Standardisering av produktdata for BAE-næringen2018-08-09T11:33:31+00:00

Standardisering av produktdata for bae-næringen

Standardene er grunnleggende for utvikling av programvare for digitalsiering av produktdata. Digitaliseringsarbeidet i BAE-næringen stoler på to hovedtyper standarder: standarder for informasjonsprosesser og produktstandarder. Et eksempel på standarder for informasjonsprosesser er BIM standardene under utvikling av CEN 442 som er på veien å bli internasjonale og Europeiske standarder. Likevel, for å få fungerende informasjonsprosesser på plass, trenger næringen produktdata basert på et hierarki som omfatter nasjonale, europeiske og internasjonale produktstandarder samt markedskrav til produktytelser.

CEN 442 – BIM Standarder i EU
CPR/Byggevareforordningen
Product Data Template Standarden
Standarder for informasjonsstyring
Kontakt oss

CEN 442 – BIM standarder i EU

CEN TC 442 Standardisation

EU er leder i standardiseringsarbeidet under det digitale skiftet i BAE-næringen og har satt i gang utvikling av felles BIM standarder for alle europeiske land. Den tekniske komiteen CEN 442 ble etablert nettopp for å utarbeide standarder for digitalisering av produktdata og informasjonsstyring i BAE-næringen. Komiteen består av:

Arbeidsgruppe

Navn

CEN/TC 442/WG 1Terminology
CEN/TC 442/WG 2Exchange information
CEN/TC 442/WG 3Information Delivery Specification
CEN/TC 442/WG 4Support Data Dictionaries
CEN/TC 442/WG 5Chairperson’s Advisory Group

Åpen BIM standardene som var tidligere foreslått av buildingSMART international samt CEN teknisk komite 442  (IFD: ISO 12006-3:2007, IFC: ISO 16739:2013 og IDM: ISO 29481-2:2012) trådte i kraft som europeiske standarder i oktober 2016. Les mer om standardene her.

Per i dag er standardene ISO 19650 Organization of information about construction works – Information management using building information modelling – del 1 og del 2 under utvikling og i ferd med å bli mottatt som europeiske standarder.

Både ISO og CEN har begynt med standardisering av metodologien for utarbeidelse av Product Data Templates. Cobuilder bidrar med erfaring om beste praksis i utvikling av PDT’er.

Byggevareforordningen / CPR

Byggevareforordningen trådte i kraft i 2011. Den var en del av EU’s intiativ for fri markedsføring av byggevarer på den europeiske markedet. Målet ved Byggevareforordningen er å:

  • angi harmoniserte regler for byggevarer som omsettes i EU;
  • etablere et felles teknisk språk for erklæring av byggevarenes egenskaper og ytelser;
  • gi profesjonelle, myndigheter og kunder tilgang til pålitelig informasjon som kan brukes til å sammenligne og evaluere byggevarenes ytelser.

Ifølge Byggevareforordningen er det obligatorisk med ytelseserklæring for produkter som omfattes av harmoniserte europeiske standarder (hEN) eller Europeisk Teknisk Bedømmelse (ETA) for CE-merkede byggevarer.

Byggevareforordningen og BIM

For å CE-merke byggevarer som omfattes av en harmonisert standard eller teknisk bedømmelse, må produktet vurderes etter testmetoder definerte i standarden eller bedømmelsen. Produktets ytelser erklæres i ytelseserklæring (DOP) tegnet av produsent eller importør. Ytelseserklæringen inneholder alle vesentlige produktegenskaper, deklarert i forhold til testmetoder og referansestandarder. Alle relevante ytelser som erklæres finnes i Annex ZA i det relevante harmoniserte standarden.

Ved å kontrollere måten produktytelser erklæres på skaper Byggevareforordningen et felles teknisk språk for byggenæringen. Dette tekniske språket er basert på standarder og er en forutsetning for feilfritt informasjonsflyt i industrien i Europa. Et felles språk og terminologi er det første steget mot BIM prosesser, siden det formidler sømløs kommunikasjon og samhandling mellom aktørene i byggenæringen på tvers av land og programvare.

Product Data Template metodologien bygger opp akkurat på et felles terminologi. Det er avgjørende for BIM prosessene å være basert på felles forståelse og interoperabilitet av informasjonen som utveksles av aktørene i verdikjeden.

Les mer om Product Data Templates her.

Product data template standarden

Det finnes noen nasjonale initiativer for utarbeidelse av prosesser og standarder for erklæring, digitalisering og strukturering av produktdata.

Viktigst av dem er den franske standarden PPBIM (XP P07-150). Standarden introduserer en metodologi for definering og bruk av data for produkter i bygg- og anleggsnæringen. Ifølge standarden må alle produktegenskaper kobles mot definisjon som angitt i en nasjonal produktstandard (f.eks. NS 14351-1 Vinduer og dører – Produktstandard, egenskaper – Del 1).

  • Metodologien gir en pålitelig prosess for validering av dataene beskriver måten egenskaper og egenskapssett skal opprettes i dataordbøker samt måten dataene skal kartlegges på tvers av dataordbøker.
  • Målet ved standarden er å skape høykvalitets og problemfri informasjonsflyt mellom aktører i verdikjeden – fra byggherrer og entreprenører til utførende og bygningsforvaltere.

PPBIM (XP P07-150) er godkjent av CEN/TC 442 arbeidsgruppe 4 som kandidat for Product Data Template standard. PPBIM og UK LEXiCON har noen fellestrekk som f. eks. fokus på prosessen for opprettelse, godkjennelse og forvaltning av innholdet i dataordbøker, utført av eksperter.

Produkter som omsettes på det felles europeiske markedet må tilfredsstille krav angitt i forordninger og direktiver som Byggevareforordningen, Lavspenningsdirektivet, Maskindirektivet osv. Produktinformasjonen påkrevd for å tilfredsstille kravene i forordningene ovenfor distribueres i form av testrapporter, ytelseserklæringer, produktgodkjennelser, FDV-dokumentasjon osv. Denne produktinformasjonen er grunnlaget for å definere hva slags data etterspørres av verdikjeden og må distribueres av produsenter og leverandører.

BAE-næringen er det CEN/CENELEC standardene som angir et felles teknisk språk for erklæring og vurdering av produktytelser og -egenskaper. Dette medfører en felles kontekst for oversettelse og kartlegging av egenskaper og testmetoder på tvers av digitale systemer. Denne standardbaserte terminologien som skaper en felles kontekst skal oppbevares i et dataordbok som administreres og forvaltes i henhold til prosessen beskrevet i PPBIM standarden.

Standardisering av informasjonsprosesser

3D OBJEKTER

DATA

DOKUMENTASJON

Som følge av det digitale skiftet finnes det stadig økende behov for standardisering også av informasjonsprosessene i de enkelte bedriftene og i næringen som helhet. Initiativer for definering av beste praksis og utarbeidelse av standard for informasjonshåndtering i BAE-næringen er allerede satt i gang. Standardene PAS 1192 ble utarbeidet i Storbritannia med hensikt å angi et rammeverk for samhandling og håndtering av informasjonskrav i forhold til BIM. Organisasjonen UK BIM Alliance har tatt på seg å definere beste praksis i informasjonshåndtering når byggherrer skal satte sine datakrav for bygging og forvaltning av bygg og anlegg.

Standarden under utvikling ISO 19650-1 ‘Organization of information about construction works —Information management using building information modelling’ kommer til å definere levering av produkt og prosjektinformasjon inn i informasjonsmodeller (digital tvilling).

Alle disse standardiseringsinitiativer er avgjørende for utvikling av programvare og digitale verktøy for BAE-næringen. I Cobuilder betrakter vi standardene som utgangspunkt for utvikling av alle digitale løsninger og verktøy.

Bortsett fra utvikling av programvare, Cobuilder fungerer som konsulenter for byggherrer, entreprenører og byggeiere. Vår kunnskap innenfor informasjonshåndtering i henhold til beste praksis angitt i ISO 19650 kan hjelpe aktørene optimalisere prosessene for definering av informasjonskrav (på organisasjonsnivå og prosjektnivå) som stilles til deltakere på bygge- og anleggsprosjekter.