CobuilderPRO prosjektlisens

Prisliste for CobuilderPRO Prosjektlisens

Prisliste 01.02.2017

GRUNNPRIS CobuilderPRO Prosjektlisens (inkluderer 12 APP-brukere)

Pris
Pris pr. prosjekt Kr. 4000,-
Pris pr. Overlevering til sluttkunde
For CobuilderPRO+, se egen prisliste
Kr. 200,-
Pris pr. ekstra APP-bruker Kr. 500,-
Ved inngåelse av CobuilderPRO Prosjektlisensavtale aksepterer man automatisk avtalevilkår for bruk av ProductXchange / Cobuilder Collaborate, se under for priser.

Prisliste for ProductXchange / Cobuilder Collaborate brukerlisens pr. 01.04.2022

Kostnad for bruk av ProductXchange / Cobuilder Collaborate fastsettes på bakgrunn av kundens omsetning siste kalenderår.

Prisgruppe (Omsetning siste år!) Pris
0 – 1 millioner Kr. 0,-
1 – 5 millioner Kr. 4 500,-
5 – 10 millioner Kr. 7 200,-
10 – 20 millioner Kr. 10 500,-
20 – 50 millioner Kr. 15 000,-
50 – 100 millioner Kr. 23 000,-
100 – 200 millioner Kr. 31 000,-
200 – 500 millioner Kr. 42 000,-
500 – 1 000 millioner Kr. 56 000,-
1 000 – 2 000 millioner Kr. 84 000,-
2 000 – 3 000 millioner Kr. 113 000,-
3 000 – 5 000 millioner Kr. 198 000,-
5 000 – 20 000 millioner Kr. 386 000,-
>20 000 millioner Kr. 530 000,-

Det gis rabatt for «konsernstruktur» der morselskap eier minimum 70% av datterselskap i eierstruktur.

Komplette avtalevilkår for ProductXchange / Cobuilder Collaborate finner du her: http://productxchange.no/vilkar-og-betingelser/

Alle priser er eks. mva

Cobuilder, april 2022

Avtalevilkår

Avtalens parter

Denne avtalen er inngått mellom virksomhet som har registrert seg som bruker av CobuilderPRO på internettadressen eller ved inngåelse av skriftlig CobuilderPRO avtale, og der akseptert vilkårene i denne avtalen, (heretter kalt BRUKER) og Cobuilder AS (heretter kalt CB)

1. Formål

Denne avtale har som formål å regulere rettigheter og plikter i forbindelse med bruk av CobuilderPRO, et system for innsamling avalle typer produkter med tilknyttede dokumenter, data, etc, samt overlevering av dette igjennom ulike digitale kanaler integrertmed CobuilderPRO. Bruk av CobuilderPRO er bundet sammen med ProductXchange, og bruker bekrefter ved avtaleinngåelse av CobuilderPRO lisens også godtar avtalevilkårene for bruk av ProductXchange. Bruk av ProductXchange, er gratis for bedrifter medomsetning på mindre enn 1 million. For priser og avtalevilkår, se vedlagte prisliste.

2. Bekreftelse på mottak

BRUKER bekrefter ved sin aksept av denne avtalen at produsenter, importører og/eller omsettere, som enten direkte eller viadistribusjonsledd leverer produktdokumentasjon til BRUKER igjennom CobuilderPRO kan anse det som levert til BRUKER. Dette skjer ved at produsent, importør og/eller omsetter undertegner standard Cobuilder-leverandøravtale (egen avtale finnes forSikkerhetsdatablader). CobuilderPRO fungerer i så måte som et mottakspunkt på vegne av BRUKER.

3. Eiendomsrett

Den enkelte BRUKER innehar eiendomsretten til all informasjon/data om egen virksomhet, og tilknyttede data som de selv har lagtinn i CobuilderPRO.

4. Vilkår for bruk av CobuilderPRO

CB fraskriver seg ansvar for innhold i CobuilderPRO og tilknyttede systemer og er ikke ansvarlig for feil bruk av data, informasjon ogheller ikke for noen skade (direkte eller indirekte) som følger av at data eller opplysninger som ellers er ukorrekte eller misvisende.CB er i kke ansvarlig for feil bruk av data eller produkter, og heller ikke noen former for skade.

CB er heller ikke ansvarlig for hendelser eller skader som følge av at CobuilderPRO ligger nede eller misbrukes.

Ved å registere seg i CobuilderPRO har alle bedrifter med omsetning under 1 mill NOK samtidig inngått en gratis BRUKERAVTALE om bruk av bransjesystemet ProductXchange. Her gjelder egne avtalevilkår, disse finner man på: http://productxchange.no/vilkar-og-betingelser/. For bedrifter som omsetter for mer enn 1 mill NOK er det en årlig brukerlisens for bruk av ProductXchange, se vedlagt prisliste.

5.Pris for bruk av CobuilderPRO

Bruker betaler for bruk av CobuilderPRO samt brukerlisens for bruk av ProductXchange. CB plikter å varsle Bruker senest 1 mnd.før en eventuell prisjustering. Unntak gjelder prisjustering på løpende avtaler i henhold til konsumprisindeks. Det vises til egen prisliste,se vedlegg 1.

6.Ansvar bruker

BRUKER er selv ansvarlig for å beskytte brukernavn og passord samt å anskaffe nødvendig datautstyr for bruk av CobuilderPRO.

BRUKER skal oppfordre sine leverandører til at forskriftsmessig dokumentasjon skal leveres gjennom Cobuilders systemer, og ikke direkte til seg selv (BRUKER).

7. Fullmakt og bekreftelse av leveringsplikt

BRUKER gir ved sin aksept av denne avtalen, CB fullmakt til på sine vegne å innhente relevant produktdokumentasjon og øvrigeopplysninger (ytelsesærklæring, miljødata, tekniske data, miljømerker, m.m) fra produsenter, importører og/eller omsettere.

8. Avtalens varighet

Denne avtalen varer i perioder på ett (1) år av gangen, regnet fra den datoen BRUKER har registret seg som bruker avCobuilderPRO. Avtalen løper videre for en ny periode hvis den ikke er sagt opp skriftlig innen tre (3) måneder før periodens utløp.

9. Tvist

Ved uenighet om avtalevilkårene, må CB ha mottatt skriftlig beskjed om dette innen 14 dager fra avtalens utstedelsesdato. CB erfritatt fra erstatning når dette skjer som følge av forhold som ligger utenfor selskapets rådighet, eller ved force majeure. Enhvertvist som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Partene vedtar Oslo Tingrettsom verneting for eventuelle rettstvister.