Hva er en Product Data Template (PDT)?2019-04-25T15:36:41+00:00

Hvorfor bruke Product Data Templates?

En av de største hindringene for digitaliseringen i byggenæringen er mangelen på internasjonale standarder for strukturering, kartlegging og styring av maskinlesbare produktdata. PDT-metoden ble utarbeidet nettopp for å takle dette problemet og er per i dag under utvikling som internasjonal standard hos standardiseringsorganer som CEN og ISO.

HVA ER EN PDT?
HVA ER EN PRODUKTTYPE?
HVOR KOMMER PDT-METODEN FRA?
Hvordan kan produsentene benytte PDT’ene?
KONTAKT OSS

Hva er en PDT?

En Product Data Template (PDT) er en strukturert mal for erklæring av produktegenskaper. PDT’en består av ulike datasett, f.eks. miljøegenskaper, ytelser, geometri m.fl., som kan beskrive ethvert produkt brukt innenfor bygg og anlegg.

Produktegenskapene stammer fra nasjonale og internasjonale produktstandarder og verdiene som erklæres er i samsvar med relevante testmetoder og standarder. PDT strukturen inneholder også egenskaper i forhold til markedskrav – BREEAM og EPD (ISO 14025).

PDT’ene er utviklet for å kunne tilfredsstille alle aktørenes databehov, altså for å fungere som et felles rammeverk for digitalisering og utveksling av produktdata.

Produsenter og importører er de mest pålitelige kilder til produktdata. Når en PDT er fylt ut med verdier for de ulike produktegenskapene, blir den lagret som en Product Data Sheet (PDS) og kan distribueres ut i verdikjeden i form av maskinlesbare produktdata i ulike formater.

Hva er en PRODUKTTYPE?

PDT’ene deles inn etter produkttype. En produkttype defineres som regel av produktstandardene – enten nasjonale, eller internasjonale.

I goBIM kan produsentene identifisere produkttypen som er relevant for dem etter standard eller klassifiseringssystem (Uniclass, NS3451, NRM m.fl.). Hver produkttype har egen PDT med egenskapssett som er relevant i forhold til en produktstandard.

Produkttypene i goBIM er koblet mot dokumentasjonskrav. På denne måten kan systemet varsle om manglende dokumenter (DOP, SDS) eller vise positiv indikasjon for koblede dokumenter (monteringsanvisning, miljødokumentasjon).

Hvor kommer pdt-metoden fra?

Internasjonale standardiseringsorganer som CEN og ISO utarbeider en rekke standarder som handler om utvikling an en felles PDT metodologi. Det er palnlagt for disse standardene å tre i kraft i begynnelsen av 2019. PDT’ene som Cobuilder har utarbeidet inntil nå er i samsvar med standardene CEN teknisk komiteen 442, arbeidsgruppe 4 jobber med:

Building information modelling and other digital processes used in construction – Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionaries;

Product data templates based on CEN/CENELEC standards in an open European data dictionary – Part 1: General structure of a product data template and how to relate it to Industry Foundation Classes (IFC);

Product data templates based on CEN/CENELEC standards in an open European Data Dictionary – Part 2: Framework for product data templates based on harmonised technical specifications under the Construction Products Regulation (CPR), and how to relate the product data templates to Industry Foundation Classes (IFC).

Hvordan kan produsentene benytte PDT’ene?

Produsenter kan benytte PDT’ene som er tilgjengelige i goBIM for å strukturere og digitalisere sin produktinformasjon. Poenget med PDT’ene er å sikre sømløs informasjonsflyt mellom aktørene i byggenæringen basert på et felles maskinspråk og datastrukturer. Standardisering av terminologi og maskinspråk i alle faser av byggeprosessene sørger for automatisert utveksling av produktdata mellom ulike digitale plattformer.

Noen av de største fordeler for produsentene ved å bruke PDT er:
• Optimalisert informasjonsforvaltning i organisasjonen
• Høyere kvalitet av dataene som distribueres til markedet
• Universelt dataformat som leses av ulike programvare

Hvorfor er pdt’ene viktige for digitaliseringen?

Samsvar med industriens standarder: PDT’ene i goBIM er utviklet i samarbeid med CEN 442, arbeidsgruppe 4.

Løsningene som Cobuilder utvikler styrker samhandlingsprosessen mellom alle aktørene i industrien (BIM). Dataene kan brukes direkte i BIM programvare gjennom plugins eller overføres mellom ulike databaser gjennom API.

Alle PDT’er er basert på dataordbok standarden EN ISO 12006-3 og kan «forstås» av diverse digitale systemer.