Bruk av ny teknologi for å redusere karbonfotavtrykk: fra EPD til PDT

Modified on november 24, 2020

Avkarbonisering er et sentralt tema for mange markedsledende aktører i byggenæringen globalt.

Organisasjoner som Willmott Dixon, Skanska Group, Royal BAM Group, Knauf Insulation, LafargeHolcim, Saint-Gobain, Stora Enso og mange flere har uttalt at de støtter en koordinert innsats i bransjen for å oppnå globale bærekraftsmål, som f.eks. netto null utslipp innen 2050.

Et sterkere miljøfokus har gjort avkarbonisering til en driver. Ikke bare for endringer i hvordan bygg og anlegg skal arbeide fremover, men også for helt nye forretningsmodeller.

Fram til nå har trenden vært å videreføre gamle arbeidsmetoder, og støtte disse med digitale verktøy. Men endelig ser vi at både bedrifter og bransjeorganisasjoner ser etter både ny teknologi og ikke minst nye helhetlige prosesser som kan gi økt effektivitet og bærekraft i hele verdikjeden.

digital twin

Livsløpsanalyser basert på maskinlesbare, standardiserte data

Livsløpsanalyser (Life Cycle Assessment) er ett eksempel på ny tankegang som gir grunnlag for økt bærekraft innen bygg og anlegg. Den såkalte LCA-metoden er en standardisert metode for utførelsen av en komplett miljøanalyse for et produkt eller en prosess. En LCA inkluderer alle miljøpåvirkninger gjennom hele livsløpet, fra vugge til grav. Dette inkluderer også råvareutvinning og materialtransport. LCA-metoden kan gi svært nøyaktige analyser, spesielt når den baseres på standardisert og maskinlesbar – altså digital – informasjon.

Standardiserte dokumenter som grunnlag for analyser

Når man gjør en livsløpsanalyse for et byggeprosjekt henter man informasjon om byggevarer eller materialer fra miljødeklarasjonene. Miljødeklarasjonen eller EPD-en (Environmental Product Declaration) er et standardisert dokument som gir informasjon om miljøpåvirkningen av et produkt gjennom hele produktets livsløp.

Standardiseringen av denne miljødeklarasjonen, dette skjemaet, er helt nødvendig for å kunne sikre at alle EPD-er for et gitt materiale faktisk kan sammenlignes. De må være basert på de samme testmetodene, bruke samme språk og være knyttet til harmoniserte produktstandarder i henhold til Byggevareforordningen.

Det at man faktisk har klart å jobbe fram en slik rigid, felles ramme gjør at EPD-er er en troverdig kilde når man skal vurdere miljøpåvirkning. Dersom man også velger å digitalisere denne informasjonen har man det aller beste utgangspunktet for nøyaktige livsløpsanalyser og dermed gode valg av byggevarer og materialer.

For det meste blir enklere om man gjør informasjon om til digital data! Ved hjelp av standardisert data kan prosjekter sikre reduksjon av karbonutslipp allerede i en tidlig prosjektfase.

I praksis vil dette si at når byggherre eller entreprenør vil stille krav om bruk av karbonpositive produkter og materialer så kan dette stilles som «datakrav» allerede i prosjekteringsfasen.

Dataene som leveres inn av deltakerne i prosjektet, kan valideres automatisk ved hjelp av digitale verktøy. På denne måten kan kravstiller, altså byggherre eller entreprenør, enkelt sikre at kravet om bruk av karbonpositive produkter og materialer faktisk blir oppfylt.

Det felles språket og strukturen i miljødeklarasjonen er avgjørende for å kunne måle og redusere miljøpåvirkning. Nettopp av den grunn jobbes det nå med å få LCA-krav for byggebransjen inn som en del av lovverket i en rekke europeiske land, som f.eks. Frankrike, Luxemburg, Nederland og Finland.

Miljødata og annen produktdata

EPD-data er et godt eksempel på hvordan informasjon som allerede er standardisert kan brukes som et grunnlag for digitalisering. En slik tilnærming kan anvendes ved digitalisering av alle typer produktinformasjon. Ved å bruke standardiserte og pålitelige kilder som EPD-dokumenter, ytelseserklæringer og harmoniserte produktstandarder kan produktinformasjon gjøres om til maskinlesbar data.

Når man digitaliserer er det viktig at man gjør det på en måte som kan forstås av andre aktører som man ønsker eller har behov for å samarbeide med. Dette kan man få til dersom man baserer digitaliseringen på standarder. Generelt kan man si at standarder danner en felles struktur og et felles språk for alle aktører i en verdikjede. Det sikrer at digitale data kan forstås av alle mennesker og maskiner og eliminerer feil og datatap ved digital informasjonsutveksling. Dette er hovedprinsippet bak to nye internasjonale standarder som ble frigitt tidligere i år ( EN ISO 23386 and EN ISO 23387 ).

digital twin

Kort fortalt gir disse standardene en metode for opprettelse av digitale produktdata som sikrer en slik felles struktur og felles dataspråk for byggebransjen.

Metoden baserer seg på produktdatamaler (også kjent som PDT’er), og ifølge Digitalt veikart 2.0 er PDT-ene en av de viktige felleskomponentene som må på komme på plass for å sikre en samlet digitalisering av bransjen. PDT-ene sørger for en sømløs digital informasjonsflyt ved hjelp av konsistent terminologi fra troverdige kilder. Ved bruk av produktdatamaler kan prosjekterende aktører lage digitale spesifikasjoner og stille prosjektkrav, mens LCA-eksperter og utførende aktører kan identifisere produkter og materialer som er i samsvar med disse kravene.

Finn ut mer om produktdatamalene (PDT).

Bruk av disse produktdatamalene gjør det mulig for aktører å få på plass automatiserte digitale prosesser for å stille miljøkrav til produkter og kontrollere oppfyllelse av kravene under oppføring. Dette er et eksempel på hvordan en prosess som tradisjonelt har vært tungvint og tidskrevende, kan nå gjøres digitalt på en effektiv måte.

Det beste med dette er at det i dag finnes digitale verktøy som allerede baseres på slike PDT-er. Cobuilder er en av få som tilbyr dette gjennom systemet Collaborate.

Environmewntal product data infographic

Arbeidsflyt knyttet til håndtering av datakrav i Cobuilder Collaborate – en løsning for byggherrer og utførende aktører – utelukkende basert på produktdatamaler (PDT-er)

Håndtering av miljøkrav i Cobuilder Collaborate

I Cobuilder Collaborate kan byggherre eller hovedentreprenør stille datakrav for å samle inn data om produktenes miljøegenskaper (EPD-data), f.eks. verdier for global oppvarmingspotensiale, bruk av ikke-fornybar energi eller ikke-farlig avfall, men også for relevante tekniske data, som f.eks. U-verdi.

I systemet kan kravstiller (typisk byggherre/hovedentreprenør) lage kravmaler (basert på PDT-er) for ulike materialer, produkter eller systemer som bygges inn i prosjektet.

Kravmalene oversendes leverandører og underentreprenører i det de blir invitert til det digitale prosjektet i Collaborate. Når den nødvendige informasjonen er innført som data i systemet, blir den automatisk levert til entreprenøren eller byggherren, slik at han kan validere den. Systemet gir automatiske varsler dersom det er data som mangler eller ikke er levert innen fristen, slik at entreprenøren kan purre på leveransen.

Når alle miljødata er samlet inn og validert, kan de eksporteres og integreres i ulike BIM-programvare eller hvilket som helst annet system ved hjelp av API-er. På denne måten kan byggherren eller entreprenøren bruke dataene for sine spesifikke formål i sitt eget system. Cobuilder tilbyr også gratis plugins for Revit og Navisworks som gjør det mulig for brukerne å koble produktdataene til en 3D-modell i BIM-programvaren de bruker.

I Collaborate finnes også en egen funksjon for dataintegrering. Brukere kan laste opp en IFC-modell, koble de innsamlede dataene til objekter i modellen og deretter eksportere den. Dette kan brukes til å sjekke og validere ‘as-built’ informasjon mot det som er prosjektert ved hjelp av spesifikke løsninger for modellsjekking.

Denne prosessen for styring av miljødata (og alle typer data) i prosjektet muliggjør innsamling av all nødvendig informasjon i sanntid. Det gir bedre kontroll over produkter og materialer som blir bygget inn, øker effektiviteten og sikrer at livsløpsanalysen er basert på reelle data.

Ved hjelp av denne prosessen kan bedriften få på plass en systematisk måte for håndtering av miljøkrav og minimere risikoen for bruk av feil materialer og produkter, noe som ofte fører til tids- og kostnadsoverskridelser.

Vil vite mer om Cobuilder Collaborate?

Ta kontakt med oss