Prisliste og avtalevilkår

Prislisten under gjelder for bruk av Cobuilders systemer ProductXchange / Cobuilder Collaborate. (Produsenter/leverandører av kjemiske produkter må forholde seg til prislisten som gjelder for leverandører, denne finnes her.)

Kunder faktureres en gang i året, og prisen fastsettes på bakgrunn av kundens omsetning siste kalenderår.

Prisliste for bruk av ProductXchange / Cobuilder Collaborate pr. 01.04.2022:

Prisgruppe (Omsetning siste år) Pris
0 – 1 million Kr 0
1 – 5 millioner Kr 4 500
5 – 10 millioner Kr 7 200
10 – 20 millioner Kr 10 500
20 – 50 millioner Kr 15 000
50 – 100 millioner Kr 23 000
100 – 200 millioner Kr 31 000
200 – 500 millioner Kr 42 000
500 – 1 000 millioner Kr 56 000
1 000 – 2 000 millioner Kr 84 000
2 000 – 3 000 millioner Kr 113 000
3 000 – 5 000 millioner Kr 198 000
5 000 – 20 000 millioner Kr 386 000
> 20 000 millioner Kr 530 000
Det gis rabatt for «konsernstruktur» der morselskap eier minimum 70% av datterselskap i eierstruktur.

Alle priser er eks. mva.

1. Formål

Denne avtale har som formål å regulere rettigheter og plikter i forbindelse med bruk av ProductXchange / Cobuilder Collaborate.

2. Om ProductXchange / Cobuilder Collaborate

ProductXchange / Cobuilder Collaborate skal gi BRUKER et mottakssystem for lovpålagt dokumentasjon som sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant informasjon knyttet til kjemikalier og faste produkter. ProductXchange / Cobuilder Collaborate skal bidra til at aktører i en bransje kan ivareta lov- og forskriftspålagte krav knyttet til bruk av kjemikalier og produkter, herunder eksempelvis REACH, Forskrift om utførelse av arbeid, plan og bygningsloven, Byggevareforordningen (innført 1. juli 2013), Produktkontrolloven, Lov om arbeidsmiljø, Forurensningsforskriften, Brann- og eksplosjonsvernloven, Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksattstoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, Forskrift om landtransport av farlig gods m.fl.

3. Eiendomsrett

Den enkelte BRUKER har eiendomsrett til all informasjon/data om egen virksomhet som de selv har lagt inn i ProductXchange / Cobuilder Collaborate.

4. Pris

Priser for all bruk av ProductXchange / Cobuilder Collaborate er gitt i den til enhver tid gjeldende prisliste fra Cobuilder.

5. Ansvar

BRUKER blir tildelt en bruker-ID og et passord som gir adgang til ProductXchange / Cobuilder Collaborate. Den enkelte BRUKER er selv ansvarlig for å beskytte sin bruker-ID og sitt passord så uvedkommende ikke får tilgang til ProductXchange / Cobuilder Collaborate og til BRUKERENS stoffkartotek.

BRUKER er ansvarlig for:
• å anskaffe, bekoste og vedlikeholde nødvendig datautstyr og internettilgang for bruk av ProductXchange / Cobuilder Collaborate.
• å be av sine leverandører at sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant informasjon knyttet til kjemikalier og faste produkter skal leveres gjennom ProductXchange / Cobuilder Collaborate, og ikke direkte til BRUKER1.
• opprettelse, vedlikehold og bruk av Stoffkartotek for sin virksomhet.
• å foreta nødvendig opplæring i bruk av ProductXchange / Cobuilder Collaborate i sin virksomhet.

Cobuilder AS sitt ansvar omfatter det å:
• Stille til rådighet et elektronisk system med følgende funksjonalitet:
• opprettelse av stoffkartotek
• verktøy for risikovurdering og substitusjon
• utarbeidelse av arbeidsinstruks
• en database for Sikkerhetsdatablader
• en database for ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant informasjon på faste produkter.
• en rutine for kvalitetssikring av Sikkerhetsdatablader
• Tilby opplæring i bruk av ProductXchange / Cobuilder Collaborate.
• Etablere nødvendige rutiner for sikring av dataene i ProductXchange / Cobuilder Collaborate, samt drift og vedlikehold av systemene.
• Etablere rutiner for mottakskontroll ved registrering av sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant produktinformasjon knyttet til gjeldende lovkrav.

Overfor BRUKER av systemet er Cobuilder AS ansvarlig for:

• Kommunikasjon mot leverandører vedrørende informasjon til ProductXchange / Cobuilder Collaborate og oppdatering av den informasjon som er registrert. Oppdatering av sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant produktinformasjon skal skje fortløpende.
• At ProductXchange / Cobuilder Collaborate er tilgjengelig på Internett, men er ikke ansvarlig for at nettet som sådan er tilgjengelig.

Cobuilder AS er ikke ansvarlig for feil bruk av data eller produkter, og heller ikke for noen skade (direkte eller indirekte) som følger av at data eller opplysninger ellers er ukorrekte eller misvisende.

Cobuilder AS er heller ikke ansvarlig for hendelser eller skader som følge av at ProductXchange / Cobuilder Collaborate ligger nede eller misbrukes.

Det vil tilstrebes at BRUKER gjennom deltagelse i brukergrupper får mulighet til å komme med innspill til videreutvikling av ProductXchange / Cobuilder Collaborate.

6.Fullmakt og bekreftelse av leveringsplikt

BRUKER gir, ved sin aksept av denne avtalen, Cobuilder AS fullmakt til på sine vegne å innhente sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant informasjon knyttet til kjemikalier og faste produkter fra produsenter, importører og/eller omsettere, samt å opptre på BRUKERS vegne som mottakspunkt av sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant produktinformasjon overfor leverandørene. Avtale mellom Leverandør og BRUKER representert ved Cobuilder AS er tilgjengelig på www.productxchange.no.

BRUKER bekrefter ved sin aksept av denne avtalen at produsenter, importører og/eller omsettere, som enten direkte eller via distribusjonsledd leverer kjemikalier eller faste produkter til BRUKER, ved undertegnelse av avtale med Cobuilder AS, har oppfylt gjeldende forskriftskrav om levering av sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant produktinformasjon, når forskriftsmessig dokumentasjon er levert/registrert i ProductXchange / Cobuilder Collaborate.

7. Avtalens varighet

Denne avtalen varer i perioder på ett år av gangen, regnet fra den datoen BRUKER har registrert seg som bruker av ProductXchange / Cobuilder Collaborate. Avtalen løper videre for en ny periode hvis den ikke er sagt opp skriftlig innen 3 måneder før periodens utløp.

Cobuilder, mars 2020