Prisliste og avtalevilkår

Følgende priser gjelder pr. 01.11.2017

Antall Sikkerhetsdatablad Grunnbeløp Avgift pr. SDS
1 – 10 NOK 2500 NOK 520
11 – 30 NOK 13000 NOK 300
31 – 60 NOK 22800 NOK 200
61 – 200 NOK 32500 NOK 100
> 200 NOK 51000 NOK 50
Kvalitetskontroll av Sikkerhetsdatablad – per gang NOK 300
Forenklet kvalitetskontroll
Gjennomgang av 30 vilkårlige Sikkerhetsdatablad NOK 9800 per gang
Kontroll av øvrige 10% SDS NOK 300 pr. SDS
Registrering – innlegging av Sikkerhetsdatablad
Innlegging av rådata fra elektronisk fil (word, pdf, o.l.) NOK 200 per SDS
Innleggelse av Sikkerhetsdatablad fra XML – fil NOK 920 per time
Pris for koblede Sikkerhetsdatablader mot varer
Antall Sikkerhetsdatablader
1 – 10 NOK 250
11 – 30 NOK 150
31 – 60 NOK 100
61 – 200 NOK 50
> 200 NOK 25

Alle priser er eks. mva
Ved spørsmål rundt prislisten, vennligst ta kontakt med Cobuilder AS, tlf: 67 51 61 00

ØKONOMISK KOMPENSASJON

Prismodellen er ulik for Brukere og Leverandører.

Avtalevilkår

Bruker av ProductXchange / Cobuilder Collaborate har i avtale med Cobuilder (heretter kalt CB)1, gitt CB fullmakt til på sine vegne å innhente relevante Sikkerhetsdatablader og øvrige relevante opplysninger (miljømerker, m.m) fra produsenter, importører av kjemiske produkter, samt å opptre på brukerens vegne overfor LEVERANDØR som mottakspunkt av Sikkerhetsdatablader.

1 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), se www.miljodirektoratet.no.

1. Formål

Denne avtale har som formål å regulere forhold vedrørende levering og oppdatering av Sikkerhetsdatablader som LEVERANDØR skal levere til BRUKER uoppfordret. Dette er hjemlet i REACH2.

2. Om ProductXchange / Cobuilder Collaborate

Både ProductXchange og den nye versjonen Cobuilder Collaborate, som erstatter ProductXchange, er utviklet for å hjelpe næringens brukere av kjemiske produkter til å oppfylle sine forpliktelser i gjeldende kjemikalielovgivning, og for å sikre en riktig kvalitet på Sikkerhetsdatablader og en effektiv informasjonsflyt mellom leverandører og de ulike aktørene i næringen. Systemet har også informasjon om faste produkter, men dette er ikke hjemlet i denne avtale.
ProductXchange / Cobuilder Collaborate skal bidra til at aktører kan ivareta lov- og forskriftspålagte krav knyttet til bruk av kjemikalier og produkter, hjemlet i REACH.

3. Oppfyllelse av leveringsplikt ved deltakelse i ProductXchange / Cobuilder Collaborate

I henhold til krav i REACH skal produsent, importør og/eller omsetter kostnadsfritt stille Sikkerhetsdatablad til rådighet gratis, i papirutgave eller elektronisk utgave. Sikkerhetsdatabladet skal også ajourføres uten opphold. Brukerne av ProductXchange / Cobuilder Collaborate har i avtale med CB, bekreftet at LEVERANDØR, som enten direkte eller via distribusjonsledd leverer kjemiske produkter til BRUKER, ved undertegnelse av denne avtalen, har oppfylt gjeldende forskriftskrav om levering av Sikkerhetsdatablad, når forskriftsmessig Sikkerhetsdatablad er levert CB. Arbeidstilsynet har i brev av 26.04.2005 bekreftet at dette oppfyller gjeldende forskriftskrav.

4. Levering og oppdatering av sikkerhetsdatablader

Sikkerhetsdatablader kan leveres ProductXchange / Cobuilder Collaborate i alle elektronisk lesbare formater (pdf, word eller liknende), eller i form av data levert på et XML-format bestemt av CB.

LEVERANDØR er ansvarlig for at innholdet i Sikkerhetsdatabladene som leveres CB er korrekt. Ved endringer i et Sikkerhetsdatablad, skal LEVERANDØR i henhold til gjeldende forskriftskrav straks levere oppdatert Sikkerhetsdatablad til CB. BRUKER har rett til å få Sikkerhetsdatablad registrert eller revidert i ProductXchange / Cobuilder Collaborate ved å levere dette til CB uten at LEVERANDØR kan stoppe dette.

5. Kontroll av sikkerhetsdatablader ved registrering i ProductXchange / Cobuilder Collaborate

I henhold til gjeldende forskriftskrav skal arbeidsgiver kontrollere at opplysningene i Sikkerhetsdatabladsamsvarer med kravene i vedlegg II til Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning avkjemikalier (REACH). På denne bakgrunn vil Sikkerhetsdatablad fra en leverandør gjennomgå en mottakskontroll på vegne av brukerne. Mottakskontrollen inkluderer 30 stk. Sikkerhetsdatablader. Ved antall utover dette kontrolleres 10 % i en stikkontroll. Ved behov vil alle leverandørens Sikkerhetsdatablader bli kontrollert. Følgende sjekkes ved kontroll:

•At Sikkerhetsdatabladet inneholder alle 16 punktene som er lovpålagt.
•At innholdet i de 16 punktene tilfredstiller krav gitt i ”REACH” og ”Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier” med tilhørende forskrifter og veiledninger fra myndighetene.
•At dato tar hensyn til siste utgave av merkeforskriftene.

Kjemisk sammensetning sjekkes ikke i Sikkerhetsdatabladet. Feil som følger av uriktige opplysninger om kjemisk sammensetning vil kontrollen ikke være i stand til å oppfange.

2 Brevet er tilgjengelig på cobuilder.no. Brevet bekrefter at leveringsplikten anses for oppfylt når leverandør har levert/registrert datablader inn i systemet.

6.Priser

For leverandører innebærer et samarbeid i næringen om et felles system en rasjonalisering med hensyn til distribusjon og oppdatering av Sikkerhetsdatablader. På denne bakgrunn er det en abonnementsavgift for distribusjon av Sikkerhetsdatablader i ProductXchange / Cobuilder Collaborate. For priser se vedlegg 1 til denne avtale.

7. Avtalens varighet

Avtalen har en varighet på 12 mnd fra undertegnelse, og fornyes automatisk for ett år av gangen hvis ikke avtalen sies opp skriftlig til den annen part innen 3 mnd. før avtaletidens utløp.

8. Tvister

Enhver tvist som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Partene vedtar Oslo Tingsrett som verneting for eventuelle rettstvister som måtte oppstå hvis partene ikke klarer å løse tvister gjennom forhandlinger.

Cobuilder, februar 2019.