Vilkår og betingelser2019-03-01T08:33:07+00:00

Prisliste og avtalevilkår

Informasjon om produkter med avgift for bruk
Nedenstående prisliste gjelder ved inngåelse av avtale om bruk av ProductXchange. Prismodellen er ulik for Brukere og Leverandører.

Kostnader for bruk av ProductXchange pr. 01.03.2019:

Kostnad for bruk av ProductXchange består av en fast årlig pris, samt en variabel pris basert på bruk.

Prisgruppe (Omsetning siste år)Pris
0 – 1 millionKr 0
1 – 5 millionerKr 3 500
5 – 10 millionerKr 5 500
10 – 20 millionerKr 8 500
20 – 50 millionerKr 11 500
50 – 100 millionerKr 18 500
100 – 200 millionerKr 24 500
200 – 500 millionerKr 34 500
500 – 1 000 millionerKr 46 500
1 000 – 2 000 millionerKr 69 500
2 000 – 3 000 millionerKr 95 500
3 000 – 5 000 millionerKr 168 500
5 000 – 20 000 millionerKr 329 000
> 20 000 millionerKr 450 000
Variabel pris som del av avtale om bruk av ProductXchange:

Bruk av produkter der coBuilder på BRUKERS vegne har identifisert og påført produkttype og evt innhentet nødvendig informasjon der dette foreligger, faktureres med kr. 20,- per produkt per brukersted (prosjekt). Denne kostnaden belastes det enkelte brukerstedet (prosjekt). Dette gjelder kun produkter som har lovmessige, byggtekniske og markedsmessige krav.

Dokumenter eller dokumenterte varer som eies av brukerlisensens innehaver, vil få en distribusjonskostnad på kr 180,- pr. dokument eller pr. vare så lenge nødvendig avtale med coBuilder ikke foreligger.

Det gis rabatt for «konsernstruktur» der morselskap eier minimum 70% av datterselskap i eierstruktur.

Alle priser er eks. mva.

1. Formål

Denne avtale har som formål å regulere rettigheter og plikter i forbindelse med bruk av ProductXchange.

2. Om ProductXchange

ProductXchange skal gi BRUKER et mottakssystem for lovpålagt dokumentasjon som sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant informasjon knyttet til kjemikalier og faste produkter. ProductXchange skal bidra til at aktører i en bransje kan ivareta lov- og forskriftspålagte krav knyttet til bruk av kjemikalier og produkter, herunder eksempelvis REACH, Forskrift om utførelse av arbeid, plan og bygningsloven, Byggevareforordningen (innført 1. juli 2013), Produktkontrolloven, Lov om arbeidsmiljø, Forurensningsforskriften, Brann- og eksplosjonsvernloven, Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksattstoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, Forskrift om landtransport av farlig gods m.fl.

3. Eiendomsrett

Den enkelte BRUKER har eiendomsrett til all informasjon/data om egen virksomhet som de selv har lagt inn i ProductXchange.

4. Pris

Priser for all bruk av Productxchange er gitt i den til enhver tid gjeldende prisliste fra coBuilder.

5. Ansvar

BRUKER blir tildelt en bruker-ID og et passord som gir adgang til ProductXchange. Den enkelte BRUKER er selv ansvarlig for å beskytte sin bruker-ID og sitt passord så uvedkommende ikke får tilgang til ProductXchange og til BRUKERENS stoffkartotek.

BRUKER er ansvarlig for:
• å anskaffe, bekoste og vedlikeholde nødvendig datautstyr og internettilgang for bruk av ProductXchange.
• å be av sine leverandører at sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant informasjon knyttet til kjemikalier og faste produkter skal leveres gjennom ProductXchange, og ikke direkte til BRUKER1.
• opprettelse, vedlikehold og bruk av Stoffkartotek for sin virksomhet.
• å foreta nødvendig opplæring i bruk av ProductXchange i sin virksomhet.

coBuilder AS sitt ansvar omfatter det å:
• Stille til rådighet et elektronisk system med følgende funksjonalitet:
• opprettelse av stoffkartotek
• verktøy for risikovurdering og substitusjon
• utarbeidelse av arbeidsinstruks
• en database for Sikkerhetsdatablader
• en database for ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant informasjon på faste produkter.
• en rutine for kvalitetssikring av Sikkerhetsdatablader
• Tilby opplæring i bruk av ProductXchange.
• Etablere nødvendige rutiner for sikring av dataene i ProductXchange, samt drift og vedlikehold av systemene.
• Etablere rutiner for mottakskontroll ved registrering av sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant produktinformasjon knyttet til gjeldende lovkrav.

Overfor BRUKER av systemet er coBuilder AS ansvarlig for:

• Kommunikasjon mot leverandører vedrørende informasjon til ProductXchange og oppdatering av den informasjon som er registrert. Oppdatering av sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant produktinformasjon skal skje fortløpende.
• At ProductXchange er tilgjengelig på Internett, men er ikke ansvarlig for at nettet som sådan er tilgjengelig.

coBuilder AS er ikke ansvarlig for feil bruk av data eller produkter, og heller ikke for noen skade (direkte eller indirekte) som følger av at data eller opplysninger ellers er ukorrekte eller misvisende.

coBuilder AS er heller ikke ansvarlig for hendelser eller skader som følge av at ProductXchange ligger nede eller misbrukes.

Det vil tilstrebes at BRUKER gjennom deltagelse i brukergrupper får mulighet til å komme med innspill til videreutvikling av ProductXchange.

6.Fullmakt og bekreftelse av leveringsplikt

For leverandører innebærer et samarbeid i næringen om et felles system en rasjonalisering med hensyn til distribusjon og oppdatering av Sikkerhetsdatablader. På denne bakgrunn er det en abonnementsavgift for distribusjon av Sikkerhetsdatablader i ProductXchange. For priser se vedlegg 1 til denne avtale.

7. Avtalens varighet

Avtalen har en varighet på 12 mnd fra undertegnelse, og fornyes automatisk for ett år av gangen hvis ikke avtalen sies opp skriftlig til den annen part innen 3 mnd. før avtaletidens utløp.

Cobuilder, februar 2019.