europeiske-bim-standarder

Som et resultat av den raske utviklingen og implementeringen av BIM i den europeiske byggenæringen så har CEN (den europeiske standardiseringskomité) etablert et program som skal utarbeide standarder for å støtte oppunder BIM-prosesser. Dette skal bidra til å oppnå større grad av samarbeid mellom aktører som er involvert i byggeprosesser og i drift av bygg og anlegg, i tillegg til å harmonisere krav til byggverk, anlegg, bygningsdeler, systemer, produkter og involverte aktører.

En europeisk BIM-komité

I oktober 2015 etablerte CEN (den europeiske standardiseringskomité) en ny teknisk komité med ansvar for standardisering av prosessene rundt BIM i Europa. Komitéen fikk navnet «CEN/TC 442 – Building Information Modelling (BIM)» og ledes i dag av norske Øivind Rooth, fagdirektør i Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Komitéen er et beslutningsorgan med et utstrakt mandat for implementering av åpenBIM og samhandling gjennom standardisering, og som første viktige steg ser vi en høy aktivitet i adoptering av ISO-standarder til europeiske standarder. Eksempler på dette er de tre buildingSMART-standardene IFC, IFD og IDM, samt informasjonshåndterings-standarden ISO 19650 som er et resultat av BIM-satsingen i Storbritannia, og deres PAS 1192-serie.

Viktig for norske produsenter

Norske aktører var tidlig ute med å fokusere på BIM i byggeprosessen, noe som har resultert i en internasjonal annerkjennelse i BIM-miljøet. Norge har siden 90-tallet vært svært aktive i dette miljøet, og vi har ledet internasjonalt arbeid med å utvikle åpne BIM-standarder. Vi er i tillegg et av landene som ligger lengst fremme i bruken av åpne standarder. Dette betyr svært mye for den norske byggenæringen ved at det skaper muligheter for utvidede og nye markeder for norske aktører. Kunnskap og innsikt i muligheter rundt BIM og digitalisering har gjort Norge til en viktig bidragsyter, og til en viktig markedsaktør på det europeiske og globale markedet.

Tre samlende standarder

buildingSMART International jobber globalt med å utvikle og vedlikeholde standarder for digitalisering av byggenæringen på åpne formater, og har tre internasjonale standarder (ISO) som beskriver og støtter byggeprosjekter:

IDM (EN ISO 29481-2:2016) – Building information models – Information delivery manual – Part 2: Interaction framework.

Disse tre ISO-standardene ble i oktober i år publisert som europeiske standarder, noe som betyr at de vil bli implementert som norske standarder i løpet av kort tid. Av disse tre er antagelig IFC den mest kjente, og formatet hjelper aktørene i byggenæringens verdikjede med å utveksle modeller og modellinformasjon med hverandre, uavhengig av programvaren som brukes. Sammen med IFD-standarden (dataordbok) og IDM-standarden (prosess) gir IFC aktørene mulighet til å benytte og utveksle 3D-modeller med essensiell informasjon, entydige beskrivelser av bygningsobjekter og støtteprosesser som kvalitetssikrer prosjekter gjennom bruk av åpenBIM.

Hva er oppgaven til CEN/TC 442?

Den europeiske BIM-komitéen skal utvikle standarder, spesifikasjoner og rapporter som spesifiserer metoder for å definere, beskrive, utveksle, overvåke, lagre og håndtere egenskapsdata, semantikk og prosesser med relasjoner til geospatiale og andre typer eksterne data. Med andre ord, fremme standardisering innenfor BIM i omfang av håndtering av strukturert informasjon innen et byggverks livsløpssyklus.

Hvordan definere et felles teknisk språk?

En av de viktigste forutsetningene for en velfungerende BIM-prosess er en enighet om en felles terminologi, et felles språk som kan brukes på tvers av hele næringen. Dette felles språket må være maskinlesbart slik at programvare entydig kan tolke innholdet i modellene som utveksles. Behovet for dette felles språket har resultert i buildingSMARTs IFD-standard, EN ISO 12006-3, og deres implementasjon av standarden, buildingSMART Data Dictionary (bSDD). bSDD er en global dataordbok som gir grunnlag for felles terminologi i bruken av åpenBIM slik at alle modeller tolkes entydig av programvare, og hvor alle termer kan oversettes til alle verdens språk. Da kan programvare i Kina sømløst kommunisere med programvare fra Finland, og i tillegg være enige om termbegrepene. Gjennom det EU-finansierte prosjektet ProductInfoX har Cobuilder bidratt sterkt til innholdet i bSDD, gjennom å studere europeiske harmoniserte standarder for byggevarer og deretter legge inn produktyper og deres vesentlige egenskaper som påvirker et byggverks ytelsesprestasjoner. Alle harmoniserte standarder, produkttyper, egenskaper, testmetoder, enheter og verdier fra ProductInfoX-prosjektet er lagt inn i bSDD på tolv språk, fritt for alle å bruke. Dette gjør at programvare i Portugal sømløst kan kommunisere europeiske krav til påhengsvegger med programvare fra Storbritannia, gjennom bruk av bSDD.

Hvordan passer de nasjonale BIM-standardene inn?

PPBIM (XP P07-150) er en fransk nasjonal standard som ble publisert i 2014. Den angir metoder for å definere og administrere produktegenskaper slik at de kan benyttes i digitale løsninger, verktøy og prosesser. Poenget med metoden er å definere og spesifisere BIM-objekter ved hjelp av egenskaper og egenskapsgrupper. Egenskapsgruppene skal alltid ha en kilde, f.eks. klassifisering eller en produktstandard, for å sette informasjonen i en sammenheng. En viktig del av PPBIM-metoden er involvering av eksperter for å kvalitetssikring av innhold, og denne prosessen skaper et system for kontroll og validering av all data, og definerer hvordan egenskaper og egenskapssett skal opprettes og brukes i digitale ordbøker, samt hvor innholdet i ulike ordbøker skal ligge. Poenget med PPBIM er å sørge for en utveksling av høykvalitets produktdata mellom aktørene i byggenæringen til bruk i BIM-prosesser, og til omsetning og distribusjon av byggevarer.

Hvordan oppnå samhandling gjennom BIM-standarder?

PPBIM er én av tre nye forslag til standardiseringsprosjekter fra arbeidsgruppe 4 under CEN/TC 442. De to andre forslagene kommer fra Norge, og har sin opprinnelse fra coBuilder, dvs vårt arbeid og våre erfaringer fra det EU-finansierte forskningsprosjektet ProductInfoX. Forslagene definerer en metode for å lage en felles struktur, basert på europeiske produktstandarder, slik at produsenter fra hele Europa har én harmonisert måte å deklarere produktdata på, og som er i et format som kommuniserer med BIM-modeller.
I Storbritannia satser myndighetene stort på BIM, og dette har bl.a. resultert i en metode og et verktøy som kalles LEXiCON. Dette verktøyet er basert på mange av prinsippene som ligger i PPBIM, og det støtter i tillegg datastrukturen som ligger i de to norske forslagene. LEXiCON uttrykte sin støtte til de franske og norske forslagene under siste arbeidsgruppe 4-møte i Berlin i september, og dette resulterte i en felles enighet i arbeidsgruppen om å drive standardiseringsprosessen videre. I klartekst betyr dette at de europeiske landene er opptatt av byggebransjens felles interesser og man ønsker å standardisere på europeisk nivå for å oppnå større grad av samarbeid mellom aktører som er involvert i byggeprosesser og i drift av bygg og anlegg. Dette er nå mulig å oppnå gjennom arbeidet som gjøres i CEN/TC 442.