Informasjonsstyring i Cobuilder Collaborate

Cobuilder Collaborate er det nye verktøyet som gradvis vil erstatte ProductXchange. På samme måte som ProductXchange er Cobuilder Collaborate utviklet for å sikre enkel innsamling av as-built produktinformasjon og hjelpe aktørene med oppfyllelse av europeiske lovkrav (REACH, Byggevareforordningen), nasjonale krav (TEK, SAK, Prioritetslisten, Forskrift om utførelse av arbeid) og andre markedskrav (BREEAM, Svanen).

All funksjonalitet som du i dag bruker i ProductXchange vil være tilgjengelig i den nye versjonen – bare med et enklere brukergrensesnitt. I tillegg gir Cobuilder Collaborate muligheter for forvaltning av prosjektdata etter retningslinjene i de nylig publiserte standardene ISO 19650, del 1 og del 2. I Storbritannia  er disse standardene allerede et krav i alle offentlige anleggs- og byggeprosjekter, og involverte aktører har oppnådd en reduksjon i byggekostnader på inntil 22%.

Cobuilder Collaborate hjelper byggherrer og entreprenører til å sette konkrete krav til informasjon, samle etterspurte data direkte fra verdikjeden, sjekke de automatisk mot angitte krav og til slutt levere digitale «as-built» modeller beriket med validerte og verifiserte produktdata. Denne prosessen gir bedre kontroll og økt effektivitet under planlegging, innkjøp og bygging. Det vil også forenkle drift og vedlikehold av bygget ettersom all nødvendig informasjon om innebygde produkter er lett tilgjengelig i modellen i stedet for i mapper med papirer eller blant hundrevis av PDF-filer.

Ny funksjonalitet i Cobuilder Collaborate bygger på den samme informasjonsstyringsprosessen som ProductXchange: Sett – Samle inn – Sjekk – Distribuer.

digital twin

Byggherre/Entreprenør forhold: Sett datakrav

Ifølge ISO 19650 skal byggherre/byggeier utarbeide Exchange Information Requirements (utvekslingsinformasjonskrav) som beskriver informasjonen (i form av data, dokumenter og geometri) påkrevd på et prosjekt for å tilfredstille Project Information Requirements (prosjektinformasjonskrav). Entreprenørene kan benytte disse utvekslingsinformasjonskravene og kommunisere dem videre til sine underleverandører.

For å gi en felles referanseramme for datainnsamlingen i alle byggefaser, bruker Cobuilder Data Template-metoden for utarbeidelse av strukturerte data sett med produktegenskaper som er definert i relevante standarder. På denne måten blir Exchange Information Requirements opprettet i form av interoperabile kravmaler i Cobuilder Collaborate. Disse datakravene kan definere datasett (drift og vedlikehold, ytelse, BREEAM) som kreves for hver type produkt/system installert på prosjektet, eller konkrete produktegenskaper (U-verdi, innbruddssikkerhet, m.m.).

Etter at kravene er opprettet, sendes de til hver underleverandør i Cobuilder Collaborate og blir på denne måten distribuert til verdikjeden. Slik blir Exchange Information Requirements integrert i Cobuilder Collaborate. Deretter kan entreprenørene bruke de angitte kravene i form av filtre for å kontrollere de leverte dataene.

P.t. leveres denne funksjonaliteten i form en tjeneste. I løpet av de kommende månedene blir «Sett datakrav» funksjonaliteten integrert i Cobuilder Colaborate som en egen modul tilgjengelig ved bestilling.

Ønsker du å teste hvordan du kan sette informasjonskrav på prosjektet ditt? Cobuilder har utarbeidet et sett med krav for innsamling av FDV-data. Du kan benytte denne kravmalen og sende den til dine underentreprenører for å samle FDV-informasjon om produktene som brukes på prosjektet ditt.

Entreprenør/Underentreprenør forhold: Samle inn data

På en byggeplass er det ofte underentreprenør som installerer produktene og kontrollerer at de har tilgang til all produktinformasjon og –dokumentasjon som entreprenøren etterspør. Etter at entreprenørens datakrav er satt, kan underentreprenørene enkelt fylle ut de relevante datamalene kategorisert etter produkttype, og laste opp nødvendig produktdokumentasjon. De opprettede Product Data Sheets leveres automatisk på entreprenørens prosjekt i Cobuilder Collaborate og kan kontrolleres av både entreprenør og underentreprenør. Slik brukes Cobuilder Collaborate for innsamling og forvaltning av prosjektspesifikke produktdata.

Hva betyr prosjektspesifikke produkter?

I utgangspunktet opprettes produktdata av produsenter da de er den mest troverdige kilden til produktinformasjon. Imidlertid viser det seg at informasjon lagret i ustrukturerte formatter (som f.eks. PDF, brosjyrer, isolerte systemer) ikke er tilstrekkelig i dagens digitale byggenæring. Skulle digitalisert produktdata fra produsent ikke være tilgjengelig i Cobuilders plattform, kan Collaborate brukere selv fylle inn etterspurt data. Alle data registrert i en Data Template av en annen aktør som ikke er produsent, er prosjektspesifikke. Det betyr at aktøren som har hentet dataene, kun kan verifisere at dataene er korrekte på et bestemt tidspunkt.

Automatisk kontroll: Sjekk data

En av de store fordelene med Cobuilder Collaborate er at det fremmer samhandlingen mellom de ulike aktørene gjennom et brukervennlig grensesnitt som forenkler datautvekslingen uansett brukernes BIM-kompetanse. Cobuilder Collaborate hjelper entreprenørene å kommunisere til sine underentreprenører omfanget, ansvaret og forventningene til informasjonsutvekslingen innenfor selve systemet. Matcher innsamlede data Exchange Information Requirements? Er de levert innenfor fristen?  Slike logiske sjekk er innebygd i Cobuilder Collaborate, noe som gjør datakvalitetssikring enkelt. Cobuilder Collaborate forenkler informasjonsforvalternes jobb ved å informere når aktører i verdikjeden – leverandører, underentreprenører, produsenter – har levert data som avviker fra angitte krav.

Dessuten er systemet utviklet for å håndtere dokumentasjonskrav. Kjent funksjonalitet som varsel om manglende dokumenter, f.eks. ytelseserklæring og sikkerhetsdatablad, er videreført fra ProductXchange til Cobuilder Collaborate.

Slike automatiske sjekkfunksjonalitet sikrer at innsamlet produktinformasjon er av høy kvalitet og oppfyller kravene angitt av byggherre og entreprenør.

Neste steg: Integrer data i modell

Etter at produktinformasjon er kontrollert, kan innsamlede data integreres i Asset Information Model (eiendels informasjonsmodell) ved hjelp av Cobuilders gratis plugins for Revit og Navisworks. Alternativt kan utførende aktører bruke Collaborate funksjonalitet «Integrer data i modell» for å linke data til en IFC-modell. Som en tilleggstjeneste kan de også bruke API-automatisering for å integrere de innsamlede og verifiserte dataene i interne systemer eller levere dem til byggherre som en tjeneste.

Samhandling er essensielt

Selv om entreprenøren har det endelige ansvaret overfor byggherren, bør ansvaret for levering av korrekte «as-built» produktdata deles med verdikjeden. Leverandørrelasjoner er ikke og bør ikke være kjøper-selgerforhold. Langsiktig partnerskap håndhevet av informasjonssentrisk teknologi har potensial til å redusere risiko og ineffektivitet i byggenæringen. Interoperabile data er nøkkelen. Utveksling av verifiserte data gjennom maksimal automatisering og eliminering av menneskelige feil er avgjørende.

2019-04-22T08:38:41+00:00februar 19th, 2019|