Last ned

Hva er en Product Data Template?

Samhandling gjennom standardisering

En av de største barrierene for digitaliseringen i byggenæringen er mangelen på internasjonale standarder for strukturering, kartlegging og styring av maskinlesbare produktdata. Hensikten med Data Templates, eller datamaler på norsk, er nettopp å takle dette problemet, og standardiseringsorganene CEN og ISO jobber for øyeblikket med utvikling av standarder som dekker metoden for utarbeidelse av Data Templates.

(Product) Data Template er en felles datastruktur eller datamal som inneholder ulike egenskaper (produktkjennetegn, som f.eks. brannklasse eller farge). Disse egenskapene beskriver hvilket som helst produkt på en måte som kan spores til en troverdig kilde. Slike troverdige kilder er produktstandarder som fastsetter hvordan man skal erklære produktets ytelser og metodene de skal testes mot. Det er et spesifikt hierarki av troverdige datakilder som er tatt til hensyn i (P)DT-strukturen. Juridiske datakilder, f.eks. Europeiske harmoniserte standarder, har høyere prioritet enn nasjonale standarder som igjen har høyre prioritet enn markedskrav (f.eks. BREEAM og EPD (ISO 14025). Datamalene er utviklet for å kunne tilfredsstille alle aktørers databehov, altså for å fungere som et felles rammeverk for digitalisering og utveksling av produktdata.

what is a product type infographic

Legend: Click the image to view it in full size.

Hva er en produkttype?

En konkret datamal kan kun brukes som en felles datastruktur for en bestemt gruppe lignende produkter. En slik gruppe lignende produkter kaller vi produkttype.

Når produsenter digitaliserer sine data i Cobuilder goBIM, kan de benytte produkttypene som er opprettet av våre eksperter for å innføre de relevante egenskapene for sine produkter. Disse datamalene er i samsvar med alle harmoniserte og nasjonale krav, og systemet vil varsle deg dersom et produkt mangler dokumentasjon, som f.eks. ytelseserklæring i de tilfellene når produktet omfattes av kravene i Byggevareforordningen.

Hvem utvikler metoden for opprettelse av (Product) Data Templates?

Internasjonale standardiseringsorganer som CEN og ISO har utviklet av en serie standarder som vil dekke metoden for utarbeidelse av (Product) Data Templates. Disse standardene ble publisert i 2020.

 • EN ISO 23386 Building information modelling and other digital processes used in Construction – Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionaries

 • EN ISO 23387 Building Information Modelling (BIM) – Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset – Concepts and principles

 • prEN 17473 Product data templates, for products and systems used in construction works, stored in a data dictionary framework – Part 2: Specification of Product data templates based on harmonised technical specifications under the Construction Products Regulation (CPR)

CEN/TC 442 Standard Infographic

Legend: Click the image to view it in full size.

Hva er fordelene med Data Templates?

Etter å ha beskrevet hva Data Temples er og hvordan de utarbeides, kan vi nå se på fordelene de gir og hvordan de kan hjelpe byggenæringen til å ta det neste steget i digitaliseringen.

Datamalene gir en standardbasert tilnærming som understøtter alle aktører i deres digitale reise. Derfor ligger de i kjernen av vår plattform og alle våre løsninger.

Formålet med Data Templates er at alle aktører som etterspør produktdata (f.eks. byggherrer, prosjekterende aktører, entreprenører, drift- og vedlikeholdsansvarlige) og de som leverer produktdata (produsenter, distributører) kan utveksle produktinformasjon ved å bruke de samme strukturene og det samme digitale språket.

Standardisering av begreper og definisjoner som brukes i prosjekter sikrer sømløs kommunikasjon mellom ulike systemer og muliggjør implementering av BIM-prosesser under prosjektering, oppføring og drift av byggverket.

Alle aktører i prosjektet kan bruke Data Templates til å stille datakrav, levere data, og verifisere dataene mot kravene som er satt. Implementeringen av Data Templates er den manglende lenken som kobler produsentenes produktinformasjon mot byggherrenes krav og behov.

Data Templates er bygget på spesiell ontologi som kalles “digitale dataordbøker”. De muliggjør kartlegging av lignende konsepter mot unike koder slik at maskiner kan «lese» og «oppfatte» samme mening uansett lokale forskjeller i semantikken. På denne måten vil alle enheter «vite» at «termisk overføring» er det samme som «U- verdi»

Bortsett fra å gjøre utvekslingen av produktinformasjon mer effektiv, er Data Templates et springbrett til smart teknologi. For å kunne utnytte potensialet i smart teknologi, må vi først strukturere produktdata i et digitalt format basert på industristandarder. Så må vi gjøre dataene maskinlesbare og inteoperable mellom ulike systemer og enheter. Dette er hovedforutsetningen for at byggenæringen kan ta det neste steget i digitaliseringen. Først etter å ha bygget en stabil ryggrad av digitale data, kan vi komme oss videre og dra full nytte av den nyeste teknologien. Vi vil være i stand til å skape og ta i bruk digitale representasjoner av fysiske objekter (digitale tvillinger), vedlikeholde et nettverk av internettaktiverte enheter (tingenes internett), få dem til å lære av eksterne stimuli (kunstig intelligens) og til om med få på plass en felles digital markedsplass i byggebransjen.

Hva er nytten av Data Templates for deg som produsent?

Data Templates er spesielt nyttige for produsenter som kan bruke dem for å digitalisere nøyaktig og up-to-date informasjon om sine produkter. Noen av de største fordelene ved å bruke Data Templates er:

 • Bedre kvalitet på dataene: En enkelt sannhetskilde for alle avdelinger og merkevarer, mer effektive og presise anbud, kundene stoler på korrekte og pålitelige data som er lett tilgjengelige.

 • Tilpasningsevne til nye forretningsmodeller: Ved å bruke de nyeste standardene for strukturering av produktdata kan produsenter utnytte alle digitale kanaler – både eksisterende og fremvoksende.

 • Kostnadsbesparelser nå: Ved å benytte Data Templates kan produsenter redusere sine kostnader for datastyring med opptil 25%.

Hvordan kan byggherrer og byggeiere nyttiggjøre seg Data Templates?

Byggherrens hovedmål er å lykkes med sitt prosjekt, å oppfylle lover og regler, å drifte byggverket på en effektiv måte, og til slutt å vokse. For å oppnå disse målene, må han sikre godt samarbeid og koordinering med andre interessenter. Her er noen av de viktigste fordelene som byggherrer får ved å bruke Data Templates:

 • Den smarte måten å oppnå prosjektmål på: forbedret beslutningsevne og økt kontroll over krav til produkter knyttet til kostnader, ytelser, miljøpåvirkning, m.m.

 • Automatisert utveksling og levering av informasjon til andre interessenter i verdikjeden

 • Høy datakvalitet gjennom hele byggverkets livsløp: prediktivt vedlikehold, integrering med FDV-systemer, tilgang til historiske data – alt takket være strukturerte data

Hva er fordelene av Data Templates for entreprenørene?

Entreprenøren kan dra nytte av de samme mulighetene som byggherren når det gjelder effektivitet og økt konkurranseevne i anbudsprosessen. I tillegg har entreprenøren mange ansvarsområder når det gjelder sikkerhet av både materialer og arbeid, samt overholdelse av krav. Automatisert validering og verifisering av data om byggverket er essensielt. Noen av de største fordelene er:

 • Velge de optimale leverandørene og leveringsmetodene ved å bruke data som er kompatible med integrerte BIM-GIS-modeller

 • Minimere risikoen for tid- og budsjettoverskridelser ved å verifisere at krav og regler blir oppfylt av hele verdikjeden

 • Redusere prosjektkostnader og dra full nytte av ny digital teknologi (LCA, kostnadsberegning, digitale tvillinger, historisk analyse, m.m.)

Hvordan kan Data Templates hjelpe prosjekterende aktører?

Som en del av den iterative spesifikasjonsprosessen må ulike aktører levere forskjellige data om bygningselementer og produkter som skal installeres – i ulike prosjektfaser og på forskjellige informasjonsnivåer (LOI). Her er noen av fordelene for prosjekterende aktører:

 • Enkelt identifisere produktdataene dataene som trengs i alle ledd av informasjonsverdikjeden

 • Skreddersy Data Templates etter nødvendige dataleveranser per rolle, fase og informasjonsnivå (LOI)

 • Bruke og gjenbruke spesifikasjoner etter beste praksis og søke etter matchende produkter

Hva er merverdien av Cobuilders datamaler?

 • Alle Product Data Templates i goBIM er utviklet på bakgrunn av arbeidet i CEN teknisk komité 442, arbeidsgruppe 4. Denne arbeidsgruppen jobber med utvikling av BIM-standarder for ordbøker og maler.

 • Alle Product Data Templates utarbeidet av Cobuilder brukes som grunnlag for ulike BIM-samhandlingstjenester. De er implementert i ulike programvare og gir store fordeler til brukerne.

 • Product Data Templates utarbeidet av Cobuilder er i samsvar med initiativet Smart CE marking.

 • PDT utarbeidet av Cobuilder er basert på et felles europeisk teknisk spårk i en dataordbok iht. EN ISO 12006-3

 • Kartlegging av produktegenskapene mot det felles formatet for datautveksling IFC gjør at all data digitalisert ved hjelp av våre PDT kan direkte integreres i BIM-modeler.