Boligprodusentene krever maskinlesbar produktinformasjon

I et brev sendt ut 4. november ber Boligprodusentene alle sine medlemsbedrifter om å kreve maskinlesbar produktinformasjon på alt av byggevarer innen 2022.

Per Jæger, Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, skriver i sitt brev at ved å ta i bruk standardiserte Data Templates, eller produktdatamaler som det heter på norsk, kan man generere digitale og maskinlesbare produktdataark – og komme seg bort fra PDF’er og andre statiske formater som hindrer digital samhandling en gang for alle.

Dette er en forutsetning for en felles digitalisering i byggenæringen.

I Cobuilder jubler vi for dette utspillet! Vi er nemlig overbevist om at Data Templates (i hht. ISO 23387) vil hjelpe næringen med en fremtidssikker digitalisering.

Vi takker Per Jæger, Administrerende direktør i Boligprodusentene, for at vi får lov til å publisere hans brev i sin helhet.

digital twin

Per Jæger, Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening

Byggevareleverandører må levere maskinlesbar produktinformasjon innen 2022

Boligprodusentenes Forening ber medlemmene i foreningen om å kreve fra byggevareleverandører at de innen utløpet av 2022 leverer maskinlesbar produktinformasjon. Dette gjelder alle byggevarer, inklusive rør, elektro, ventilasjon, maling mv.

Digitaliseringen krever maskinlesbar produktinformasjon
For å digitalisere byggenæringen må vi ta i bruk maskinlesbar produktinformasjon. I dag er tilgjengelig produktinformasjon for byggevarer i stor grad basert på papir eller pdf’er. Det finnes databaser, men i all hovedsak er informasjonen i disse databasene lagt inn manuelt og basert på opplysninger fra papir eller pdf. Dette gjør det utfordrende å oppdatere og forvalte informasjonen. For mange opplysninger er det også mangelfull referanse til hvordan egenskapene er målt eller beregnet. Når man sammenligner to produkter, risikerer man derfor å sammenligne «epler og pærer», da tilsynelatende samme egenskap er målt eller beregnet på ulike måter.

Kort om maskinlesbare produktdatamaler (PDT) og produktdataark (PDS)

Standard Norge har satt i gang et arbeid med å utvikle standardiserte datamaler for maskinlesbar produktinformasjon. På engelsk kaller vi slike produktdatamaler Product Data Templates (PDT). Når vi legger inn verdier/opplysninger om et konkret produkt inn i en datamal (PDT), får vi et produktdataark, eller på engelsk Product Data Sheet (PDS). Vi har da et maskinlesbart produktdataark.

Datamalene utvikles for det norske markedet. Arbeidet ledes av komiteen SN/K 374 «Datamaler for produkter og systemer som inngår i bygg- og anlegg». Datamalene sikrer enighet mellom alle aktører i verdikjeden om hvilken informasjon som skal oppgis og hva de oppgitte verdiene er basert på. All informasjon er maskinlesbar og skal kunne benyttes i en heldigital byggeprosess med kobling til bygningsinformasjonsmodeller (BIM).

Alle egenskapene er éntydig definert og har en referanse til målemetode eller beregningsmetode. Alle egenskaper har også en GUID (Globally Unique Identifier) som er en unik, maskinlesbar identifikator. GUID’ene hentes fra buildingSMART Data Dictionary (bSDD).

Det utvikles én datamal for hver produktgruppe. Datamalen inneholder da alle relevante egenskaper for denne produktgruppen. Når byggevareprodusentene skal oppgi produktegenskapene for et konkret produkt, skal de benytte datamalen for den aktuelle produktgruppen og fylle inn nødvendig informasjon om produktet.

Datamalene som utvikles skal i første omgang opplyse om egenskapene som kreves av de harmoniserte produktstandardene til EU. Disse egenskapene er man pliktig å opplyse om for å kunne CE-merke produktene og lovlig omsette dem. I tillegg skal datamalene gi miljøinformasjon basert på «EPD-standarden» NS-EN 15804. Denne miljøinformasjon er avgjørende for at vi skal kunne beregne klimagassutslippene fra byggevarer og bygninger. Senere skal datamalene utvides med andre opplysninger, deriblant markedsdata (ETIM-data).

PDTene og PDSene er de digitale byggeklossene vi trenger for å digitalisere byggenæringen. Det er avgjørende at byggevareprodusentene tilbyr maskinlesbare produktinformasjon. Det foreligger nå vel 300 utkast til datamaler. Disse utkastene skal kvalitetssikres av SN/K 374 og så publiseres som norske PDTer. Samlet vil disse datamalene dekke de viktigste byggevarene i det norske markedet.

Det er nå opp til byggenæringen å ta datamalene i bruk. Boligprodusentenes Forening ber medlemmene om å kreve fra byggevareleverandørene at de innen utgangen av 2022 kan tilbyr maskinlesbar produktinformasjon (PDSer).

Det er viktig å understreke at byggevareprodusentene selv skal eie og ha kontroll over informasjonen i de enkelte produktdataarkene (PDSene).

Med vennlig hilsen

for Boligprodusentenes Forening
Per Jæger

 – I tiden som kommer er det først og fremst datamaskiner som skal snakke sammen – da må vi sørge for at maskinene kan lese informasjonen vi ønsker å utveksle. -Dette kravet fra Boligprodusentene er en stor gevinst for hele byggenæringen, sier Lars Fredenlund, Administrerende direktør i Cobuilder.

Kjært barn med mange navn

Data Templates, PDT, Product Data Templates eller datamaler på norsk – mange navn på samme konsept og man kan fort blir forvirret. Uansett navn, så handler det om å gjøre produktinformasjonen digital i ordets rette forstand, det vil si maskinlesbar. For i tiden som kommer er det først og fremst datamaskiner som skal snakke sammen – da må vi sørge for at maskinene kan lese informasjonen vi ønsker å utveksle.

Benytter man seg av Data Templates, slik Per Jæger oppfordrer til, er man sikret en standardisert fremgangsmåte for å digitalisere sin produktinformasjon.

– Dette kravet fra Boligprodusentene er en stor gevinst for hele byggenæringen, sier Lars Fredenlund, Administrerende direktør i Cobuilder.