Danmark var et av de aller første landene i Europa som innførte obligatorisk BIM for offentlige bygg. Dette skjedde allerede i 2007. Ni år senere er fordelene ved bruk av BIM synlig for alle. Helt knirkefritt har det imidlertid ikke gått.

Danmark betrakter BIM som en vei ut av uføret med en stadig fallende produktivitet. I 2007 ble «ICT regelverk 1365» obligatorisk for alle offentlige bygg- og anleggsprosjekter i Danmark. I tillegg har den danske stat innført en rekke lover for å øke bruken av digitale løsninger og tjenester i byggenæringen.

Hva har endret seg som følge av det danske fokuset på BIM?

Først og fremst har bevisstheten rundt BIM økt drastisk. I NBS’ «International BIM Report 2016,» kommer det fram at Danmark er det landet i Europa med høyest kunnskap om IFC og BIM. I tillegg høster byggenæringen allerede fordelene ved BIM brukt i praksis. Det har riktignok tatt litt tid. Først tok det et par år før byggherrene begynte å stille krav om BIM. Og så tok det tre, fire år før BIM ble en vanlig måte å utveksle informasjon mellom aktørene. I dag har danskene utarbeidet en helhetlig BIM-prosess for de aller fleste av sine offentlige byggeprosjekter.

Staten, en avgjørende faktor

Tradisjonelt er de ulike BIM-initiativene rundt om i Europa introdusert og fremmet av de store byggherrene. I Danmark ble innføringen av BIM tatt etter et politisk initiativ. Rett og slett fordi staten ønsket å øke kvaliteten på den offentlige byggingen, og samtidig minske kostnadene. BIM var den åpenbare løsningen, problemet var imidlertid at kravet ble satt før aktørene hadde nok kunnskap om BIM.

Dette er nok også grunnen til at det tok syv år før byggebransjen begynte å høste fordelene ved bruk av BIM. BIM er en omfattende prosess som ikke bare krever god teknisk ferdighet, men også kravene til samarbeids- og kommunikasjonsevne er store. Et krav er med andre ikke nok. For at prosess og metodikk skal fungere må også modningstid tas med i regnestykket.

Felles forståelse

For å kunne jobbe med BIM er det avgjørende at alle deltakerne har en grunnleggende forståelse for at BIM verken er én teknologi eller en gitt type programvare, men at det er en samhandlingsprosess for utveksling av informasjon på tvers av faser, fagbarrier og gjennom hele byggets livssyklus. Fram til nå har en global byggenæring stort sett benyttet seg av BIM i prosjekteringsfasen. Av den grunn ønsker den danske stat nå også å involvere byggherrer og forvaltere, slik at man kan begynne å høste fruktene av BIM også i driften av de respektive bygg.

Vanskelig å styre unna skjær i sjøen

En utfordring man har støtt på er mangelen på felles standarder i lovverket. IFC er et felles, åpent format som gjør det mulig å eksportere BIM’en, og bruke modellen uavhengig av hvilken programvare og plattform den enkelte aktør foretrekker, men det er ikke fastsatt hvilken versjon av IFC som skal benyttes. Modellen er derfor sårbar for ulike «fortolkninger.» Så selv om modellen samsvarer med myndighetenes lovkrav, er det vanskelig å få overlevert en konsistent, standardisert BIM.

Kort oppsummert kan vi derfor si at implementeringen av BIM går mye mer smertefritt med statens hjelp og kravsetting, men uten en betydelig endringsvilje i byggenæringen blir det allikevel vanskelig og tidkrevende. For at BIM skal bli den spydspissen i effektiviseringen av byggenæringen vi håper, trenger vi ikke bare et jevnt og vedvarende press fra statens, vi trenger også en byggenæring der aktørene jobber sammen, leverer data med høy kvalitet og går lenger enn å oppfylle minimumskravene.

Hvis disse kriteriene ikke oppfylles vil næringen aldri nå sitt sanne potensiale. Og det hadde jo vært synd. Synd for næringen. Synd for samfunnet og synd for den enkelte borger.