Last ned

Hva er en Product Data Template?

Fremme byggenæringen gjennom standardering

En av de største barrierene for digitaliseringen i byggenæringen er mangelen på internasjonale standarder for strukturering, kartlegging og styring av maskinlesbare produktdata. PDT-metoden ble utarbeidet nettopp for å takle dette problemet og er p.t. under utvikling som internasjonal standard hos standardiseringsorganer som CEN og ISO.

(Product) Data Template er en felles datastruktur eller datamal som inneholder ulike egenskaper (produktkjennetegn, som f.eks. brannklasse eller farge). Disse egenskapene beskriver hvilket som helst produkt på en måte som kan spores til en troverdig kilde. Slike troverdige kilder er produktstandarder som fastsetter hvrdan man skal erklære produktets ytelser og metodene de skal testes mot. Det er et spesifikt hierarki av troverdige datakilder som er tatt til hensyn i (P)DT-strukturen. Juridiske datakilder, f.eks. Europeiske harmoniserte standarder, har høyere prioritet enn nasjonale standarder som igjen har høyre prioritet enn markedskrav (f.eks. BREEAM og EPD (ISO 14025). Datamalene er utviklet for å kunne tilfredsstille alle aktørers databehov, altså for å fungere som et felles rammeverk for digitalisering og utveksling av produktdata. (Product) Data Templates er spesielt nyttige for produsenter som kan bruke dem for å digitalisere nøyaktig og up-to-date informasjon om sine produkter. Når en PDT er fylt ut med verdier for de ulike produktegenskapene, blir den lagret som en (Product) Data Sheet ((P)DS).

what is a product type infographic

Legend: Click the image to view it in full size.

Hva er en produkttype?

En konkret datamal kan kun brukes som en felles datastruktur for en bestemt gruppe lignende produkter. En slik gruppe lignende produkter kaller vi produkttype.

Når produsenter digitaliserer sine data i Cobuilder goBIM, kan de benytte produkttypene som er opprettet av våre eksperter for å innføre de relevante egenskapene for sine produkter. Disse datamalene er i samsvar med alle harmoniserte og nasjonale krav, og systemet vil varsle deg dersom et produkt mangler dokumentasjon, som f.eks. ytelseserklæring i de tilfellene når produktet omfattes av kravene i Byggevareforordningen.

Hvem har utarbeidet metoden for opprettelse av (Product) Data Templates?

Internasjonale standardiseringsorganer som CEN og ISO jobber med utvikling av en serie standarder som vil dekke metoden for utarbeidelse av (Product) Data Templates. Da disse standarder skal publiseres i 2020, utarbeider Cobuilder (Product) Data Templates på bakgrunn av standardutkast som er under utvikling i CEN teknisk komité 442, arbeidsgruppe 4 som jobber med dataordbøker og datamaler:

 • Building information modelling and other digital processes used in construction – Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionaries;

 • Product data templates based on CEN/CENELEC standards in an open European data dictionary – Part 1: General structure of a product data template and how to relate it to Industry Foundation Classes (IFC);

 • Product data templates based on CEN/CENELEC standards in an open European Data Dictionary – Part 2: Framework for product data templates based on harmonised technical specifications under the Construction Products Regulation (CPR), and how to relate the product data templates to Industry Foundation Classes (IFC).

CEN/TC 442 Standard Infographic

Legend: Click the image to view it in full size.

Hva er nytten av PDT’ene for deg som produsent?

Mangelen på en internasjonal standard for strukturering av produsentenes data som sikrer maskinlesbarhet, har vært en stor utfordring og har hindret mange digitaliseringsinitiativer. Derfor ble denne problemstillingen tatt opp av de ledende Europeiske og internasjonale standardiseringsorganene CEN og ISO.

Målet med utviklingen av PDT-metoden er å sikre sømløs informasjonsflyt mellom de ulike aktørene i byggenæringen basert på et felles maskinspråk og datastruktur. Standardisering av terminologi i alle faser av byggeprosessene muliggjør automatisert utveksling av produktdata mellom ulike digitale plattformer, og er selve nøkkelen til effektiv samhandling. Dessuten vil et felles «språk» hjelpe prosjektinteressenter til å enkelt definere og kommunisrere sine informasjonsbehov, sjekke overlevert  data og sikre at prosjektet blir gjennomført i henhold til de målene som er satt.

Noen av de største fordeler for produsentene ved å bruke PDT er:

 • Bedre styring av produktdata i egen organisasjon

 • Bedre datakvalitet, en enkelt sannhetskilde

 • Økt merverdi for kunden gjennom datatjenester av høy kvalitet

 • Sterk posisjonering som leder i digitaliseringen av bransjen

 • Eliminere datasiloer og la dataene flyte i ulike digitale kanaler.

For further information we suggest that you read our previous article on that topic here

Hva er merverdien av datamalene i goBIM?

 • Alle Product Data Templates i goBIM er utviklet på bakgrunn av arbeidet i CEN teknisk komité 442, arbeidsgruppe 4. Denne arbeidsgruppen jobber med utvikling av BIM-standarder for ordbøker og maler.

 • Alle Product Data Templates utarbeidet av Cobuilder brukes som grunnlag for ulike BIM-samhandlingstjenester. De er implementert i ulike programvare og gir store fordeler til brukerne.

 • Product Data Templates utarbeidet av Cobuilder er i samsvar med initiativet Smart CE marking.

 • PDT utarbeidet av Cobuilder er basert på et felles europeisk teknisk spårk i en dataordbok iht. EN ISO 12006-3

 • Kartlegging av produktegenskapene mot det felles formatet for datautveksling IFC gjør at all data digitalisert ved hjelp av våre PDT kan direkte integreres i BIM-modeler.