Samhandling i verdikjeden

og praktiske utfordringer i digitaliseringen

Vi lever i en informasjonsalder. Det er ikke vanskelig å få informasjon i dag. Utfordringen er å få riktig informasjon når man trenger det. Derfor er kommunikasjon vesentlig. Digital kommunikasjon ligger til grunn for alle nye teknologier som begynner å bli en del av hverdagen vår. Stadig oftere hører vi begreper som tingenes internett, industri 4.0 og digitale tvillinger. De høres kanskje abstrakt ut, men de påvirker allerede dagens næring. Alle disse konseptene bygger på konstant informasjonsflyt og samhandling mellom ulike enheter og systemer.

Samhandling

Samhandling er også i kjernen av Cobuilders digitale løsninger som er utviklet for å sikre sømløs informasjonsflyt på tvers av verdikjeden. Brukerne av ProductXchange har førstehåndserfaring med det. Forvaltning av produktdata og -dokumentasjon i ProductXchange er lett – det er poenget med digitaliseringen. Man oppretter sitt digitale prosjekt, setter data- og dokumentasjonskrav og inviterer verdikjeden på prosjektet. Leverandørene leverer produktene automatisk ved varekjøp. Er det data eller dokumenter som mangler i henhold til prosjektets krav, får man beskjed.

For å få dette til å fungere, er man altså avhengig av samarbeid mellom flere aktører i verdikjeden. Når alle er med og bidrar med sitt, går det ganske smidig.

Produsentene har en vesentlig rolle i denne prosessen. De er den mest troverdige kilden til produktdata og –dokumentasjon. Derfor er det viktig at de har kontroll på sine egne produkter og dokumenter, og sørger for å oppdatere og tilgjengeliggjøre dem for markedet.

Produktene må påføres riktig produkttype. Det er produkttypene som styrer alle data- og dokumentasjonskrav i ProductXchange. På denne måten bidrar produsentene til overholdelse av lov- og markedskrav som stilles på prosjektene.

Leverandørene av produktene må sørge for å regelmessig sende inn oppdaterte produktlister med riktig produktinformasjon og –identifikatorer slik at produktene kan leveres direkte på prosjektene.

digital twin

Hva skjer når kjeden er ødelagt?

Hva skjer hvis en produsent ikke er med i samhandlingsprosessen? Enkelt nok blir produsentens produkter og dokumenter ikke levert på prosjekter i ProductXchange. Et slikt scenario kan skape utfordringer for utførende aktører som må forholde seg til både lov- og markedskrav tilknyttet innsamling av produktdata og -dokumentasjon på prosjektene.

For å imøtekomme utførendes behov, har Cobuilder valgt å tilgjengeliggjøre slike produkter og dokumenter i ProductXchange. Cobuilder har et dedikert team som på vegne av brukerne registrerer produkter, identifiserer og påfører produkttyper og innhenter nødvendig informasjon der dette foreligger.

Registrering av produkter og påføring av produkttype er en jobb som krever både tid og kunnskaper – om selve produktene, om diverse lov- og markedskrav, om produktdokumentasjon, m.m. Produkttypene i ProductXchange er avgjørende for å sikre god kontroll og samsvar med data- og dokumentasjonskrav. Produkttypene er basert på forskjellige nasjonale og internasjonale standarder for byggevarer, og på dette grunnlaget definerer hva slags data og dokumenter produktene skal ha for å oppfylle lovkrav (som Byggevareforordningen) og markedsmessige krav (f.eks. BREEAM). Dessuten hjelper ProductXchange brukerne med overholdelse av dokumentasjonskrav for produkter iht. TEK og SAK. Det å innhente denne dokumentasjonen er hjemlet i SAK der ansvarlig foretak skal sjekke at produktene har tilstrekkelig produktdokumentasjon og at de er i samsvar med relevante tekniske spesifikasjoner før de brukes i et byggverk.

Les mer om produkter med avgift for bruk.

Digitalisering er viktig for byggenæringen. Den skal føre til kostnadsreduksjon og effektivisert ressursbruk. Men samhandling mellom de forskjellige aktørene i industrien er vesentlig for at alle skal få nytte av de nye teknologiene.