Ombruk av byggevarer er et steg i riktig retning

Modified on november 17, 2021

Cobuilder har avgitt en høringsuttalelse til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i forbindelse med de foreslåtte endringene i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter i byggverk.

Formålet med endringen er å gjøre det enklere å bruke brukte byggevarer på nytt, et initiativ Cobuilder stiller seg bak. Norske myndigheter har som mål at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi, og byggenæringen er viktig for å få dette til. Høringen er ett av flere tiltak som gjennomføres for å gi byggenæringen økt forutsigbarhet og enklere regler for ombruk av byggevarer.

Viktighet av standarder ved ombruk

I høringsuttalelsen fremhever Cobuilder behovet for en infrastruktur som kan sikre et felles digitalt språk, og som sikrer interoperabilitet på tvers av plattformer som bygges opp for å omsette brukte byggevarer.

– Bruk av datamaler vil sikre en robust overgang for alle aktører til en mer digital samhandling. For å sikre at produktdokumentasjon på produkter og systemer som omsettes og brukes i norske bygg- og anleggsprosjekter kan digitaliseres, foreslår Cobuilder at ombruk av byggevarer baserer seg på allerede eksiterende krav i TEK og DOK, men med bruk av det som kalles BIM-standardene, sier Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør i Cobuilder.

Han fremhever at BIM-standardene nettopp muliggjør informasjonsutveksling mellom aktører og et felles digitalt språk for alle IT-plattformer.

– Cobuilder foreslår derfor at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) signaliserer at bruk av disse standardene vil være rammeverket for opparbeidelse av produktdata og utveksling av produktdata mellom aktørene, sier Fredenlund.

Nødvendig med maskinlesbare data

I tillegg til behovet for en digital infrastruktur basert på datamaler og bruk av standarder, påpeker Cobuilder at DiBKs tilsynsfunksjon for produktdokumentasjon av essensielle og ikke-essensielle egenskaper kan gjøres maskinelt sammen med sjekk av byggeregler. Dette vil spare samfunnet for store kostnader, redusere feil i byggverk, og bidra til lavere karbonfotavtrykk gjennom valg av produkter ifølge selskapet.

– Datamaler kan anvendes både ved ombruk, og for produkter som selges nye i markedet. Vi mener dokumentasjonskrav av byggevarer bør knyttes til bruksområde for byggevaren. Produktdokumentasjonen finnes i dag og leveres av byggevareprodusentene, men ved et krav om bruk av datamaler vil omstillingen til bruk av maskinlesbare data gjøres fortere, mener Fredenlund.