Ser frem til å bruke det nye verktøyet for risikoanalyse i prosjektene

Modified on august 31, 2020

Hilde K. Nielssen er HMS-sjef i AF Byggfornyelsе. Som medlem av arbeidsgruppen for kjemi og stoffkartotek har hun også bidratt med innspill under utviklingen av den nye prosessen for risikoanalyse som nå er tilgjengelig for alle brukere gjennom risikomodulen i Cobuilder Collaborate.

– Vi gleder oss til å bruke det nye verktøyet for risikovurdering i prosjektene, sier Hilde. – AF Gruppen har i de siste årene hatt fokus på å forebygge hørselsskader blant våre ansatte. Vi har jobbet med ulike tiltak for å redusere helseeffektene av støy og vibrasjoner, men det har vært en utfordring å jobbe effektivt med risikoen som forårsakes av hørselsskadelige (også kalt ototoksiske) stoffer. Nå har vi endelig fått et verktøy som vil hjelpe oss til å håndtere denne risikoen på en systematisk måte.

digital twin

Hilde K.  Nielssen, HMS-sjef i AF Byggfornyelse

50% av ansatte kan få hørselsskader innen et år

Forskning viser at nedsatt hørsel er den mest vanlige helseskaden innenfor bygg og anlegg. Så mange som 50% av ansatte kan få hørselsskader innen sitt første arbeidsår. Selv om noen av disse skadene ikke nødvendigvis er plagsomme, er de permanente. Dessuten kan de utvikle seg videre og føre til hørselstap dersom man ikke tar de nødvendige forholdsreglene.

– Støy er et veldig alvorlig problem, spesielt ved utførelse av rivearbeid, sier Hilde. – Men det kan være ekstra utfordrende å gjennomføre gode støyreduserende tiltak i nybyggprosjekter når det samtidig er flere aktører fra ulike firmaer på byggeplassen. Noen ganger er det ikke nok med bare gode rutiner. Her vil det nye verktøyet for risikoanalyse være til god hjelp for alle bedrifter som utfører arbeid på byggeplassen.

Støy, vibrasjoner og kjemiske stoffer på arbeidsplassen
Bilde: AF Gruppen

I AF Gruppen har de lenge vært klare over koblingen mellom støy og kjemikalier. Bruk av løsemidler som toluen og styren kan øke risikoen for hørselsskader. I AF Anlegg hvor tunnelprosjekter er vanlige, risikerer ansatte eksponering for et annet ototoksisk stoff – karbonmonoksid (CO) – som kan utløses i store mengder ved sprengning. Derfor er det viktig at man har på hørselsvern – selv etter sprengningen. I AF Offshore Decom jobber man med demontering av oljeplattformer og kan bli utsatt for stoffer som bly og kvikksølv. Da er det viktig å være oppmerksom på at disse stoffene også kan gi andre helseeffekter – ikke bare de bedriftene som regel tar høyde for.

– Hittil har det vært vanskelig å vurdere slike kjemiske stoffer i forhold til støy. Det nye verktøyet for risikoanalyse identifiserer automatisk ototoksiske stoffer når man risikovurderer en kjemikalie. Det gir forslag til bruk av hørselsvern i tillegg til det åpenbare verneutstyret som står i sikkerhetsdatabladet.

Enklere å etterleve når man forstår risikoen

– Risikoanalyse har for mange vært en øvelse som må gjøres for å tilfredsstille myndighetskrav. Med det nye verktøyet for risikovurdering vil denne øvelsen hjelpe folk til å bedre forstå risikoen og se hvilke resultater risikoreduserende tiltak kan gi. Det er enklere å innføre gode rutiner når man forstår konsekvensene, sier Hilde.

Hildes beste tips: Heng opp rapporten fra risikovurderingen på arbeidsstedet. Da får utførende informasjon om hvor farlig arbeidet er og hvilke tiltak som vil hjelpe til å unngå helseskader.

Fakta og råd

220 000 yrkesaktive utsettes for så mye støy at de må stå inntil hverandre og rope høyt for å bli hørt en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer ifølge STAMI.

I Sverige topper byggebransjen statistikken for arbeidsrelaterte problemer på grunn av støy ifølge Prevent.

Hvordan blir mennesker påvirket?

digital twin

Tabell: AF Gruppen

Det er mange faktorer som avgjør hvilke helseeffekter man opplever. Dette er avhengig av støynivået, den utsattes følsomhet, hvis støyet er variert, hvor lang tid man har blitt eksponert for støy, m.m.

Hvordan kan vi redusere risikoen ved støy?

1.      Redusere støy ved kilden – skifte arbeidsverktøy, isolere plassen, m.m.

2.      Minske spredning av støyet – med skjermer, innbygging eller lydabsorbenter

3.      Begrense faktorer som bidrar til hørselskader

4.      Beskytte arbeidstakeren – personlig verneutstyr (enkelt eller dobbelt hørselsvern) og/eller arbeidsrotasjon, hviletid, m.m.

digital twin

Bilde: AF Gruppen

Faktorer som bidrar til hørselskader

1.      Skiftarbeid

2.      Vibrasjoner

3.      Ototoksiske stoffer

4.      Røyking

5.      Arvelighet

Studien som Stami viser til peker på at vi har blitt bedre på å arbeide med støyreduserende tiltak siden slutten av 90-tallet. Det har imidlertid vært en utfordring å iverksette tiltak som reduserer påvirkningen av ototoksiske stoffer da de er vanskelige å identifisere. Den nye modulen for risikoanalyse i Cobuilder Collaborate hjelper deg med dette ved å gi anbefaling om bruk av hørselvern dersom ototoksiske stoffer er identifisert. Avhengig av støynivået og SNR verdi på hørselvernet, kan man bruke enkelt eller dobbelt hørselvern.

Husk i så fall at to hørselsvern ikke gir dobbelt dempende effekt. De riktige dempingsverdiene oppnås bare hvis beskyttelsen testes sammen.

Vi anbefaler å alltid bruke hørselvern ved arbeid med ototoksiske stoffer da noen kjemikalier kan gi hørselskader uansett støynivå.

Mer informasjon om støy og arbeid med støy finner du på Arbeidstilsynets nettside.