Det er arbeidsgivers ansvar å opprette og føre register over hvilke stoffer de ansatte eksponeres for – og hvilke risikoer de løper – i jobben. Har du ditt på det tørre?

coBuilder-is-helping-the-industry-1100x620

Strengt arbeidsmiljø-krav gjort enkelt

«Forskrift for utførelse av arbeid, § 31» – som er hjemlet Arbeidsmiljøloven, har som formål «å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse.»  Sikkert vel og bra det, men i praksis har det vist seg at registreringsplikten enten ikke overholdes eller føres feil. Ved eventuelle yrkesskader kan dette få vidrekkende følger for virksomheten. For å bøte på dette legger i disse dager Cobuilder til ny funksjonalitet i productXchange. Funksjonalitet som på en enkel, lettfattelig og intuitiv måte automatiserer føringen av et fullverdig eksponeringsregister.

–  Registreringsplikten omfatter blant annet arbeidstakere som er – eller kan bli – utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier, bly, støv med asbestfibre og ioniserende stråling, sier Morten Berntsen fra Teknologisk Institutt. Berntsen har vært sentral i arbeidet med å få på plass den nye funksjonaliteten i ProductXchange.

 

Kompliserende personopplysninger

Aktuelle opplysninger som er inkludert i registeret over eksponerte arbeidstakere i ProductXchange er ifølge Berntsen i overensstemmelse med kravene i forskriften, uten å komme i konflikt med personopplysningsloven. Du har nemlig ikke anledning til å registrere flere opplysninger enn de som er angitt, og registeret skal ikke inneholde opplysninger av medisinsk karakter.

– En kompliserende faktor med et slikt register er at de som er oppført skal ha adgang til opplysninger om seg selv, mens opplysninger som ikke er av personlig karakter skal være tilgjengelig for verne- og helsepersonale, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalget og andre med ansvar for å ivareta sikkerhet og helse på arbeidsplassen, sier Berntsen.

 

Dekkende, lovlig og enkelt

I ProductXchange’ funksjonalitet ligger det i tillegg til opplysninger om den enkelte arbeidstager og vedkommendes arbeidsforhold, mulighet for å blant annet registrere hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstakeren eksponeres for, hvordan og i hvilke konsentrasjoner eksponering forekommer, og tidspunkt og varighet av eksponeringen.

– Opplysningene i ProductXChange’ eksponeringsregister er i overensstemmelse med kravene i forskriften. Selv om det ikke er anledning til å registrere flere opplysninger enn de som er angitt i forskriften, kan det med fordel lastes opp ytterligere beskrivelser av eksponeringsforholdene. Aktuelle dokumenter kan i denne sammenhengen være risikovurderinger, rapporter fra yrkeshygieniske målinger og relevante fagartikler. Jo mer utfyllende desto bedre, sier Berntsen.

 

Fornøyde brukere

Tom Ivar Myhre – HMS/KS-Direktør i Backegruppen og leder for ProductXchange styringsgruppe i Norge – er av den oppfatning at den nye og komplimenterende funksjonaliteten har vært savnet og av den grunn viktig å få på plass i ProductXchange.

– Erfaringsmessig vet vi at det er et stort forbedringspotensiale hos mange i byggenæringen rundt et eksponeringsregister. Ikke bare er regelverket omfattende, mange trenger også et system som sikrer at det det ringer ei bjelle når det håndteres et produkt som burde tilsi eksponeringsregsitrering.  Å få inn dette som en del av productXchange-pakken gjør at vi framover – på en enkel og solid måte – kan føle oss trygge på at vi både oppfyller lovens krav og at vi på en enda bedre måte klarer å ta vare på våre egne ansatte, sier Myhre.

Også HMS-sjef Dag Henning Bredesen i NCC Construction er fornøyd med det spranget productXchange med dette tar.

– Vårt primære fokus er å ta vare på våre ansatte på en god måte, men samtidig må vi selvfølgelig oppfylle de juridiske kravene som er lagt på oss som arbeidsgiver. Av den grunn er det ytterst oppløftende at en godt integrert funksjonalitet for et oppegående eksponeringsregister er på plass i ProductXchange. Dette vil lette vårt daglige arbeid betraktelig, sier Bredesen.

 

I arbeidet med eksponeringsregisteret har følgende aktører bidratt med sin ekspertise og innspill:

Teknologisk Institutt
NCC Construction AS
AF Gruppen
AF Gruppen
AF Gruppen
Ø. M. Fjeld
Skanska
Mesta as
Cobuilder AS
Cobuilder AS
Imtech AS / MediPluss AS
NCC Construction AS
Morten Berntsen (leder arbeidsgruppe)
Dag Henning Bredesen
Espen Jahr
Hilde Slørdahl Conradi
Christian Lyder Heede
Oddbjørn Eriksen
Kristin Hovland
Jan Ove Breen
Petter Island
Henning Kongsgård
Sissel Bergwitz-Larsen
Morten Larsen

 

Registrer deg i ProductXchange Åpne brukerveiledning (pdf)