Cobuilder Collaborate – en standardisert tilnærming til forvaltning av prosjektdata

Den stadig økende bruken av BIM er et stort skritt mot byggenæringens digitale skifte og derfor også et viktig fokus for de internasjonale standardiseringsorganene. I denne artikkelen skal vi kort fortelle om den nylig publiserte standarden ISO 19650 som gir retningslinjer for styring og deling av informasjon ved bruk av BIM.

Implementeringen av BIM har gjort at hele den internasjonale byggenæringen er i positiv endring med tanke på hvordan prosjekter defineres, beskrives, bygges og forvaltes – men ikke uten komplikasjoner. De ulike aktørene i bransjen, både offentlige og private, har kommet med egne retningslinjer for hvordan man skal komme i gang med digitale prosesser, uten å tenke på at det hele, til slutt, må virke sammen.

Videre blir det digitale skiftet komplisert av at ulike organisasjoner møter den globale trenden mot BIM i ulike faser av sin digitalisering. For å løse disse utfordringene jobber de europeiske og internasjonale standardiseringsorganene (CEN, ISO, buildingSMART International) med utvikling av et sett av standarder som spesifiserer metoder for definering, beskrivelse, utveksling, kontroll, registrering og håndtering av alle data som brukes i byggenæringen.

ISO 19650 – Information management using building information modelling

En slik serie standarder er ISO 19650, del 1 og del 2, – Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling. ISO 19650 beskriver prosessene for håndtering og produksjon av informasjon under hele byggets livsløp ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering. Disse prosessene skal gi økt effektivitet og reduksjon av prosjektkostnader gjennom bruk av Project Information Models (prosjektinformasjonsmodeller) og Asset Information Models (eiendels informasjonsmodeller).

For å oppnå høyere kvalitet og større gjenbruk av eksisterende kunnskap og erfaring, jobber organisasjoner i økende grad i nye samarbeidsmiljøer. En vesentlig aspekt av disse samarbeidsmiljøene er evnen til å kommunisere, gjenbruke og dele data på en effektiv måte – uten tap, motsetning eller feilfortolkning. Samhandling mellom aktørene på prosjektene og Asset Management-teamene er sentralt for effektiv levering og drift.

ISO 19650 beskriver forskjellige typer informasjonskrav avhengig av deres formål, og hvordan disse skal utarbeides og distribueres til verdikjeden. Et viktig poeng i etablering av informasjonskravene er informasjonsnivået som skal definere omfanget nødvendig for å dekke de konkrete informasjonsbehovene. Prosessen for innhenting av informasjon er basert på samhandling innen et felles datamiljø, og innebærer validering og verifisering av informasjonen før den er godkjent til bruk.

Implementeringen av standard ISO 19650 har vært et hovedtema i Cobuilders arbeidsgrupper og workshops med nøkkelkunder. Gjennom tett samarbeid med ulike aktører i byggenæringen ønsker Cobuilder å etablere beste praksis-tilnærminger og samle inn viktige tilbakemeldinger fra markedet. På bakgrunn av dette har vi jobbet med optimalisering av eksisterende prosesser i ProductXchange og utvikling av nye funksjonaliteter som kan dekke behovet for bedre informasjonsstyring ved å ta i bruk standarder for opprettelse og deling av produktdata.

digital twin

Cobuilder Collaborate – en standardisert tilnærming til forvaltning av prosjektdata

Cobuilders nye løsning Collaborate som gradvis skal erstatte ProductXchange, er utviklet etter prinsippene beskrevet i ISO 19650, og skal forenkle datautvekslingen mellom byggherre og entreprenør på den ene siden og entreprenør og underleverandører på den annen side.

Cobuilder Collaborate implementerer samme informasjonsforvaltningsprosess som brukerne kjenner godt til fra ProductXchange: Sett – Samle inn – Sjekk – Distribuer.  I tillegg til et brukervennlig og intuitivt grensesnitt, tilbyr Cobuilder Collaborate nye funksjonaliteter som skal forenkle forvaltningen av produktdata på prosjektene, og muliggjøre overlevering av digitale «as-built» modeller beriket med validerte og verifiserte produktdata. Finn ut mer om de nye funksjonalitetene i Cobuilder Collaborate.

Cobuilders Collaborate skal gi byggherrer og entreprenører enkel innsamling og bedre kontroll over leverte data gjennom gode samhandlingsprosesser med verdikjeden. Løsningen hjelper utførende aktører med overholdelse av både europeiske og internasjonale lovkrav, men også med oppfyllelse av de stadig økende markedskravene om implementering av BIM-prosesser for dataforvaltning på prosjektene.