Priser og avtalevilkår for goBIM

Abonnementet gir Kunden tilgang til følgende i goBIM:

  • Administrere produkter
  • Administrere dokumentasjon
  • Knytte dokumentasjon til produkter
  • Legge inn egenskapsdata på produkter
  • Inkluderer 25 stk. Product Data Sheets (PDS)
  • Produktdata i blant annet Revit og Navisworks

  • Produktdata i ProductXchange, Cobuilder Collaborate,  CobuilderPRO og CobuilderFREE

  • Produktdata eksport til egne systemer
Pris baseres på Kundens årlige omsetning
med basis i siste års reviderte regnskap
Pris pr. år. Antall PDS*
NOK 0 – 5 mill Kr. 20 500 25 PDS
NOK 5 – 10 mill Kr. 25 700 25 PDS
NOK 10 – 20 mill Kr. 32 000 25 PDS
NOK 20 – 50 mill Kr. 36 000 25 PDS
NOK 50 – 100 mill Kr. 39 000 25 PDS
NOK 100 – 200 mill Kr. 43 000 25 PDS
NOK 200 – 500 mill Kr. 48 000 25 PDS
NOK > 500 mill Kr. 54 000 25 PDS

*Antall PDS – Dette er antallet Product Data Sheets som er inkludert i prisen. PDS utarbeides ved å fylle ut en produktdatamal, eller PDT som det kalles i Norge, for å digitalisere produktdata i et standardisert format.

Årspris angitt ovenfor for abonnement goBIM inkluderer inntil 7 timer konsulentarbeid med innleggelse av produkter og dokumenter fra Cobuilder (gjelder ikke arbeid med PDS).

Pris baseres på Kundens årlige omsetning
med basis i siste års reviderte regnskap
Pris pr. år.
26 – 50 Premium PDS Kr. 39.000,-
51 – 100 Premium PDS Kr. 49.000,-
100 + Premium PDS Etter avtale

Product Data Template´s (PDT) er utarbeidet på Engelsk. Oversettelser til andre språk avtales særskilt med Cobuilder og faktureres som en tilleggstjeneste.Cobuilder kan bistå med innleggelse av produkter, dokumentasjon og egenskaper eller annen konsulentbistand ut over det som er omfattet av årspris for abonnement goBIM til ordinær timesats kr. 890,- pr. time.

For utførelse av tilleggstjenester mellom kl. 16-20 på virkedager kommer et tillegg på 50 % av ordinære timesats. For enhver utførelse av tilleggstjenester utover dette kommer et tillegg på 100 % av ordinære timesats.

Utlegg dekkes i den grad dette er avtalt mellom Partene. Eventuelle reise- og diettkostnader dekkes av Kunden etter Statens gjeldende satser med mindre annet er avtalt. Alle priser er oppgitt i NOK og eks. mva.

Generelle avtalevilkår

1. Om goBIM

goBIM-onlinetjenesten er en plattform hvor produsenter og andre brukere skriver inn og registrerer produktinformasjon for å kunne distribuere den til ulike aktører i bygg- og anleggsnæringen

BIM er en standardisert digital prosess hvor alle aktørene i verdikjeden kan samarbeide og dele nødvendig informasjon gjennom hele byggeprosessen. Produsentenes data kan brukes i ulike BIM-prosjekter, og Cobuilder vil sikre at kvaliteten på produsentenes produktinformasjon er god nok til dette formålet. Det er Kundens ansvar å sikre at informasjonen om produkter gitt fra Kunden inn i goBIM er tilstrekkelig spesifikk slik at produktet kan bli identifisert og brukt av andre aktører.

Når Kunden legger til data eller oppretter Product Data Sheet (PDS), må Kunden spesifisere produktnavn og andre identifikatorer som f. eks. produsentens produktnummer, strekkode, GTIN-nr osv. Den angitte produktinformasjonen må være tilstrekkelig omfattende og spesifikk nok til å kunne oppnå sporbarhet av produkter for å kunne bli brukt av entreprenører, prosjekterende, arkitekter, vaktmestere mv.

Cobuilder har rett til å fjerne informasjon eller data dersom kvaliteten på data ikke svarer til gjeldende industristandarder og de til enhver tid gjeldende markedskrav.

Brukere av systemet ProductXchange vil fritt kunne laste opp aktuell informasjon og data, og denne informasjonen vil da tillegges Kunden sin profil. Kunden vil også se enkelte data fra Cobuilder sine øvrige systemer som statistikk, knytninger etc.

2. Omfang

2.1 Denne Avtalen inneholder betingelsene for Kundens bruk av goBIM-onlinetjenesten som beskrevet i Avtalen.

2.2 Enhver som bruker goBIM-onlinetjenesten på vegne av Kunden er forpliktet til å akseptere Sluttbrukervilkårene som gjelder som en bindende del av denne Avtalen. Kunden kan ikke fremme flere krav mot Cobuilder enn det en bruker kan etter disse Sluttbrukervilkårene når det gjelder goBIM-onlinetjenesten.

3. Varighet

3.1 Denne Avtalen gjelder fra dato for Abonnementstart angitt på side 2. Avtalen fornyes automatisk for ett år av gangen med mindre en av Partene har sagt opp Avtalen med minst 3 måneders skriftlig varsel før neste avtaleperiode. Ved oppsigelse anses Avtalen terminert på siste dag forhåndsbetalt fast abonnement betalt for av Kunden gjelder for.

3.2 Dersom en av Partene gjør seg skyldig i et vesentlig mislighold av Avtalen som ikke er rettet opp innen 30 dager etter å ha blitt oppfordret til dette ved skriftlig varsel, kan den annen Part heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

4. Priser

4.1 Priser for all bruk av goBIM-onlinetjenesten er gitt i den til enhver tid gjeldende prisliste fra Cobuilder. Prislisten på avtaleinngåelsestidspunktet er inntatt i Avtalen som Vedlegg 3: Priser goBIM. Kunden kan når som helst i avtalperioden endre til en annen abonnemementstype enn den som først ble bestilt.

4.2 For nyregistrerte Kunder av goBIM

Kunden vil få adgang til goBIM-onlinetjeneste fra den dato som er satt som Abonnementsstart på side 2. Hvis Kunden ikke betaler bestilt abonnement for Tjenesten innen betalingsfristen, vil Cobuilder terminere adgangen til Kundens kontoer innen 24 timer.

4.3 For eksisterende Kunder av goBIM

Hvis Kunden ikke vil fornye sitt abonnement, vil Cobuilder terminere Kundens aksess til Tjenesten innen 24 timer etter utløpet av den avtaleperioden Kunden tidligere har betalt abonnement for.

4.4 Betalingsbetingelser

Vederlaget forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. des. 1976 nr. 100, om renter ved forsinket betaling

4.5 Prisendringer

Dersom det etter inngåelsen av Avtalen blir vedtatt endringer i offentlige skatter og avgifter som påvirker Avtalen, blir dette å belaste eller godtgjøre Kunden. Leverandøren kan uten forhåndsvarsel utføre årlig prisregulering pr 31.12 iht det høyeste av endringen i konsumprisindeksen (KPI) eller 5%. Andre prisendringer skal varsles skriftlig, og prisendring kan først iverksettes én måned etter at varslet er sendt.

5. Immaterielle rettigheter

Cobuilder innehar eiendomsretten og alle immaterielle rettigheter til teknologien, inklusive databasen goBIM og tilknyttet programvare og tjenester, som Cobuilder tilbyr Kunden via goBIM.

Kunden har eiendomsrett til Kundens data lagt inn av Kunden eller data registrert av Cobuilder etter fullmakt fra kunden i goBIM. Kunden beholder eiendomsrett til data koblet fra ProductXchange registrert av sluttbruker eller Cobuilder etter fullmakt fra sluttbruker i ProductXchange. Data fra Kunde brukt i andre Cobuilder systemer eller 3-parts aktører sin Software er deres eiendom.

Kunden gis slik ikke-eksklusiv bruksrett til goBIM som Sluttbrukervilkårene angir forutsatt at Kunden har betalt for slik bruk og overholder kravene Cobuilder stiller til Kunden. Kunden kan gi egne ansatte og andre som utfører oppgaver for Kunden mulighet til å være brukere av goBIM. Kunden er innforstått med at det bare er de som utfører oppgaver til virksomhet med samme organisasjonsnummer som Kunden som omfattes av Kundens abonnement.

Kunden overdrar en ikke-eksklusiv og ikke-tidsbegrenset rett for Cobuilder og alle brukere av Cobuilders systemer tilbudt i markedet i Norge og andre land til å bruke alle data og dokumenter Kunden eller Cobuilder etter fullmakt fra kunden har lagt inn i Cobuilders systemer, herunder goBIM, slik Cobuilders systemer til enhver tid åpner opp for. Dersom Kunden oppdager at det er bruksmessige restriksjoner på noen dokumenter eller data, skal Kunden straks varsle Cobuilder skriftlig om dette med identifisering av hvilken dokumentasjon eller data dette gjelder.

6. Krav til Kunden

Sluttbrukervilkårene gjelder for alle brukere Kunden oppretter for goBIM. Dersom Kunden ikke aksepterer Sluttbrukervilkårene, vil ikke Kunden gis tilgang til goBIM.

Dersom Kunden ønsker å bruke andre produkter eller Tjenester fra Cobuilder enn det som følger av goBIM, må Kunden inngå avtale og betale for slik bruk til Cobuilder.

Kunden er selv ansvarlig for å anskaffe, bekoste og vedlikeholde nødvendig datautstyr og internettilgang mv. Kunden er selv ansvarlig for opprettelse, vedlikehold og bruk av data fra goBIM i egen virksomhet.

Kunden er selv ansvarlig for nødvendig opplæring av goBIM med tilknyttede tjenester i egen virksomhet. Slik opplæring kan bestilles hos Cobuilder, og faktureres Kunden som en tilleggstjeneste basert på forbrukt tid etter den timesats som er angitt i vedlegg 3.

Distribusjon av produktopplysninger gjennom goBIM baserer seg på hva den enkelte Kunde eller Cobuilder etter fullmakt fra Kunde legger inn som registrert produktsortiment/produktliste. For at riktig produktopplysninger skal leveres gjennom goBIM, er det viktig at de aktuelle produktene som finnes i Kundens registrerte produktsortiment/produktliste blir entydig identifisert. Hvis ikke annet er avtalt med Cobuilder, må Kunden etablere en rutine for overlevering av oppdatert produktsortiment/produktliste minimum hver 3. måned. Hvis annet ikke er avtalt, skal Kunden benytte gjeldende formatbeskrivelse for produktsortiment/produktlisten som angitt til enhver tid på nettstedet goBIM. Som en tilleggstjeneste kan Kunden på forespørsel be Cobuilder sende ferdig oppsett på produktsortiment/produktliste til Kunden, som så fylles ut og returneres til Cobuilder. Kunden er i ethvert tilfelle ansvarlig for å kvalitetssikre egen produktsortimentsliste/produktliste for feil og mangler før den overleveres til Cobuilder eller tas inn i goBIM, herunder kontroll av data registrert av Cobuilder på vegne av kunde etter fullmakt. Dersom Kunden bruker informasjon inkludert i produktsortimentsliste/ produktliste andre har rettigheter til, plikter Kunden å holde Cobuilder skadesløs for krav rettet mot Cobuilder samt rette slik produktsortimentsliste/produktliste på forespørsel.

Kunden er selv ansvarlig for bruk og eller distribusjon av dokumentasjon fra vareeier (produsenter) som IKKE har tegnet avtale om overlevering og oppdatering av Sikkerhetsdatablad, Ytelseserklæring, Monteringsveiledning og/eller annen produktdokumentasjon i produkter eller tjenester Cobuilder tilbyr.

Kunden er selv ansvarlig for at alle data som Kunden eller Cobuilder etter fullmakt fra Kunden legger inn i goBIM er korrekt, herunder at slike data eller innlegging av data ikke medfører en krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter. Denne plikten gjelder ved all bruk av goBIM, herunder ved Kundens mottak eller distribusjon av data eller informasjon tilhørende tredjepart samt informasjon som kobles mot kundes konto i goBIMonlinetjeneste fra ProductXchange. Dersom Kunden har en avtalemessig forpliktelse med tredjepart som begrenser Kundens rett til å bruke slike data, er Kunden ansvarlig for å overholde slike avtaler. Dersom tredjepart fremmer krav mot Cobuilder grunnet data eller innhold Kunden eller Cobuilder etter fullmakt har lagt inn i goBIM, kan Cobuilder kreve at Kunden overtar kravet med all risiko. Uansett kan Cobuilder kreve at Kunden holder Cobuilder skadesløs for tap Cobuilder blir påført ved at slike krav rettes mot Cobuilder.

Dersom Kunden legger inn personopplysninger i goBIM, er Kunden ansvarlig for å innhente samtykke fra den personen opplysningene gjelder slik at disse personopplysningene kan brukes og videreformidles av Cobuilder og andre brukere av Cobuilders systemer slik systemene til Cobuilder åpner opp for. Dersom sensitive personopplysninger legges inn, skal Kunden få den personen opplysningene gjelder til selv å legge inn slike opplysninger om seg selv.

Bedriften annerkjenner at Cobuilder kan markedsføre og offentliggjøre avtalen som Bedriften har inngått med Cobuilder.

7. Krav til Cobuilder

Cobuilder er ansvarlig for administrasjon, drift og vedlikehold av goBIM.

Cobuilder er ansvarlig for at goBIM er tilgjengelig på Internett, men er ikke ansvarlig for at nettet som sådan er tilgjengelig eller at Kundens systemer er tilgjengelige.

Som leverandør av goBIM, forplikter Cobuilder seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en slik måte at Cobuilder ikke bryter med internasjonale anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

8. Ansvar

Cobuilder er, som operatør av goBIM, ikke ansvarlig for feil bruk av data eller produkter, og heller ikke for noen skade (direkte eller indirekte) som følger av at data eller opplysninger er ukorrekte eller misvisende.

Cobuilder er heller ikke ansvarlig for hendelser, tap eller skader som følge av at goBIM er utilgjengelig eller misbrukes.

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Partenes kontroll, suspenderes Partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til lynnedslag, oversvømmelse, streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen.

Partenes erstatningsansvar ovenfor hverandre er begrenset til direkte tap og oppad til kr. 100 000. Følgende beløp er ikke underlagt den øvre grensen for erstatningsbeløp hvis en part er rettslig ansvarlig for dem: i) Betalinger til tredjepart; ii) skader på person, herunder død; iii) skader på fast eiendom eller løsøre; og iv) erstatningsbeløp som i henhold til gjeldende lovgivning ikke kan begrenses. Ingen av partene er erstatningsansvarlige for tap av data.

Hver Part garanterer overfor den annen Part å inneha alle nødvendige materielle og immaterielle rettigheter tilknyttet til sin del av leveransen (Cobuilder for selve systemet goBIM, og Kunden for alt Kunden eller Cobuilder etter fullmakt fra kunden legger inn i og distribuerer fra goBIM). Dersom tredjemann reiser sak eller gjør innsigelser om krenkelse av immaterielle rettigheter, skal den part som innehar de aktuelle immaterielle rettigheter motta varsel umiddelbart. Den Part som innehar de aktuelle immaterielle rettighetene skal overta saken og de med saken forbundene kostnader og risiko, samt holde den annen Part skadesløs for et hvert krav knyttet til slik krenkelse eller påstått krenkelse.

9. Overdragelse

Rettigheter eller forpliktelser etter Avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre ut over det som følger av Avtalen uten den annen Parts skriftlige forhåndssamtykke.

10. Kontaktpersoner

For Partenes samarbeid skal kontaktpersoner angitt på side 2 benyttes for daglig kommunikasjon, varsler eller endringer i Avtalen. Hver av Partene kan endre oppgitt kontaktperson ved å sende e-post til den annen Parts kontaktperson med 10 dagers varsel.

11. TVISTER

Denne Avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting for eventuelle rettstvister som måtte oppstå hvis Partene ikke klarer å løse tvister gjennom forhandlinger.

Sluttbrukervilkår goBIM-onlinetjenesten

Sist oppdatert oktober 2016