Cobuilder sponser åpenBIM-professorat i Cardiff

– En av de trangeste flaskehalsene når det kommer til digitalisering av byggenæringen i dag er manglende kompetanse på et høyere nivå. Skal vi lykkes med å høste selv morgendagens lavthengende gevinster av smartere prosesser, må vi investere i dag.

Dette sier gründer og daglig leder Lars Christian Fredenlund i coBuilder. En virksomhet som tidligere har investert tungt i utviklingen av felleseuropeiske, digitale og åpne BIM-formater. Formater ment å bidra til en helhetlig og hensiktsmessig digitalisering av byggenæringen.

– Digitaliseringen av byggenæringen vil gi positive konsekvenser for både mennesker og miljø. Jeg tør faktisk påstå at de positive ringvirkningene vil bli større enn det vi i dag kan forestille oss. Fremtiden krever dog folk med en dypere innsikt, større forståelse for prosessene og en grundigere kunnskap rundt digitalisering og åpenBIM. Ikke minst trenger vi skarpe, visjonære hoder som ser sammenhengene og kan stake ut veien videre på et internasjonalt plan, sier Fredenlund.

Kostbare bommerter

Selv de best planlagte byggeprosjektene rammes av uventede utfordringer på grunn av sviktende kommunikasjon, koordinasjon og samhandling. Å bygge feil er fryktelig dyrt. Fredenlund trekker fram notoriske Berlin-Brandenburg flyplass som ett skrekkens eksempel.

– Etter femten år med omfattende prosjektering og planlegging og ti år med stadig feilende bygging, har prosjektet som skulle kostet 600 millioner euro nå rundet fem milliarder, og står akk like uferdig. Dette skyldes dårlig kontroll, manglende koordinasjon og hanglende prosesser mellom prosjekterende, entreprenører og under-entreprenører, sier Fredenlund.

Modent men for lite brukt

Fredenlund er av den oppfatning at BIM-softwaren vi i dag benytter har nådd en modenhet som burde være mer enn tilstrekkelig for at aktørene skulle være dypt synkronisert. Digitale løsninger for alt fra 3D-modellering i prosjekteringsfasen, til innsamling av produktdata for forvaltning i et livsløpsperspektiv, brukes allerede flittig ifølge Fredenlund.

– Det som mangler er genuin interesse og deltagelse fra en rekke aktørers side. Entreprenører og byggeiere rundt om i hele verden prøver hardt å få innført åpenBIM-metodikken, men store deler av verdikjeden yter fortsatt tung motstand. Det er akkurat som om mange nekter å ta inn over seg at BIM er langt mer enn bruk av programvare for å prosjektere ett bygg, men tvert imot en altomfattende prosess hvor hvert eneste lille tannhjul i hele verdikjeden spiller en rolle for å gjøre helheten mulig, sier Fredenlund.

Hvor blir det av analytisk, faktabasert kunnskap?

Software-gründeren er av den oppfatning at innsamling og raffinering av Big Data i en bygg-sammenheng blir lite meningsfull hvis man samtidig ikke vet hvilke data som trengs hvor. Og ikke minst hvordan de best kan brukes i praksis for å gjøre prosessene bedre og mer hensiktsmessige.

– I Cobuilder har vi fram til nå hatt fokus på teknologien og på den måten drevet fram digitale løsninger som kan brukes på tvers av alle aktørene i byggenæringens kronglete verdikjede. Dette er vel og bra, men etterhvert som vi har blitt stadig mer involvert i digitaliseringen på ett internasjonalt nivå, har det også blitt stadig tydeligere at det trengs mange eksperter med en dypere kunnskap om BIM-prosessene for å få snøballen til å begynne å rulle. Av den grunn har vi nå valgt å bidra vesentlig til en akademiske og profesjonell utvikling av BIM-eksperter, sier Fredenlund.

Slik skal problemet med manglende fagkunnskap takles

Selskapets første forsøk på å få til en fremtidsrettet ekspert-utdannelse innen BIM gjør derfor gjennom å sponse PhDen «Standardized BIM data streaming towards Real Time Proactive Decision Support for Infrastructure Asset Management» ved universitetet i Cardiff.

– Selv om vi i Norge har jobbet mye med utviklingen av standardene for åpenBIM, er det egentlig engelskmennene som har vært mest aktive når det kommer til implementering og praktisk bruk. Og da særlig innenfor offentlige byggeprosjekter. Markedet og industrien på de britiske øyer utvikler seg dynamisk og det er i et slikt miljø en kommende ekspert kan skaffe seg den nødvendige erfaringen og kunnskapen, sier Fredenlund.

Et viktig skritt – spesielt for infrastruktur-prosjekter

Formålet med professoratet er å utvikle digitale verktøy for smart sanntids-behandling og administrering av prosjektdata i alle faser av ett større infrastrukturprosjekts livssyklus. Utfordringen er å gjøre dette mulig på tross av det store antallet aktører som er involvert i prosjektet, de enorme mengdene data som utveksles dem imellom og det store faglige spriket. Utdannelsen skal derfor ha fokus på å finne tilfredsstillende svar på hvordan digitale verktøy og prosesser på åpne standarder kan føre til effektiv optimalisering på tvers av hele prosjektet. Ja, på tvers av hele næringen.

– Den aktuelle kandidaten må enten ha en vitenskapelig bakgrunn fra dataverden, og da gjerne med solide kunnskaper innenfor analyse av Big-Data og Cloud-Computing, eller bakgrunn som ingeniør med innsikt i digital modellering, numerisk analyse og optimalisering, sier CEO i Cobuilder UK, Nick Tune, som personlig skal jobbe tett med kandidaten og følge ham opp gjennom de tre og et halvt årene professoratet er estimert å ta.

En motorvei til innsikt

Det er de Walisiske myndighetene som stiller med prosjektet i form av bygging av en motorvei, og som derfor vil spille rollen som anleggs-eier og byggherre.

– Vi har valgt å investere i forskning på bruk av BIM og prosessene knyttet til innsamling og raffinering av data i et infrastruktur-prosjekt ikke har nådd samme modenhet som resten av byggenæringen. Samtidig som mulighetene for gevinster er større. Faktum er jo at 80 prosent av offentlig pengebruk i byggenæringen i Wales er knyttet til infrastruktur-prosjekter. Vi tror at ved å satse på infrastruktur i en slik fase, får vi – og kandidaten – hentet ut de erfaringene og den kunnskapen som på sikt vil gi maksimal effekt på en samlet, global byggenæring, avslutter Tune, som også er ansvarlig for den faglige utarbeidelsen av professoratet.

Finn mer informasjon om professoratet her.

By |2018-07-19T15:40:06+02:0011. april 2017|Tags: , , , , |