Product Data Templates, GUID og buildingSMART Data Dictionary

Product Data Templates, GUID og buildingSMART data doctionary

I et globalisert marked for byggevarer må propduktdokumentasjonen forbli forståelig og uomtvistelig korrekt uansett hvem som skal lese den. Spanjol eller kineser. Menneske eller maskin.

Universelt, presist og uavhengig

Byggevareprodusenter som omsetter sine produkter internasjonalt må levere produktdokumentasjon på en lang rekke språk og mange ulike systemer. Så langt har det vært nok å levere dokumentasjonen på pdf’er oversatt til flere språk. Med implementeringen av BIM på tvers av den globale byggenæringen endrer dette seg drastisk. Dagens og morgendagens verktøy for prosjektering, bygging, drift og vedlikehold, krever dokumentasjon i form av interoperatible data. Altså data som er nøyaktige og korrekte uansett språket de skal forståes på, formålet de skal brukes til, programvaren som benyttes eller den foretrukne plattformen.

Et felles dataspråk i forbindelse med BIM er nemlig ikke det samme som internasjonale språk, som for eksempel engelsk eller esperanto. For at begrep, benevnelser, egenskaper og verdier skal forbli konsistente og forståelige, benyttes «mapping». Dette betyr rett og slett at et sett av regler brukes for å koble de ulike variablene sammen slik at sammenhengen mellom dem alltid beholdes og er uavhengig av det «språket» produktdataene oversettes til. Så kan man være sikker på at ingenting forsvinner i oversettelsen.

Ytterligere kompliserende faktorer

Bortsett fra de ulike oversettelsene av begreper, verdier, egenskaper og benevnelser, er det i tillegg helt normalt at én og samme ting uttrykkes radikalt forskjellig i ARCHICAD og i Revit, og på en tredje måte i IFC. På tvers av ulik BIM-software er det faktisk sjeldent sammenfall mellom én og samme ting.
Ta for eksempel en «dør»: Er objektet som representerer «døren» bare dørbladet, eller er det dørbladet sammen med dørrammen? Begge alternativene kan være riktige, det er sammenhengen og stedet objektet skal brukes i som er avgjørende. En nordmann kaller gjerne dørbladet sammen med rammen for «dør,» mens for en engelskmann er det kun bladet som er en «door.» Bladet sammen med rammen vil for ham typisk benevnes for et «door set.» Du skal ikke tenke lenge på problemstillingen før du skjønner at språk- og kulturforskjeller raskt blir potensielle bomber for hvilket som helst byggeprosjekt.

En allmektig GUID

For å ta brodden av problemstillingen har vi valgt å bruke buildingSMART Data Dictionary (bSDD). Med bSDD som oversetter og koblingsboks får nemlig alle begreper, benevnelser, verdier og egenskaper én og samme definisjon. Uavhengig av språk, plattform og BIM-software. bSDD benytter seg av «global unique identifier» (GUID,) som gir hver enkelt objekttype en unik referansekode. Takket være bSDD kan alle derfor slå opp og se hva slags takvindu som skal installeres. Så lenge man referer til den samme objekttypen, spiller det ingen rolle hvilket språk, navnsetting eller klassifisering man bruker. I bSDD er dette allerede oversatt til forståelige data, både for menneske og maskin. Alle objekter – i alle modeller – tolkes entydig, uansett.

PDT – kobler og forenkler

bSDD forenkler alle prosesser og kan benyttes i alle prosesser fra prosjektering og bygging, til søk etter substitutt-produkter og FDV dokumentasjon, bare for å nevne noen av de feltene hvor teknologien vi vise seg nyttig. De respektive landenes bSDD’er er definert opp mot hverandre, så all informasjon oversettes automatisk fra land til land, helt uten feil eller tap av data.
Det er i denne sammenhengen PDT’er kommer inn. PDT’er er den mest effektive løsningen for overføring og oversettelse av produktdata mellom ulike BIM-verktøy. En PDT inneholder grupper av egenskaper og verdier – gjerne kalt egenskapsett – som lett kan eksporteres mellom vidt forskjellig BIM-software, og i tillegg oversettes til alle verdens språk. På den måten kan både mennesker og programmer forstå hva som faktisk MENES med et gitt begrep, en benevnelse eller en egenskap.

Og er ikke nettopp det å forstå hverandre hele poenget med å ha et felles språk?

2018-05-02T12:46:47+00:00 september 16th, 2016|BIM, produktdata|