Last ned

Standardisering av produktdata
i byggenæringen

For å kunne hente ut verdien av digitale prosesser må man sørge for at man kan samhandle med alle aktører på tvers av verdikjeden. Dette fordrer at man snakker et «digitalt språk» som alle kan forstå. Derfor står standarder sentralt i digitaliseringen av byggebransjen. Cobuilders systemer tar utgangspunkt i og bygges rundt standarder – både prosess- og produktstandarder. BIM-relaterte standarder som er basert på beste praksis for datahåndtering i byggenæringen, ligger til grunn ved utviklingen av våre systemer. Metoden vi benytter for strukturering av dataene er basert på produktstandarder og markedskrav til produktytelser.

standardising construction product data

Legend: Click the image to view it in full size.

CEN 442 – BIM standarder i EU

– process standards

Som et resultat av den raske utviklingen og implementeringen av BIM i den europeiske byggenæringen så har CEN (den europeiske standardiseringskomité) satt opp et program som skal utarbeide standarder for å støtte oppunder BIM-prosesser.

Den tekniske komiteen CEN 442 ble etablert nettopp for å ta tak i arbeidet med standardisering av all informasjon i byggenæringen. Komiteen består av:

Arbeidsgruppe

Navn

CEN/TC 442/WG 1Terminology
CEN/TC 442/WG 2Exchange information
CEN/TC 442/WG 3Information Delivery Specification
CEN/TC 442/WG 4Support Data Dictionaries
CEN/TC 442/WG 5Chairperson’s Advisory Group

De 3 åpenBIM standardene var blant de første som ble fastsatt som europeiske standarder takket være arbeidet av den tekniske komiteen 442. buildingSMART International standardene IFD (ISO 12006-3:2007), IFC (ISO 16739:2013) og IDM (ISO 29481-2:2012) trådte i kraft som europeiske standarder i oktober 2016. Les mer om standardene her.

I henhold til Wien-avtalen omfatter arbeidet av CEN/TC 442 implementering og fastsettelse av gjeldende ISO-standarder for BIM som EU-standarder.

De nylig publiserte standardene ISO 19650 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) – Informasjonsforvaltning med BIM – del 1 og del 2 ble også vedtatt som europeiske standarder tidligere i år.

P.t. samarbeider ISO og CEN i utviklingen av et sett av standarder om Data Templates, datamaler som benyttes for strukturering av produktdata. Som medlem av arbeidsgruppe 4 i CEN/TC 442 bidrar Cobuilder med beste praksis i dette arbeidet.

standardising construction product data

Standardisering av data til digital bruk

Et rammeverk med stor betydning for den digitale utvekslingen av informasjon I byggenæringen er standardene som definerer typen data som skal utveksles og sikrer dennes kvalitet.

Den nylig publiserte standarden EN ISO 23386 gir metoden for hvordan digitale egenskaper for produkter til byggverk skal defineres og styres. Denne standarden er basert på den franske standarden PPBIM (XP P07-150).

Prinsippet er at hver egenskap skal kobles til attributter. Et eksempel på et attributt er en enhet eller en definisjon avledet av en standard innenfor en bestemt lokal kontekst. Det kan også være en unik identifikator som kalles GUID.

  • Metoden gir en pålitelig prosess for validering av alt digitalt innhold og beskriver hvordan egenskaper og attributter skal opprettes i dataordbøker samt hvordan dette innholdet skal kartlegges mot andre dataordbøker.
  • Målet er å sikre høy kvalitet på informasjonsutvekslingen mellom aktørene og å flere ulike brukssaker – digitale modeller, internasjonal handel, drift og vedlikehold.

Hvordan strukturere standardbasert terminologi som er relatert til disse egenskapene? Svaret er ved å bruke Data Templates, eller datamaler på norsk. Ifølge den kommende standarden prEN ISO 23387 er Data Template en generell struktur som kan brukes for digital beskrivelse av hvilket som helst produkt til byggverk eller byggtjenester.

Data Templates er basert på konsepter og relasjoner mellom konsepter hentet fra en dataordbok. En Data Template er en kompilasjon av standardbaserte produktegenskaper samlet i egenskapssett som kan spores til troverdige kilder, f.eks. harmoniserte standarder under Byggevareforordningen.

standardising construction product data

Legend: Click the image to view it in full size.

Byggevareforordningen og smart CE-merking

– product standards/regulations

Informasjon om byggevarer er regulert på europeisk nivå ved forordning EC 305/2011 (Construction Products Regulation eller Byggevareforordningen).

Byggevareforordningen er en EU-regulering som tar sikte på å harmonisere informasjonen om byggevarer. Hensikten er å gi pålitelig teknisk informasjon om produktytelser, brannsikkerhet, bærekraft, testkriterier, m.m. ved å bruke et felles teknisk språk og konsistente vurderingsmetoder på EU og EØS-markedet.

Standarder som inngår i Byggevareforordningen er utviklet av eksperter som deltar i tekniske komiteer og arbeidsgrupper og representerer alle interesserte parter, som produsenter, regulerende myndigheter og forbrukere.

For å sikre entydig kommunikasjon av produktegenskaper og deres testmetoder, fastsetter Byggevareforordningen et rammeverk for bruk av et felles teknisk språk. Dette tekniske språket er imidlertid fremdeles kun tilgjengelig i form av analoge data, noe som ikke stemmer overens med det voksende behovet for å ha produktinformasjonen digitaslisert og tilgjengelig i et maskinlesbart digitalt format.

Det nye initiativet om smart CE-merking som er ledet av Construction Products Europe (CPE), gir en løsning på dette problemet og skal utvide og fremme bruken av harmoniserte produktstandarder i den digitale byggenæringen.

Initiativet om smart CE-merking og CENs pågående arbeid (se nedenfor) viser at data om egenskaper som kvalifiserer og kvantifiserer et produkt, allerede er tilgjengelige i alle harmoniserte produktstandarder. Dette skaper en stor mengde standardisert innhold om produkter til byggverk som kan videreutvikles gjennom ytterligere datastandardiseringsinitiativer for å sikre bruk av et felles teknisk språk og standardiserte produktdata i BIM. På denne måten kan alle brukere få full nytte av produsentenes data.

Smart CE-merking har også som mål å følge den pågående standardiseringen knyttet til digitalisering i byggenæringen.

Finn ut mer om product data templates (PTD)

Hvordan er smart CE-merking knyttet til BIM?

Den kommende stadarden prEN 17473 tar sikte på å opprette en kobling mellom disse initiativene. Den beskriver hvordan Data Templates skal utarbeides på bakgrunn av harmoniserte standarder og europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) gjennom bruk av et felles Europeisk teknisk språk. Dette felles språket er grunnlaget for opprettelse av digital terminologi for den Europeiske byggenæringen. På denne måten blir Data Templates lenken mellom harmoniserte standarder og en åpen Europeisk dataordbok som produsenter kan benytte for å levere sine data digitalt.

Standardisering av informasjonsprosesser

Nå som digitaliseringen tar fart, ser vi en tendens mot økende standardisering av alle forretningsprosesser både i de enkelte bedriftene og i byggebransjen som helhet. Det er stadig flere nasjonale og internasjonale initiativer for definering av beste praksis innenfor informasjonshåndtering i byggenæringen. Et slikt eksempel er den britiske serien standarder PAS 1192 som gir en ramme for samhandling og håndtering av informasjonskrav i forhold til BIM. I tillegg har den britiske organisasjonen UK BIM Alliance startet et initiativ for å definere beste praksis for byggherrer innen informasjonsstyring og kravstilling under bygging og forvaltning av bygg og anlegg.

På internasjonalt nivå er den nye serien standarder ISO 19650 utviklet som et viktig rammeverk for levering av informasjon til Asset Information Models. Slike standardiseringsinitiativer er essensielle for bedrifter som Cobuilder som utvikler IT-løsninger for byggenæringen.

De setter på plass den nødvendige rammen som vi mener aktørene i bransjen bør innplementere i sine organisasjoner. Uansett om det er telemetri, tingenes internett eller maskinlæring byggherrer vil ha – det er de underliggende informasjonsprosessene som påvirker bunnlinjen.

Vårt arbeid

Vi tilbyr konsulenttjenester til byggherrer, driftsledere og entreprenører. Våre eksperter kan bistå din organisasjon med å definere informasjonskrav i henhold til retningslinjene i ISO 19650. Når kravene er definert, kan du ved hjelp av vårt nye system Cobuilder Collaborate distribuere dine informasjonskrav til verdikjeden, samle inn de etterspurte dataene og til slutt levere as-built modeller beriket med validerte og verifiserte data.

Finn ut mer om Cobuilder Collaborate