Produktdata er en forutsetning for ombruk, gjenbruk og sirkulær økonomi

Sist endret 10. februar 2020

Sirkulær økonomi handler om å utnytte alle ressurser maksimalt. Kun ved å fokusere på kvalitet og lang levetid, ombruk og materialgjenvinning kan vi oppnå bærekraftig forbruk og produksjon, og ha en sjanse til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Byggenæringen har et stort ansvar i denne forbindelse. I Norge står bygg – og anleggsbransjen alene for 25% av alt avfall (SSB, 2019). Drastiske tiltak må iverksettes og i denne forbindelse spiller produktinformasjon – produktdata – en avgjørende rolle.

En fjerdedel av avfallet i Norge kommer fra bygg- og anleggsbransjen.

Avfallshåndtering i byggenæringen

Ifølge EUs rammedirektiv for avfall skal 70% av bygg- og anleggsavfallet gjenbrukes eller materialgjenvinnes innen 2020.

I Norge har det så langt vært et større fokus på gjenvinning og behandling av farlig avfall, men i henhold til EUs rammedirektiv er ombruk et mer ønskelig alternativ. Ombruk krever ingen utnyttelse av nye ressurser og kan dermed føre til redusert energibruk og forurensning.

Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette i motsetning til såkalt «lineærøkonomi» eller «bruk-og-kast-økonomi».

Utfordringer ved ombruk av produkter til byggverk

Ifølge en rapport utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra NHP-nettverket finnes det flere årsaker til at det er lite ombruk i byggenæringen i Norge: mer kompliserte og tidkrevende bygge- og riveprosesser, utfordringer under prosjektering, tungvint logistikk, m.m. Dagens regelverk er heller ikke tilpasset omsetning og bruk av brukte byggevarer.

Og ikke minst handler utfordringene om mangelen på (lett tilgjengelig) informasjon om produkter og materialer som bør gjenbrukes.

Hva skal vi bruke gamle produkter til?

Alle lovkrav knyttet til produktinformasjon på et byggeprosjekt gjelder også ved ombruk.

I henhold til eksisterende lovgivning – Byggesaksforskriften (SAK) og Byggteknisk forskrift (TEK) – er det ansvarlig foretak som bærer ansvaret for at produktene som brukes er tilstrekkelig dokumentert før de bygges inn i byggverk.

Dette skaper naturligvis problemer for ombruk; for selv om tilstrekkelig dokumentasjon fantes da produktet først ble bygget inn for 20 år siden, så eksisterer det ikke i dag. Og det er både vanskelig (ofte umulig) og ikke minst kostbart og skulle utføre ny testing og produsere oppdatert dokumentasjon som sikrer at produktet har en ytelse som oppfyller dagens tekniske krav til et bygg.

I følge Sintef er teglstein et godt eksempel på et produkt som er godt egnet til ombruk. Det har lang levetid, men relativt høyt klimagassutslipp under produksjon. Men skal teglsteinen kunne gjenbrukes så må det finnes produktinformasjon om bl.a. frostmotstand, massetetthet og trykkfasthet.

Den gamle betongveggen kan få nytt liv som veimasse

Betong er et annet eksempel på et produkt som gir betydelig miljøgevinst ved ombruk. Men med mindre man har tilstrekkelig produktinformasjon for å kunne dokumentere betongens styrke og sammensetning, særlig etter 15 års bruk, så kan man ikke ta sjansen på å bruke det i et nytt byggverk.

Dette betyr kanskje at det i dag er mer realistisk å fokusere på hva vi faktisk kan bruke gamle produkter til uten å løpe risiko for liv eller helse. Den gamle betongveggen kan kanskje ikke brukes som vegg i et nytt bygg, men den er kanskje ideell som fyllmasse eller veimasse?

 

Byggherre må ta større ansvar for fremtiden

Det er produsentene som er eier av sine produktdata og derfor bør sørge for at varene deres er tilstrekkelig dokumentert.  Men som nevnt er det stor forskjell på kravene som stilles til hhv. omsetning og bruk av et produkt, og det er ansvarlig foretak som til syvende og sist bærer ansvaret – derav navnet.

I dag finnes teknologien tilgjengelig for bruk, og vi mener at byggherren, i mye større grad, må bruke den «makten» og posisjonen de har til å kreve at tilstrekkelig dokumentasjon og data faktisk følger med leveransen – og da ikke bare for FDV.

Ved bruk av rett verktøy kan slike dokumentasjonskrav enkelt settes og distribueres til alle leverandører på et prosjekt, og på den måten sikrer man enklere ombruk i fremtiden.

Teknologi og BIM-verktøy kan hjelpe byggherrer å stille dokumentasjonskrav

Sirkulær økonomi og digitale teknologier

Alle aktører i næringen må ta sine grep for å nå reduksjonsmålene for avfall og gjøre byggenæringen mer bærekraftig. Et viktig skritt er å digitalisere informasjonen om produktene slik at vi kan bruke denne dataen til å etablere en markedsplass for produkter til ombruk.

Og når vi digitaliserer så må vi gjøre det i henhold til de internasjonale produktstandardene som produsenter produserer etter, og som prosjekterende bruker som grunnlag i prosjekteringsarbeidet. Kun da sikrer vi at produktdataene kan kommuniseres og forstås likt i hele verdikjeden. I dag – og når de en gang skal gjenbrukes.

I Cobuilder tror vi på at Data Templates (i hht. ISO 23387) kan hjelpe byggenæringen med en fremtidssikker digitalisering.

En slik datamal kan holde all informasjon som lover og regler krever: geometriske data, ytelses-, miljø- og funksjonsdata, m.m. Datamalene inneholder også annen produktinformasjon som kan være nyttig ved ombruk, f.eks. produsentopplysninger, garanti, forventet levetid, m.m.

Og ikke minst – de sørger for maskinlesbarhet slik at enhver maskin og ethvert system kan forstå informasjonen også i en heldigital fremtid.