Informasjonsstyring i Cobuilder Collaborate

Cobuilder Collaborate er det nye verktøyet som gradvis vil overta for ProductXchange. I tillegg til all funksjonalitet som du kjenner fra  ProductXchange, kan du ved hjelp av Cobuilder Collaborate styre og dele prosjektinformasjon etter retningslinjene i de nylig publiserte standardene ISO 19650, del 1 og del 2. I Storbritannia har disse standardene vært et krav i alle offentlige anleggs- og byggeprosjekter i 3 år, og involverte aktører har oppnådd en reduksjon i byggekostnader på inntil 22%.

Cobuilder Collaborate hjelper byggherrer og entreprenører til å stille konkrete informasjonskrav, samle etterspurte data direkte fra verdikjeden, sjekke de automatisk mot angitte krav og til slutt levere digitale «as-built» modeller beriket med validerte og verifiserte produktdata. Dette sikrer bedre kontroll  under planlegging, innkjøp og bygging, og forenkler drift og vedlikehold ved å gi lett tilgang til all nødvendig informasjon om instalerte produkter.

Ny funksjonalitet i Cobuilder Collaborate bygger på den samme prosessen som du kjenner fra ProductXchange: Sett krav – Samle inn – Sjekk – Integrer.

digital twin

Byggherre/Entreprenør forhold: Sett datakrav

Ifølge ISO 19650 skal oppdragsgiver utarbeide et dokument med Asset Information Requirements som beskriver informasjonen (i form av data, dokumenter og geometri) som er nødvendig for drift og vedlikehold av bygget. Deretter kan entreprenøren benytte disse kravene og kommunisere dem til sine underleverandører.

For å gi en felles referanseramme for datainnsamlingen i alle byggefaser, bruker Cobuilder Data Templates, eller datamaler på norsk. Disse datamalene er strukturerte datasett med ulike typer produktegenskaper som er definert i relevante standarder. Ved hjelp av datamaler blir Asset Information Requirements opprettet i Cobuilder Collaborate i form av kravmaler. Disse kravmalene kan definere ulike typer informasjon (drift og vedlikehold, ytelse, BREEAM) som kreves for hver type produkt/system, eller konkrete produktegenskaper (U-verdi, innbruddssikkerhet, m.m.).

Etter at kravene er opprettet, sendes de til hver underleverandør i Cobuilder Collaborate og blir på denne måten distribuert til verdikjeden. Slik blir Asset Information Requirements integrert i Cobuilder Collaborate. Deretter kan entreprenørene bruke de angitte kravene i form av filtre for å kontrollere den innsamlede produktinformasjonen.

Ønsker du å sette datakrav eller finne ut mer om kravstilling i prosjekteter, ta kontakt med oss.

Entreprenør/Underentreprenør forhold: Samle inn data

På en byggeplass er det ofte underentreprenører som installerer produktene og kontrollerer at de har all produktinformasjon og –dokumentasjon som entreprenøren etterspør. Etter at entreprenøren har stilt sine informasjonskrav, kan underleverandørene enkelt fylle ut de relevante datamalene kategorisert etter produkttype, og laste opp nødvendig produktdokumentasjon. De opprettede Product Data Sheets leveres automatisk på entreprenørens prosjekt i Cobuilder Collaborate og kan kontrolleres av både entreprenør og underleverandør. Slik brukes Cobuilder Collaborate for innsamling og håndtering av prosjektspesifikke produktdata.

Hva betyr prosjektspesifikke produkter?

I utgangspunktet er det produsentene som oppretter produktdata da de er den mest troverdige kilden til informasjon om sine egne produkter. Det viser seg imidlertid at informasjon lagret i ustrukturerte formatter (som f.eks. PDF, brosjyrer, isolerte systemer), ikke er tilstrekkelig i dagens digitale byggenæring. Skulle digitalisert produktdata fra produsent ikke være tilgjengelig i Cobuilders plattform, kan utførende aktører selv fylle inn de etterspurte dataene. Alle data registrert i en Data Template av en annen aktør som ikke er produsent, er prosjektspesifikke. Det betyr at aktøren som har hentet dataene, kun kan verifisere at dataene er korrekte på et bestemt tidspunkt.

Automatisk kontroll: Sjekk data

En av de store fordelene med Cobuilder Collaborate er det enkle grensesnittet som hjelper aktørene til å samhandle og dele informasjon uansett deres BIM-kompetanse. I Cobuilder Collaborate kan entreprenørene kommunisere til sine underleverandører omfanget, ansvaret og forventningene til informasjonsutvekslingen innenfor selve systemet. Matcher innsamlede data Exchange Information Requirements? Er de levert innenfor fristen?  Slike logiske sjekk er innebygd i Cobuilder Collaborate, noe som gjør kvalitetssikring av innlevert informasjon enkelt. Cobuilder Collaborate forenkler informasjonsforvalternes jobb ved å informere når aktører i verdikjeden – leverandører, underentreprenører, produsenter – har levert data som avviker fra angitte krav.

Dessuten er systemet utviklet for å håndtere dokumentasjonskrav. Kjent funksjonalitet som varsel om manglende dokumenter, f.eks. ytelseserklæring og sikkerhetsdatablad, er videreført fra ProductXchange til Cobuilder Collaborate.

Slike automatiske sjekk sikrer at innsamlet produktinformasjon er av høy kvalitet og oppfyller kravene som stilles av byggherre og entreprenør.

Neste steg: Integrer data i modell

Etter at produktinformasjon er kontrollert, kan innsamlede data integreres i Asset Information Model (eiendels informasjonsmodell) ved hjelp av Cobuilders gratis plugins for Revit og Navisworks. Alternativt kan utførende aktører bruke Collaborate funksjonalitet «Integrer data i modell» for å linke data til en IFC-modell. Som en tilleggstjeneste kan de også bruke API-automatisering for å integrere de innsamlede og verifiserte dataene i interne systemer eller levere dem til byggherre som en tjeneste.

Samhandling er essensielt

Selv om entreprenøren har det endelige ansvaret overfor byggherren, bør ansvaret for levering av korrekte «as-built» produktdata deles med verdikjeden. Leverandørrelasjoner er ikke og bør ikke være kjøper-selgerforhold. Godt partnerskap og samhandel gjennom IT-teknologi har potensial til å redusere risiko og ineffektivitet i byggenæringen. Nøkkelen er automatisert informasjonsflyt og eliminering av menneskelige feil.