
Pris baseres på Kundens årlige omsetning
med basis i siste års reviderte regnskap
Pris pr. år.
NOK 0 – 5 mill Kr. 25 800
NOK 5 – 10 mill Kr. 31 500
NOK 10 – 20 mill Kr. 38 600
NOK 20 – 50 mill Kr. 43 100
NOK 50 – 100 mill Kr. 47 800
NOK 100 – 200 mill Kr. 51 200
NOK 200 – 500 mill Kr. 57 750
NOK > 500 mill Kr. 65 100

For utførelse av tilleggstjenester mellom kl. 16-20 på virkedager kommer et tillegg på 50 % av ordinære timesats. For enhver utførelse av tilleggstjenester utover dette kommer et tillegg på 100 % av ordinære timesats.

Utlegg dekkes i den grad dette er avtalt mellom Partene. Eventuelle reise- og diettkostnader dekkes av Kunden etter Statens gjeldende satser med mindre annet er avtalt. Alle priser er oppgitt i NOK og eks. mva.

Generelle avtalevilkår

1. Om Cobuilder Supply (tidligere goBIM)

Supply-onlinetjenesten er en plattform hvor produsenter og andre brukere skriver inn og registrerer produktinformasjon for å kunne distribuere den til ulike aktører i bygg- og anleggsnæringen

BIM er en standardisert digital prosess hvor alle aktørene i verdikjeden kan samarbeide og dele nødvendig informasjon gjennom hele byggeprosessen. Produsentenes data kan brukes i ulike BIM-prosjekter, og Cobuilder vil sikre at kvaliteten på produsentenes produktinformasjon er god nok til dette formålet. Det er Kundens ansvar å sikre at informasjonen om produkter gitt fra Kunden inn i Cobuilder Supply (tidligere goBIM) er tilstrekkelig spesifikk slik at produktet kan bli identifisert og brukt av andre aktører.

Når Kunden legger til data eller oppretter Product Data Sheet (PDS), må Kunden spesifisere produktnavn og andre identifikatorer som f. eks. produsentens produktnummer, strekkode, GTIN-nr osv. Den angitte produktinformasjonen må være tilstrekkelig omfattende og spesifikk nok til å kunne oppnå sporbarhet av produkter for å kunne bli brukt av entreprenører, prosjekterende, arkitekter, vaktmestere mv.

Cobuilder har rett til å fjerne informasjon eller data dersom kvaliteten på data ikke svarer til gjeldende industristandarder og de til enhver tid gjeldende markedskrav.

Brukere av systemet Cobuilder Collaborate vil fritt kunne laste opp aktuell informasjon og data, og denne informasjonen vil da tillegges Kunden sin profil. Kunden vil også se enkelte data fra Cobuilder sine øvrige systemer som statistikk, knytninger etc.

2. Omfang

2.1 Denne Avtalen inneholder betingelsene for Kundens bruk av Supply-onlinetjenesten som beskrevet i Avtalen.

2.2 Enhver som bruker Supply-onlinetjenesten på vegne av Kunden er forpliktet til å akseptere Sluttbrukervilkårene som gjelder som en bindende del av denne Avtalen. Kunden kan ikke fremme flere krav mot Cobuilder enn det en bruker kan etter disse Sluttbrukervilkårene når det gjelder Supply-onlinetjenesten.

3. Varighet

3.1 Denne Avtalen gjelder fra dato for Abonnementstart angitt på side 2. Avtalen fornyes automatisk for ett år av gangen med mindre en av Partene har sagt opp Avtalen med minst 3 måneders skriftlig varsel før neste avtaleperiode. Ved oppsigelse anses Avtalen terminert på siste dag forhåndsbetalt fast abonnement betalt for av Kunden gjelder for.

3.2 Dersom en av Partene gjør seg skyldig i et vesentlig mislighold av Avtalen som ikke er rettet opp innen 30 dager etter å ha blitt oppfordret til dette ved skriftlig varsel, kan den annen Part heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

4. Priser

4.1 Priser for all bruk av Supply-onlinetjenesten er gitt i den til enhver tid gjeldende prisliste fra Cobuilder. Prislisten på avtaleinngåelsestidspunktet er inntatt i Avtalen som Vedlegg 3: Priser Cobuilder Supply (tidligere goBIM). Kunden kan når som helst i avtalperioden endre til en annen abonnemementstype enn den som først ble bestilt.

4.2 For nyregistrerte Kunder av Cobuilder Supply (tidligere goBIM)

Kunden vil få adgang til Supply-onlinetjeneste fra den dato som er satt som Abonnementsstart på side 2. Hvis Kunden ikke betaler bestilt abonnement for Tjenesten innen betalingsfristen, vil Cobuilder terminere adgangen til Kundens kontoer innen 24 timer.

4.3 For eksisterende Kunder av Cobuilder Supply (tidligere goBIM)

Hvis Kunden ikke vil fornye sitt abonnement, vil Cobuilder terminere Kundens aksess til Tjenesten innen 24 timer etter utløpet av den avtaleperioden Kunden tidligere har betalt abonnement for.

4.4 Betalingsbetingelser

Vederlaget forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. des. 1976 nr. 100, om renter ved forsinket betaling

4.5 Prisendringer

Dersom det etter inngåelsen av Avtalen blir vedtatt endringer i offentlige skatter og avgifter som påvirker Avtalen, blir dette å belaste eller godtgjøre Kunden. Leverandøren kan uten forhåndsvarsel utføre årlig prisregulering pr 31.12 iht det høyeste av endringen i konsumprisindeksen (KPI) eller 5%. Andre prisendringer skal varsles skriftlig, og prisendring kan først iverksettes én måned etter at varslet er sendt.

5. Immaterielle rettigheter

Cobuilder innehar eiendomsretten og alle immaterielle rettigheter til teknologien, inklusive databasen Cobuilder Supply (tidligere goBIM) og tilknyttet programvare og tjenester, som Cobuilder tilbyr Kunden via Cobuilder Supply (tidligere goBIM).

Kunden har eiendomsrett til Kundens data lagt inn av Kunden eller data registrert av Cobuilder etter fullmakt fra kunden i Cobuilder Supply (tidligere goBIM). Kunden beholder eiendomsrett til data koblet fra Cobuilder Collaborate registrert av sluttbruker eller Cobuilder etter fullmakt fra sluttbruker i Cobuilder Collaborate. Data fra Kunde brukt i andre Cobuilder systemer eller 3-parts aktører sin Software er deres eiendom.

Kunden gis slik ikke-eksklusiv bruksrett til Cobuilder Supply (tidligere goBIM) som Sluttbrukervilkårene angir forutsatt at Kunden har betalt for slik bruk og overholder kravene Cobuilder stiller til Kunden. Kunden kan gi egne ansatte og andre som utfører oppgaver for Kunden mulighet til å være brukere av Cobuilder Supply (tidligere goBIM). Kunden er innforstått med at det bare er de som utfører oppgaver til virksomhet med samme organisasjonsnummer som Kunden som omfattes av Kundens abonnement.

Kunden overdrar en ikke-eksklusiv og ikke-tidsbegrenset rett for Cobuilder og alle brukere av Cobuilders systemer tilbudt i markedet i Norge og andre land til å bruke alle data og dokumenter Kunden eller Cobuilder etter fullmakt fra kunden har lagt inn i Cobuilders systemer, herunder Cobuilder Supply (tidligere goBIM), slik Cobuilders systemer til enhver tid åpner opp for. Dersom Kunden oppdager at det er bruksmessige restriksjoner på noen dokumenter eller data, skal Kunden straks varsle Cobuilder skriftlig om dette med identifisering av hvilken dokumentasjon eller data dette gjelder.

6. Krav til Kunden

Sluttbrukervilkårene gjelder for alle brukere Kunden oppretter for Cobuilder Supply (tidligere goBIM). Dersom Kunden ikke aksepterer Sluttbrukervilkårene, vil ikke Kunden gis tilgang til Cobuilder Supply (tidligere goBIM).

Dersom Kunden ønsker å bruke andre produkter eller Tjenester fra Cobuilder enn det som følger av Cobuilder Supply (tidligere goBIM), må Kunden inngå avtale og betale for slik bruk til Cobuilder.

Kunden er selv ansvarlig for å anskaffe, bekoste og vedlikeholde nødvendig datautstyr og internettilgang mv. Kunden er selv ansvarlig for opprettelse, vedlikehold og bruk av data fra Cobuilder Supply (tidligere goBIM) i egen virksomhet.

Kunden er selv ansvarlig for nødvendig opplæring av Cobuilder Supply (tidligere goBIM) med tilknyttede tjenester i egen virksomhet. Slik opplæring kan bestilles hos Cobuilder, og faktureres Kunden som en tilleggstjeneste basert på forbrukt tid etter den timesats som er angitt i vedlegg 3.

Distribusjon av produktopplysninger gjennom Cobuilder Supply (tidligere goBIM) baserer seg på hva den enkelte Kunde eller Cobuilder etter fullmakt fra Kunde legger inn som registrert produktsortiment/produktliste. For at riktig produktopplysninger skal leveres gjennom Cobuilder Supply (tidligere goBIM), er det viktig at de aktuelle produktene som finnes i Kundens registrerte produktsortiment/produktliste blir entydig identifisert. Hvis ikke annet er avtalt med Cobuilder, må Kunden etablere en rutine for overlevering av oppdatert produktsortiment/produktliste minimum hver 3. måned. Hvis annet ikke er avtalt, skal Kunden benytte gjeldende formatbeskrivelse for produktsortiment/produktlisten som angitt til enhver tid på nettstedet Cobuilder Supply (tidligere goBIM). Som en tilleggstjeneste kan Kunden på forespørsel be Cobuilder sende ferdig oppsett på produktsortiment/produktliste til Kunden, som så fylles ut og returneres til Cobuilder. Kunden er i ethvert tilfelle ansvarlig for å kvalitetssikre egen produktsortimentsliste/produktliste for feil og mangler før den overleveres til Cobuilder eller tas inn i Cobuilder Supply (tidligere goBIM), herunder kontroll av data registrert av Cobuilder på vegne av kunde etter fullmakt. Dersom Kunden bruker informasjon inkludert i produktsortimentsliste/ produktliste andre har rettigheter til, plikter Kunden å holde Cobuilder skadesløs for krav rettet mot Cobuilder samt rette slik produktsortimentsliste/produktliste på forespørsel.

Kunden er selv ansvarlig for bruk og eller distribusjon av dokumentasjon fra vareeier (produsenter) som IKKE har tegnet avtale om overlevering og oppdatering av Sikkerhetsdatablad, Ytelseserklæring, Monteringsveiledning og/eller annen produktdokumentasjon i produkter eller tjenester Cobuilder tilbyr.

Kunden er selv ansvarlig for at alle data som Kunden eller Cobuilder etter fullmakt fra Kunden legger inn i Cobuilder Supply (tidligere goBIM) er korrekt, herunder at slike data eller innlegging av data ikke medfører en krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter. Denne plikten gjelder ved all bruk av Cobuilder Supply (tidligere goBIM), herunder ved Kundens mottak eller distribusjon av data eller informasjon tilhørende tredjepart samt informasjon som kobles mot kundes konto i Cobuilder Supply (tidligere goBIM)onlinetjeneste fra Cobuilder Collaborate. Dersom Kunden har en avtalemessig forpliktelse med tredjepart som begrenser Kundens rett til å bruke slike data, er Kunden ansvarlig for å overholde slike avtaler. Dersom tredjepart fremmer krav mot Cobuilder grunnet data eller innhold Kunden eller Cobuilder etter fullmakt har lagt inn i Cobuilder Supply (tidligere goBIM), kan Cobuilder kreve at Kunden overtar kravet med all risiko. Uansett kan Cobuilder kreve at Kunden holder Cobuilder skadesløs for tap Cobuilder blir påført ved at slike krav rettes mot Cobuilder.

Dersom Kunden legger inn personopplysninger i Cobuilder Supply (tidligere goBIM), er Kunden ansvarlig for å innhente samtykke fra den personen opplysningene gjelder slik at disse personopplysningene kan brukes og videreformidles av Cobuilder og andre brukere av Cobuilders systemer slik systemene til Cobuilder åpner opp for. Dersom sensitive personopplysninger legges inn, skal Kunden få den personen opplysningene gjelder til selv å legge inn slike opplysninger om seg selv.

Bedriften annerkjenner at Cobuilder kan markedsføre og offentliggjøre avtalen som Bedriften har inngått med Cobuilder.

7. Krav til Cobuilder

Cobuilder er ansvarlig for administrasjon, drift og vedlikehold av Cobuilder Supply (tidligere goBIM).

Cobuilder er ansvarlig for at Cobuilder Supply (tidligere goBIM) er tilgjengelig på Internett, men er ikke ansvarlig for at nettet som sådan er tilgjengelig eller at Kundens systemer er tilgjengelige.

Som leverandør av Cobuilder Supply (tidligere goBIM), forplikter Cobuilder seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en slik måte at Cobuilder ikke bryter med internasjonale anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

8. Ansvar

Cobuilder er, som operatør av Cobuilder Supply (tidligere goBIM), ikke ansvarlig for feil bruk av data eller produkter, og heller ikke for noen skade (direkte eller indirekte) som følger av at data eller opplysninger er ukorrekte eller misvisende.

Cobuilder er heller ikke ansvarlig for hendelser, tap eller skader som følge av at Cobuilder Supply (tidligere goBIM) er utilgjengelig eller misbrukes.

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Partenes kontroll, suspenderes Partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til lynnedslag, oversvømmelse, streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen.

Partenes erstatningsansvar ovenfor hverandre er begrenset til direkte tap og oppad til kr. 100 000. Følgende beløp er ikke underlagt den øvre grensen for erstatningsbeløp hvis en part er rettslig ansvarlig for dem: i) Betalinger til tredjepart; ii) skader på person, herunder død; iii) skader på fast eiendom eller løsøre; og iv) erstatningsbeløp som i henhold til gjeldende lovgivning ikke kan begrenses. Ingen av partene er erstatningsansvarlige for tap av data.

Hver Part garanterer overfor den annen Part å inneha alle nødvendige materielle og immaterielle rettigheter tilknyttet til sin del av leveransen (Cobuilder for selve systemet Cobuilder Supply (tidligere goBIM), og Kunden for alt Kunden eller Cobuilder etter fullmakt fra kunden legger inn i og distribuerer fra Cobuilder Supply (tidligere goBIM)). Dersom tredjemann reiser sak eller gjør innsigelser om krenkelse av immaterielle rettigheter, skal den part som innehar de aktuelle immaterielle rettigheter motta varsel umiddelbart. Den Part som innehar de aktuelle immaterielle rettighetene skal overta saken og de med saken forbundene kostnader og risiko, samt holde den annen Part skadesløs for et hvert krav knyttet til slik krenkelse eller påstått krenkelse.

9. Overdragelse

Rettigheter eller forpliktelser etter Avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre ut over det som følger av Avtalen uten den annen Parts skriftlige forhåndssamtykke.

10. Kontaktpersoner

For Partenes samarbeid skal kontaktpersoner angitt på side 2 benyttes for daglig kommunikasjon, varsler eller endringer i Avtalen. Hver av Partene kan endre oppgitt kontaktperson ved å sende e-post til den annen Parts kontaktperson med 10 dagers varsel.

11. TVISTER

Denne Avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting for eventuelle rettstvister som måtte oppstå hvis Partene ikke klarer å løse tvister gjennom forhandlinger.

Sluttbrukervilkår Supply-onlinetjenesten

Sist oppdatert oktober 2016

1. Aksept av sluttbrukervilkårene

1.1 Velkommen som bruker av Supply-onlinetjenesten.

1.2 Informasjon om oss
Nettstedet Cobuilder Supply (tidligere goBIM).no som inneholder Supply-onlinetjenesten (heretter «Tjenesten» eller «Supply-onlinetjenesten») er utviklet og drevet av Cobuilder AS («vi», «vår» og «oss»).
Vi er et privateid norsk selskap: Cobuilder AS, Vollsveien 9-11, 1366 Lysaker, Norge, org.nr. 979198175, e-post: support@cobuilder.no.

1.3 Ved å bruke Tjenesten inngår du en bindende avtale med oss, og du aksepterer at din bruk av Supply-onlinetjenesten er underlagt disse sluttbrukervilkårene som gjelder på tidspunktet du bruker Tjenesten.

1.4 Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre disse sluttbrukervilkårene til enhver tid uten nærmere beskjed. Du skal akseptere de oppdaterte og/eller endrede leveringsbetingelsene før du bruker Supply-onlinetjenesten. Ved adgang til Supply-onlinetjenesten skal du derfor kontrollere om det er oppdateringer og/eller endringer i disse sluttbrukervilkårene. Uavhengig av det ovennevnte skal vi ikke være forpliktet til å holde denne nettsiden oppdatert. Hvis behovet oppstår, kan vi avslutte adgang.

1.5 Din bruk av Supply-onlinetjenesten er også underlagt Cobuilder sin til enhver til enhver tid gjeldende personvernpolitikk for beskyttelse av personlige opplysninger.

1.6 Definisjoner

• “Brukere” betyr deg samt andre personer som er sluttbrukere av Supply-onlinetjenesten, som er godkjent til å bruke Tjenestene underlagt vilkårene i disse sluttbrukervilkårene som følge av et abonnement betalt av Kunden og mottagelse av brukeridentifikasjon og passord.
• “coBuilder” betyder Cobuilder AS med registrerte datterselskaper.
• “Supply-konto” betyr en elektronisk konto, som er opprettet til deg som bruker, forutsatt at Cobuilder har gitt deg adgang til Supply-onlinetjenesten, som skal brukes i forbindelse med tjenesten.
• «Cobuilder Supply (tidligere goBIM)» eller «Tjenestene» betyr alle webbaserte programmer og elektroniske tjenester som gjøres tilgjengelig av Cobuilder via nettstedet www.Cobuilder Supply (tidligere goBIM).no.
• “Innhold” betyr alle elektroniske data eller opplysninger som brukere offentliggjør på Supply-onlinetjenesten.
• “Kunden” betyr enhver tidligere, nåværende eller fremtidig kunde hos Cobuilder som har betalt for abonnement av Supply-onlinetjenesten.
• “Sluttbrukervilkårene” betyr disse generelle betingelsene for bruk av Cobuilder Supply (tidligere goBIM) som utgjør hele avtalen mellom Cobuilder og deg vedrørende Supply-onlinetjenesten.

2. Beskrivelse av Tjenestenе

2.1 Om Supply-onlinetjeneste

Ved hjelp av Cobuilder Supply (tidligere goBIM) forenkles dataflyten mellom alle aktørene i verdikjeden i bygg- eller anleggs prosjekter. Supply-onlinetjenesten er en plattform hvor produsenter skriver inn produktinformasjon for å kunne distribuere den til ulike aktører i byggeindustrien.

Når du legger til data eller oppretter Product Data Sheet (PDS), må du spesifisere sporbar informasjon som produktnavn og andre identifikatorer som f. eks. produsentens produktnummer, strekkode/GTIN-nr osv. Den angitte produktinformasjonen må være omfattende og spesifikk nok for å kunne bli brukt av entreprenører, prosjekterende, arkitekter, FM managere mv til å spore hvilke produkter som er kjøpt inn og brukt i et bygg- eller anleggsprosjekt.

Cobuilder har rett til å fjerne informasjon, inklusiv Product Data Sheet og dokumentfiler, dersom kvaliteten på data ikke svarer til gjeldende industristandardene og de til enhver tid gjeldende markedskrav.

Supply-onlinetjenesten gir adgang både til dokumentfiler og produktinformasjon som oppbevares på Cobuilders servere og til registrert data/informasjon – som f.eks. navn, revisjonsdato for dokumenter, identifikatorer for produkter og andre data oppbevart i Cobuilders database.

2.2 Adgang til Supply-onlinetjeneste

Du vil være i stand til å se, søke, tilføye og redigere produkter og arbeide med dokumentfiler, knyttet til dem – tilføye, redigere, aktivere og versjonere dem, abonnere på dem og koble dokumenter til produkter. De gyldige filformatene bestemmes av Cobuilder.

Cobuilder har en database med Product Data Templates som er tilgjengelige via Supply-tjenesten. Databasen tilgjengeliggjøres for tjenestens brukere, men antall Product Data Templates som kan åpnes for utfylling er begrenset til 10. Ved behov og etter nærmere avtale kan antallet PDT’er kunden er begrenset til utvides. Gjennom å fylle ut en Product Data Template med spesifikk data, kan kunden opprette en Product Data Sheet. En Product Data Sheet (PDS) oppsummerer de tekniske egenskapene av hver byggevare, hvert material eller komponent i samsvar med regulerings-, markeds- eller kunde-spesifikke krav.

De dokumentene du oppretter skal vises i elektroniske systemer og løsninger administrert av Cobuilder.

Du vil være i stand til å se, søke, tilføye og redigere PDS. Ytterligere restriksjoner kan gjelde, avhengig av abonnentstype og distribusjonsland.

Du kan eksportere dine produktdata i ulike formater, som f.eks. PDF, Excel, COBie osv. Ytterligere restriksjoner kan gjelde, avhengig av din abonnentstype og ditt distribusjonsland. Vennligst sjekk prislisten for Supply-onlinetjeneste.

Dine data kan bli offentliggjort og delt med andre brukere av Cobuilder-systemene.

Cobuilder vil samle informasjon om bruken av dine produkter og kan sende den inn til deg etter anmodning.

Restriksjoner kan gjelde, avhengig av abonnentstype og valgt distribusjonsland.

3. DIN KONTO

3.1 Cobuilder kan når som helst og etter eget skjønn alene avslå registrering av eller annullere enhver konto.

3.2 Du får adgang til din Supply-konto med et brukernavn og et passord, som du oppretter eller tildeles av Cobuilder (dine “personopplysninger”). Dine personopplysninger er kun til din egen bruk. Du er selv ansvarlig for å holde dine personopplysninger fortrolig samt for alle aktiviteter som skjer under din innlogging, uansett om du har godkjent disse eller ikke. Det er ditt ansvar å ta tilstrekkelige forholdsregler med dine personopplysninger og øyeblikkelig informere Cobuilder om eventuell ikke-godkjent bruk av dine personopplysninger.

4. Kansellering og oppsigelse

4.1 Cobuilder kan etter eget skjønn avslutte din Supply-konto og fjerne eller forkaste ethvert innhold innenfor Supply-onlinetjenesten hvis Cobuilder tror du har brutt eller handlet i uoverensstemmelse med disse Salgs- og leveringsvilkårene. I et slikt tilfelle skal enhver kontrakt, uansett om den er muntlig, skriftlig eller antatt, samt din Supply-konto og alle dens deler avsluttes etter Cobuilder sitt skjønn.

4.2 Enhver oppsigelsen av din adgang til Supply-onlinetjenesten som følger av noen av bestemmelsene i disse sluttbrukervilkårene, kan tre i kraft uten forvarsel.

4.3 Etter annullering eller oppsigelse av din Supply-konto av en hvilken som helst årsak, kan du ikke lengre få adgang til din Supply-konto eller noen informasjon eller innhold som du har oppbevart på din Supply-konto eller i din Supply-onlinetjeneste. Din Supply-konto kan, men må ikke, slettes av Cobuilder. Du er selv ansvarlig for at ta alle relevante sikkerhetskopier av ditt innhold, og Cobuilder har under ingen omstendigheter noe ansvar for opplysninger eller innhold som går tapt eller beskadiges eller på annen måte slettes på grunn av annullering eller oppsigelse av din Supply-konto.

4.4 Du kan kansellere bestillingen av ditt Supply-onlinetjeneste-abonnement innen 3 virkedager etter at din Supply-onlinetjeneste er blitt aktivert.

5. Innhold, IPR og rettigheter

5.1 Du bekrefter at ditt innhold i Supply-onlinetjenesten er ditt eget eller lisensiert til deg fra tredjepart, og at du har tillatelse til å offentliggjøre dette i Supply-onlinetjenesten. Ved å laste inn ditt innhold gjennom Supply-onlinetjenesten, gir du samtidig ditt samtykke til at Cobuilder og visse tredjepartsaktører kan bruke ditt innhold i henhold til disse vilkårene.

5.2 Ved å bruke Supply-onlinetjenesten gir du Cobuilder, for det formål å utvikle dets produkter og tjenestene knyttet til dem, en ikke-eksklusiv, permanent, ugjenkallelig, verdensomspennende, vederlagsfri rett og lisens til å bruke, gjengi, utvikle nytt informasjonsmateriale av, distribuere, endre, oppføre og vise ditt innhold offentlig på og via Supply-onlinetjenesten samt Cobuilders øvrige produkter og onlinetjenester og på og via andre tredjeparts tjenester som er tilknyttet Cobuilder, uansett om det anvendte media eller om liknende tjenester eksisterer nå eller utvikles i fremtiden. Hvis du offentliggjør innhold på Supply-onlinetjenesten garanterer du samtidig at du har rett til å offentliggjøre dette innholdet og gir med dette ovenstående rettigheter til Cobuilder.

5.3 Du er innforstått med at offentliggjørelse av ditt innhold i eller via Supply-onlinetjenesten eller øvrige av Cobuilders onlinetjenester er fullstendig frivillig og eksponerer ditt innhold offentlig på en ikke-fortrolig måte. Du er innforstått med at Cobuilder og/eller eventuelle tidligere, nåværende eller fremtidige kunder hos Cobuilder kan få tilgang til ditt innhold og kan utvikle eller har utviklet innhold som er identisk med eller ligner ditt, eller kan allerede ha kjennskap til slikt innhold fra andre kilder. Derfor representerer og aksepterer du alt det følgende:

5.3.1 Innholdet representerer enten ditt eget originale materiale, eller du har alle nødvendige rettigheter til å videreformidle det. Ved at gjøre dette er du ikke i strid med noen tredjeparters rettigheter, og du har ikke kjennskap til noen annen person eller juridisk person hvis rettigheter krenkes ved at innholdet vises og brukes som beskrevet i disse vilkårene. Du bekrefter herved at din videreformidling av innholdet ikke er i strid med et fortrolig forhold med noen tredjepart, etablerer et fortrolig forhold med Cobuilder eller noen av dets kunder, eller forplikter Cobuilder eller noen av dets kunder til at behandle ditt innhold (eller eventuelle relaterte materialer) som hemmelig eller fortrolig.

5.3.2 Hvis Cobuilder og/eller noen av dets kunder gjør bruk av ditt innhold innen rammene som ligger i disse vilkårene, vil det ikke påløpe noen kompensasjon til deg eller noen andre for bruk av ditt innhold eller bruken av eventuelle data, ideer, oppfinnelser, design, mønstre og/eller prosesser som ligner på eller er relatert til ditt innhold.

5.3.3 Hvis ditt innhold inneholder noen andres immaterielle rettigheter, skal du opplyse om det i forbindelse med at du offentliggjør ditt innhold i eller via Supply-onlinetjenesten.

5.3.4 Du fritar herved ugjenkallelig og frigjør permanent Cobuilder og dets kunder, datterselskaper og assosierte virksomheter (sammen de «frigitte partene») fra alle handlinger, årsaker til handling, krav, erstatninger og ansvar, uansett om de er absolutte eller betingede og uansett deres art, som du nå eller heretter kan eller vil ha mot de frigitte partene eller deres respektive etterfølgere og overdragelsemottakere i forhold til innholdet og bruken av innholdet i henhold til disse vilkårene.

5.3.5 Du gir, ved sin aksept av disse vilkårene, Cobuilder fullmakt til å bruke all data du har lagt inn i Cobuilder Supply (tidligere goBIM) tilgjengelig for andre brukere av Cobuilder Supply (tidligere goBIM) slik Cobuilder Supply (tidligere goBIM) til enhver tid tilbys markedet.

5.4 Innhold som offentliggjøres av en annen person eller virksomhet i eller via Supply-onlinetjenesten, tilhører den personen/virksomheten. Bortsett fra hvor disse servicebetingelsene uttrykkelig tillater det, har du ikke rett til å bruke, gjengi, skape avledet materiale fra, distribuere, oppføre eller vise innhold du ikke har utarbeidet, bortsett fra å få vist innhold i eller via Supply-onlinetjenesten slik Supply-onlinetjenesten tillater.

5.5 Cobuilder med samarbeidspartnere eier alle rettigheter samt all adgang og eiendomsrett til Supply-onlinetjenesten og produktet i sin helhet, herunder all kildekode, grafikk, brukergrensesnitt og audiovisuelt innhold som brukes til å tilby Supply-onlinetjenesten. Supply-onlinetjenesten i sin helhet, tilhørende kildekode, brukergrensesnitt, ikke-kundespesifikk innhold, inklusiv dets oversettelserlig beskyttede materialer som tilhører Cobuilder eller bestemte tredjeparter. Forskjellige andre aspekter av Supply-onlinetjenesten kan være beskyttet av lov om immaterielle rettigheter, varemerke, servicemerke, patent og driftshemmelighet.

5.6 Cobuilder gir deg en ikke-eksklusiv, gjenkallelig og begrenset rett til å bruke Supply-onlinetjenesten utelukkende i overensstemmelse med disse vilkårene. Som eksempel og uten begrensninger har du ikke rett til å endre, tilpasse, omvendt konstruere eller oversette noen del av Supply-onlinetjenesten eller noe annet produkt du får adgang til via Supply-onlinetjenesten. Du har ikke rett til å indeksere eller sammenstille noen deler av innhold fra eller deler av Supply-onlinetjenesten (hverken personlig eller ved hjelp av en robot, edderkopp eller en anen teknologi). Intet i disse salgs- og leveringsvilkårene skal tolkes som en overdragelse av rettigheter til deg av noe i Supply-onlinetjenesten eller noe softwareprodukt som du får adgang til via Supply-onlinetjenesten, eller noen oppfinnelse, opphavsrett, varemerke, noe patent eller noen andre immaterielle rettigheter som er utstedt eller kan utstedes basert på Supply-onlinetjenesten.

5.7 Hele Product Data Template og alle dens deler, som er gjort tilgjengelige via Cobuilder Supply (tidligere goBIM), Cobuilder Supply (tidligere goBIM) API og eksportfiler, eies av Cobuilder AS. Dette gjelder Product Data Template og dens struktur og innhold, inkl. egenskaper, testmetoder, enheter, beskrivelser og definisjoner, samt alle forhåndsgenererte kombinasjoner av egenskaper og testmetoder som produserer ulike dataformater.
Oversettelsene av Product Data Templates, samt egenskapene, testmetodene, enhetene og kategorinavnene er Cobuilders eiendom.
Kunden skal ikke delegere tredjeparter retten til å bruke, reprodusere, distribuere, skape avledede verk av, publisere eller vise offentlig Product Data Template eller noen av dens deler.

6. Ordensregler

6.1 Cobuilder har en rett, men ingen forpliktelse, til å fjerne eller blokkere innhold fra Supply-onlinetjenesten som etter eget skjønn betraktes som stridende mot disse vilkårene, ulovlig, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig eller på annen måte er anstøtende eller strider mot noen parts immaterielle rettigheter. Cobuilder har også en rett, men ingen forpliktelse, til å begrense eller oppheve brukerrettighetene til kontoen til enhver som offentliggjør liknende innhold eller deltar i liknende adferd.

6.2 Cobuilder har ingen forpliktelse til å kontrollere innhold som offentligjøres via Supply-onlinetjenesten og garanterer ikke for nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten av noe av innholdet.

Du aksepterer at Cobuilder under ingen omstendigheter og på ingen måte er ansvarlig for noe av innholdet, herunder feil og utelatelser, eller tap eller skader av noen art, som måtte oppstå som følge av din bruk av innholdet. Du er innforstått med at du skal evaluere og påta deg alle risikoer forbundet med bruken av innholdet. Hvis du ønsker å rapportere uønsket materiale eller du har andre spørsmål, kan du kontakte oss på post@cobuilder.com.

6.3 Hvis du mener at noe av det tilgjengelige materialet du måtte finne i eller via Supply-onlinetjenesten er i strid med din egen opphavsrett, vennligst kontakt oss på post@cobuilder.com. Cobuilder vil gjøre sitt ytterste for å forhindre krenkelser av opphavsrett.

6.4 Dersom du legger inn personopplysninger om andre inn i Supply-onlinetjenesten, er du ansvarlig for å innhente samtykke fra den personen opplysningene gjelder slik at disse personopplysningene kan brukes og videreformidles av Cobuilder og andre brukere av Cobuilders systemer slik systemene til Cobuilder åpner opp for.

7. Øvrige betingelser

7.1 Disse vilkårene forblir i full kraft mens du bruker Supply-onlinetjenesten. Vilkårene vil forbli gjeldene så langt de passer etter at du har sluttet å bruke Supply-onlinetjenesten.

7.2 Du aksepterer å holde Cobuilder, dets moderselskaper, datterselskaper, assosierte virksomheter, ledelse og ansatte skadesløse fra og mot alle erstatningskrav, herunder omkostninger og advokatgebyrer, fra enhver tredjepart som følge av (i) dine handlinger under bruk av Supply-onlinetjenesten, (ii) en påstand om at du eller enhver tredjepart som bruker dine legitimasjonsopplysninger, har krenket en persons eller en organisasjons immaterielle rettigheter eller andre rettigheter eller (iii) overtredelse av disse vilkårene av deg eller en tredjepart som bruker dine legitimasjonsopplysninger.

7.3 Supply-onlinetjenesten leveres “som den er” uten garantier av noe slag når det gjelder anvendelsen av Supply-onlinetjenesten, informasjon/data/innhold som inkluderes i Supply-onlinetjenesten. I videste tolkning etter loven frasier Cobuilder seg alle garantier. Cobuilder og dets assosierte virksomheter garanterer heller ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon/data/inneholdet i Supply-onlinetjenesten. Cobuilder garanterer ikke at Supply-onlinetjenesten er tilgjengelig til enhver tid på ethvert sted eller at tjenesten er feilfri, fri for datavirus eller andre skadelige komponenter. Ingen rådgivning eller opplysninger (hverken muntlige eller skriftlige) fra Cobuilder eller Supply-onlinetjenesten vil gjelde som garanti med mindre de er eksplisitt uttrykt i disse vilkårene.

7.4 Innen lovens videste tolkning kan Cobuilder ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, ekstraordinære, straffbare eller påfølgende skader av noen art, inklusiv, men ikke begrenset til driftsstans, driftsforstyrrelse og/eller tap av opplysninger eller data uansett om Cobuilder er blitt opplyst om muligheten for dette.

Der loven ikke tillater ovennevnte ansvarsfraskrivelse, gjelder nødvendigvis ikke vedkommende utelatelser. I et slikt tilfelle er Cobuilders erstatningsplikt for skader eller utgifter begrenset så langt gjeldende lov tillater.

7.5 Betingelsene, gyldigheten og utførelsen av disse vilkårene styres av og tolkes i overensstemmelse med norsk lov uten å tas hensyn til konflikter med lovmessige prinsipper. Enhver tvist som måtte følge av eller er relater til disse salgs- og leveringsvilkårene er eksklusivt underlagt en bemyndiget rettsinstans i Norge.

7.6 Hvis noen bestemmelser i disse vilkårene ansees som ugyldige eller uten rettskraft av en rettsinstans, påvirker en liknende bestemmelses ugyldighet eller manglende rettskraft ikke noen annen bestemmelse i disse salgs- og leveringsvilkårene og alle bestemmelser som ikke påvirkes av en slik ugyldighet eller manglende rettskraft forblir fullt gjeldende

Cobuilder, juni 2018.