PODMÍNKY UŽITÍ PLATFORMY COBUILDER:

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

Naposledy aktualizováno 1. prosince 2022.

Vítejte jako uživatel platformy Cobuilder (dále jen „Platforma Cobuilder“).

DŮLEŽITÉ – PŘED POUŽITÍM PLATFORMY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ COBUILDER SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY. POUŽÍVÁNÍM PLATFORMY COBUILDER POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY, POROZUMĚLI JIM A SOUHLASÍTE S NIMI.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen „Licenční smlouva“) obsažena v níže uvedených podmínkách (“Podmínky“) je právní dohodou mezi vámi jako koncovým uživatelem a/nebo společností, kterou zastupujete (“Koncový uživatel“), a společností Cobuilder pro platformu Cobuilder k níž práva vykonává společnost Cobuilder. Přijetím těchto Podmínek nebo instalací, stažením, kopírováním nebo jiným používáním platformy Cobuilder udělujete souhlas s těmito Podmínkami/Licenční smlouvou a akceptujete je/ji. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněn platformu Cobuilder používat. Platforma Cobuilder je chráněna zákony o autorských právech a mezinárodními smlouvami o autorských právech, jakož i dalšími smlouvami a zákony upravujícími práva duševního vlastnictví (“IPR“). Na základě Licenční smlouvy získává Koncový uživatel oprávnění k užití (nikoli vlastnictví) Platformy Cobuilder. Koncový uživatel je oprávněn užívat Platformu Cobuilder za podmínek uvedených v Podmínkách.

1. Definice

Smlouva: Smlouva mezi Zákazníkem nebo Koncovým uživatelem a společností Cobuilder týkající se Platformy Cobuilder.

Společnost Cobuilder: Společnost Cobuilder AS se sídlem Strandveien 12, N-1366 Lysaker Norway. Společnost Cobuilder je vývojářem a dodavatelem platformy Cobuilder.

Cobuilder API: Rozhraní pro programování aplikací, které společnost Cobuilder zpřístupňuje Zákazníkovi za podmínek uvedených ve Smlouvě.

Zázemí společnosti Cobuilder: Jakákoli data, know-how nebo informace – bez ohledu na jejich formu nebo povahu (hmotné nebo nehmotné), včetně jakýchkoli práv, jako jsou práva duševního vlastnictví – které má společnost Cobuilder v držení před přistoupením k této Smlouvě. Zázemí společnosti Cobuilder zahrnuje veškerá stávající softwarová řešení, která společnost Cobuilder vlastní v okamžiku uzavření Licenční smlouvy/Smlouvy, a veškeré později provedené aktualizace těchto řešení.

Platforma Cobuilder: Platforma softwarových produktů vyvinutých společností Cobuilder, pro které platí tato Smlouva. Produkty Platformy Cobuilder jsou dodávány jako software jako služba Zákazníkovi včetně jakéhokoli Koncového uživatele a těmito produkty mohou být Cobuilder Collaborate Cobuilder Deliver, Cobuilder goBIM, Cobuilder Link, jakož i Cobuilder API, Cobuilder APP, veřejný prohlížeč (Public viewer) a další Cobuilder Background jako Define.

Objekt: předmět zájmu v kontextu stavebnictví.

Obsah: Jakákoli data z jakékoli on-line databáze Cobuilderu zpřístupněné prostřednictvím Platformy Cobuilder, včetně dat, vlastností, měr, jednotek, popisů a definic, jakož i předdefinovaných kombinací vlastností, měr, jednotek, popisů a definic, jakož i předdefinovaných kombinací vlastností a měr, které vytvářejí různé dostupné datové výstupy.

Zákazník: Společnost, která poskytuje Koncovému uživateli účet na Platformě Cobuilder, a která je smluvní stranou Smlouvy se společností Cobuilder o pořízení platformy Cobuilder, a která zaplatila licenční poplatek za užívání Platformy Cobuilder za podmínek dle Smlouvy.

Dokumentace: Jakákoli dokumentace společnosti Cobuilder, která zahrnuje mimo jiné programátorské příručky, manuály, materiály a informace vhodné nebo nezbytné pro použití v souvislosti s Platformou Cobuilder.

Datový slovník: Datový slovník umožňuje Zákazníkovi vytvářet vztahy mezi typy pojmů tvořících ontologie definující různé funkce budov, infrastruktury, výrobků, systémů, místností v rámci stavebnictví.

Datová šablona (DŠ): Společná datová struktura popisující charakteristiky (tzv. “vlastnosti”) stavebního objektu a jeho fyzikální vlastnosti podle důvěryhodného zdroje informací, ať už je to norma nebo předpis.

Koncový uživatel: Fyzická osoba využívající služby Cobuilderu, která je;

  1. a) oprávněna čerpat služby jménem Zákazníka na základě předplatného a byly jí poskytnuty uživatelské identifikační údaje a hesla.
  2. b) přistupuje k veřejné stránce zveřejněné Zákazníkem nebo společností Cobuilder, aniž by měla předplatné.

Každý Koncový uživatel je povinen přijmout Podmínky (Licenční smlouvu) pro přístup k Platformě Cobuilder a Podmínky se stávají závaznou součástí Smlouvy.

Strana/strany: Cobuilder a/nebo Koncový uživatel.

2. Nevýhradní licence

2.1 Oprávnění k užití přijetím Podmínek

Přijetím Podmínek může oprávněný Koncový uživatel používat Platformu Cobuilder v souladu s právy, která mu byla udělena podle předplatného podepsaného Zákazníkem. Koncový uživatel souhlasí s Podmínkami a bude se jimi řídit po dobu platnosti Podmínek (Licenční smlouvy). Přijetím Podmínek dává Koncový uživatel společnosti Cobuilder oprávnění používat veškerá data, která Koncový uživatel vložil do Platformy Cobuilder, a zpřístupnit je ostatním uživatelům Platformy Cobuilder způsobem, jakým je Platforma Cobuilder kdykoli nabízena na trhu.

Neautorizovaný Koncový uživatel bez jakýchkoli pověření je povinen akceptovat Podmínky (Licenční smlouvu) pro přístup k Platformě Cobuilder. Přijetím Podmínek může Koncový uživatel bez pověření číst Obsah zveřejněný na veřejných stránkách Platformy Cobuilder a používat jej pro interní nekomerční obchodní operace, ale nemá právo instalovat, stahovat, kopírovat nebo jinak používat Platformu Cobuilder.

2.2 Licence

V souladu s Podmínkami společnost Cobuilder tímto uděluje Koncovému uživateli omezené, nevýhradní a nepřenosné (bez práva na podlicenci) právo používat Platformu Cobuilder výhradně v rozsahu Smlouvy pro nekomerční použití v rámci běžného provozu Zákazníků nebo Koncových uživatelů. Koncový uživatel nemá žádné vlastnické právo k Platformě Cobuilder ani právo distribuovat, poskytovat licence (podlicencí), ať už prostřednictvím více úrovní, nebo jinak převádět Platformu Cobuilder na jakoukoli třetí stranu nebo začlenit Platformu Cobuilder do jakéhokoli softwaru, produktu nebo technologie. Pokud Koncový uživatel nesouhlasí s Podmínkami, je jakékoli používání Platformy Cobuilder Koncovým uživatelem zakázáno a Koncový uživatel nesmí Platformu Cobuilder používat.

3. Účet Koncového uživatele

3.1 Účet

Zákazník může přidělit účty Platformy Cobuilder svým vybraným Koncovým uživatelům. Každý Koncový uživatel, kterému Zákazník přidělí účet, musí mít svůj vlastní “Účet koncového uživatele”. Účet Koncového uživatele Platformy Cobuilder bude přístupný prostřednictvím uživatelského jména a hesla, které si Koncový uživatel vytvoří nebo obdrží od společnosti Cobuilder (“Pověření Koncového uživatele”). Pověření Koncového uživatele slouží výhradně pro jeho vlastní potřebu.

3.2 Povinnosti

Koncový uživatel je odpovědný za zachování důvěrnosti svých vlastních pověření a Koncový uživatel je plně a výhradně odpovědný za všechny činnosti, ke kterým dojde s použitím pověření Koncového uživatele, ať už je Koncový uživatel autorizoval, nebo ne. Koncový uživatel je odpovědný za to, aby přijal odpovídající opatření týkající se jeho pověření a aby okamžitě informoval společnost Cobuilder o jakémkoli neoprávněném použití pověření Koncového uživatele. Obvykle bude e-mailová adresa Koncového uživatele jeho uživatelským ID, a proto je nezbytné, aby s heslem zacházel Koncový uživatel jako s přísně důvěrným.

4. Práva a omezení Koncového uživatele

4.1 Platforma Cobuilder

Koncový uživatel může používat rozhraní Cobuilder API pouze v rozsahu nezbytném pro výkon svých práv v Podmínkách.

Koncový uživatel nemá žádná práva na zdrojový kód jakéhokoli softwaru v platformě Cobuilder. Koncový uživatel není oprávněn provádět zpětné inženýrství, dekompilovat, upravovat nebo rozebírat platformu Cobuilder ani jinak redukovat platformu Cobuilder do lidsky vnímatelné podoby, a to v celém rozsahu ani zčásti, s výjimkou případů a pouze v rozsahu, kdy je taková činnost výslovně povolena Smlouvou nebo příslušnými zákony.

Koncový uživatel tímto potvrzuje, že se nebude podílet na žádném druhu hackování, narušování, úpravách nebo pozměňování softwaru. To platí bez ohledu na záměr. Jakékoli porušení tohoto závazku bude mít za následek ukončení platnosti Licenční smlouvy postupem dle Podmínek. Koncový uživatel nesmí používat Platformu Cobuilder na mobilním zařízení s operačním systémem Android, u kterého byla odstraněna jakákoli omezení softwaru založeného na systému Android jakýmkoli postupem, který není plně schválen a autorizován příslušným výrobcem mobilního zařízení.

4.2 Software třetích stran

Koncový uživatel bere na vědomí, že efektivní využívání Platformy Cobuilder může vyžadovat použití dalšího softwaru a technologií třetích stran (“software třetích stran“). Koncový uživatel a/nebo Zákazník je výhradně odpovědný za pořízení takového softwaru třetích stran a potřebných licencí pro jeho používání. Společnost Cobuilder neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se softwaru třetích stran a nemá žádné povinnosti ani odpovědnost týkající se softwaru třetích stran.

4.3 Odpovědnost Koncového uživatele a náhrada škody společnosti Cobuilder

Podmínky neposkytují Koncovému uživateli žádná práva k jakémukoli Obsahu včetně jakýchkoli dat nebo informací uložených v některé z částí Platformy Cobuilder. Koncový uživatel je odpovědný za to, aby zajistil, že používá jakýkoli Obsah správně, včetně zajištění toho, aby toto nepředstavovalo porušení práv duševního vlastnictví třetích stran. Tato povinnost se vztahuje na jakékoli použití Platformy Cobuilder nebo jiných dohodnutých služeb či produktů, včetně přijímání nebo šíření dat nebo informací patřících třetí straně Koncovým uživatelem, jakož i na Obsah, který je Koncovému uživateli importován z jakékoli databáze Cobuilder.

Koncový uživatel souhlasí s tím, že společnost Cobuilder nebude za žádných okolností nést jakoukoli odpovědnost za jakýkoli Obsah, včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí, ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku použití jakéhokoli Obsahu Koncovým uživatelem. Koncový uživatel bere na vědomí, že musí posoudit a nést veškerá rizika spojená s používáním jakéhokoli Obsahu, včetně jakéhokoli spoléhání se na Obsah, integritu a přesnost takového Obsahu. Pokud chce Koncový uživatel nahlásit nevhodné materiály nebo má jiné naléhavé problémy, může je nahlásit na adresu support@cobuilder.com.

4.4 Osobní údaje

Koncový uživatel by neměl, v žádné části Obsahu, který vytvoří, uvádět osobní údaje, jako je jméno osoby, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo nebo jakékoli jiné údaje (citlivé či nikoli) týkající se identifikovatelné osoby. Společnost Cobuilder nenese odpovědnost za žádný Obsah nahraný nebo vytvořený Koncovými uživateli. Koncový uživatel bere na vědomí, že Obsah vytvořený Koncovým uživatelem může být prohlížen, reprodukován, zveřejňován, sdílen a/nebo upravován třetími stranami, včetně orgánů činných v trestním řízení.

Pokud Koncový uživatel nahraje osobní údaje do platformy Cobuilder a/nebo jakékoli jiné databáze Cobuilder, ať už jako Obsah vytvořený Koncovým uživatelem nebo jako údaje související s účtem Koncového uživatele, odpovídá Koncový uživatel za zajištění právního základu pro požadované zpracování osobních údajů. Údaje mohou být použity a dále šířeny společností Cobuilder a dalšími uživateli systémů společnosti Cobuilder, jak to umožňuje platforma Cobuilder. Při poskytování osobních údajů prostřednictvím platformy Cobuilder je Koncový uživatel odpovědný za získání souhlasu od osoby, které se údaje týkají, s použitím a dalším šířením osobních údajů společností Cobuilder a dalšími uživateli platformy Cobuilder.

4.5 Pravidla chování: Povinnost dodržovat pravidla přijatelného používání

Koncový uživatel se zavazuje zajistit, že bude Platformu Cobuilder používat pouze v souladu se záměrem společnosti Cobuilder a v souladu se Smlouvou a Podmínkami.

Koncový uživatel je odpovědný za pořízení, financování a údržbu nezbytného počítačového vybavení a přístupu k internetu atd. pro získání přístupu k platformě Cobuilder. Koncový uživatel odpovídá za vytváření, udržování a používání dat nebo jiného obsahu z Platformy Cobuilder a databází společnosti Cobuilder ve svém vlastním podnikání.

Koncový uživatel odpovídá za to, že všechna data nahraná Koncovým uživatelem v platformě Cobuilder a databázích Cobuilder jsou správná.

Koncový uživatel se zavazuje, že používáním Platformy Cobuilder nebude nahrávat, zveřejňovat, přenášet ani jinak zpřístupňovat žádný obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, obtěžující, trýznivý, vulgární, nenávistný, rasově, etnicky nebo jinak urážlivý či diskriminační, obscénní, pornografický, nadměrně násilný nebo škodlivý pro nezletilé, hanlivé, pomlouvačné nebo zasahující do soukromí či práv na publicitu jiných osob, porušující obchodní tajemství nebo práva duševního vlastnictví jakékoli strany nebo obsahující softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené ke zničení, přerušení nebo jinému omezení funkčnosti jakéhokoli produktu nebo k poskytnutí nespravedlivé výhody uživatelům.

Koncový uživatel bere na vědomí, že Obsah, DŠ a veškeré další informace dostupné na Platformě Cobuilder, včetně údajů Koncových uživatelů a Zákazníků, mohou být použity pouze pro interní nekomerční použití v rámci běžného obchodního provozu Koncového uživatele nebo Zákazníka a nesmí být součástí jakéhokoli komerčního využití Zákazníkem, Koncovým uživatelem nebo třetími stranami.

Koncový uživatel nesmí používat Platformu Cobuilder způsobem zakázaným právními předpisy; k porušování práv jiných osob; k pokusům o získání neoprávněného přístupu k jakékoli službě, zařízení, datům, účtu nebo síti nebo k jejich narušení; k šíření nevyžádané pošty nebo škodlivého softwaru; způsobem, který by mohl poškodit Platformu Cobuilder nebo narušit její používání kýmkoli jiným; provádět činnost, která by některým hráčům poskytla nespravedlivou výhodu proti ostatním hráčům, nebo v jakékoli aplikaci či situaci, kdy by selhání Platformy Cobuilder mohlo vést k úmrtí nebo vážnému zranění jakékoli osoby nebo k vážnému fyzickému poškození či poškození životního prostředí. Porušení podmínek uvedených v této části může vést k okamžitému ukončení užívání Platformy Cobuilder Koncovému uživateli dle Podmínek. Společnost Cobuilder může Koncovému uživateli nevratně pozastavit používání Platformy Cobuilder, pokud má podezření, že Koncový uživatel porušil pravidla chování uvedená dle Pravidel. Pokud se společnost Cobuilder nedomnívá, že je nutné okamžité pozastavení, poskytne společnost Cobuilder před ukončením účtu Koncového uživatele nebo přístupu k platformě Cobuilder přiměřené oznámení.

5. Práva společnosti Cobuilder týkající se Obsahu

5.1 Právo na odstranění Obsahu

Společnost Cobuilder má právo, nikoliv však povinnost, odstranit nebo zablokovat z platformy Cobuilder Obsah, o kterém dle svého uvážení zjistí, že porušuje Podmínky, je nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje práva duševního vlastnictví jakékoli strany. Společnost Cobuilder má rovněž právo, nikoli však povinnost, omezit nebo zrušit oprávnění k používání účtu každého, kdo zveřejní takový obsah nebo se dopustí takového chování. Společnost Cobuilder má právo odstranit Obsah včetně informací, DŠ a/nebo souborů dokumentů v případě, že kvalita dat neodpovídá průmyslovým standardům a požadavkům trhu.

5.2 Právo na kontrolu Obsahu

Společnost Cobuilder má právo, ale není povinna kontrolovat Obsah zveřejněný prostřednictvím Platformy Cobuilder a nezaručuje přesnost, neporušenost ani kvalitu jakéhokoli Obsahu. Data Koncového uživatele, Datový slovník a Obsah mohou být zveřejněny a sdíleny s ostatními uživateli systémů společnosti Cobuilder. Společnost Cobuilder bude shromažďovat informace o používání produktů společnosti Cobuilder Koncovým uživatelem a na požádání vám je může zaslat. V závislosti na typu předplatného a zvolené zemi distribuce mohou platit omezení.

6. Práva duševního vlastnictví (IPR)

Společnost Cobuilder je držitelem vlastnických práv a všech práv duševního vlastnictví k technologii, včetně databází a všech souvisejících programů a služeb, které společnost Cobuilder nabízí Koncovému uživateli prostřednictvím Platformy Cobuilder.

Ve vztahu mezi společností Cobuilder a Koncovým uživatelem platí, že společnost Cobuilder nebo její poskytovatelé licencí vlastní a ponechávají si veškerá vlastnická práva, včetně všech patentů, autorských práv, obchodního tajemství, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, k platformě Cobuilder a k jejím opravám, opravám chyb, vylepšením, aktualizacím, zlepšením nebo úpravám, a Koncový uživatel tímto neodvolatelně převádí, převádí a postupuje společnosti Cobuilder veškerá svá práva, vlastnické právo a podíl na nich.

Obsah, DŠ a veškeré další informace registrované společností Cobuilder a dostupné v platformě společnosti Cobuilder patří společnosti Cobuilder. Překlady DŠ včetně vlastností, měr, jednotek, názvů kategorií jsou majetkem společnosti Cobuilder.

Při veškerém registrovaném používání Platformy Cobuilder bude Zákazník nebo Koncový uživatel povinen zaplatit vlastníkovi práv duševního vlastnictví licenční poplatek za používání příslušných evropských a národních norem, pokud neexistuje dohoda s vlastníky práv duševního vlastnictví na vnitrostátní úrovni pro jednotlivé případy.

Společnost Cobuilder uděluje neautorizovaným (neregistrovaným) uživatelům nepřenosné, nevýhradní právo číst obsah z veřejné stránky Cobuilder výhradně jako bezplatnou licenci pro použití v interních nekomerčních obchodních operacích a nepoužívat obsah pro jakékoli komerční použití neregistrovaným uživatelem nebo třetími stranami.

Koncový uživatel neudělí třetím stranám žádná práva k používání, reprodukci, vytváření odvozených děl, distribuci, veřejnému předvádění nebo veřejnému vystavování Obsahu, včetně šablony dat nebo jejích částí.

Koncový uživatel nemá právo distribuovat, licencovat ani jinak převádět databáze Cobuilder třetím stranám ani začlenit rozhraní API Cobuilder do jakéhokoli softwaru, produktu nebo technologie v rámci komerční operace, pokud není v dodatečné rámcové smlouvě stanoveno jinak.

Zákazník bere na vědomí, že jakákoli extrakce (jakýkoli přenos na jiné médium nebo kopírování) a opětovné využití (sdílení) podstatných částí  obsahu z Platformy Cobuilder je přísně zakázáno.

7. Odpovědnost

Společnost Cobuilder neodpovídá za žádné události, ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo nedostupnosti Platformy Cobuilder nebo jiných služeb či produktů společnosti Cobuilder. Společnost Cobuilder neodpovídá za nesprávné nebo zavádějící údaje nebo informace obsažené v jakýchkoli databázích dostupných prostřednictvím Platformy Cobuilder nebo zprostředkované jejich prostřednictvím.

Oprávnění registrovaní Koncoví uživatelé nemohou uplatňovat žádnou odpovědnost ani jiná práva na náhradu škody, to může učinit pouze Zákazník v návaznosti na dohodu mezi Zákazníkem a společností Cobuilder.

Neregistrovaní Koncoví uživatelé jsou odpovědní za veškeré události, ztráty nebo škody vzniklé v důsledku jejich zneužití veřejných stránek Platformy Cobuilder nebo jiných služeb či produktů společnosti Cobuilder.

8. Důvěrné informace

Koncový uživatel je povinen zacházet se všemi “Důvěrnými informacemi” (čímž se rozumí veškeré informace, poznatky, materiály nebo Dokumentace, ať už v písemné, elektronické nebo ústní podobě, důvěrné nebo tajné povahy, společnosti Cobuilder, jejích přidružených společností nebo jejich činností) týkajícími se společnosti Cobuilder jako s přísně důvěrnými a neprozrazovat je žádné třetí straně za žádným účelem, ať už během užívání Platformy Cobuilder, nebo po jejím ukončení, a nepoužívat tyto důvěrné informace nebo jejich části k žádnému účelu (jinému než v rámci plnění svých povinností podle Podmínek) bez předchozího písemného souhlasu druhé společnosti Cobuilder.

9. Řešení sporů

Veškeré spory týkající se těchto Podmínek budou řešeny mezi Zákazníkem, Koncovým uživatelem a společností Cobuilder v souladu s dohodou mezi stranami. V rozsahu, v jakém Koncový uživatel vznese jakýkoli nárok vůči společnosti Cobuilder, Koncový uživatel tímto neodvolatelně předává veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek k řešení mezi stranami obecným soudům Norska a podle norského práva s příslušností okresního soudu v Oslu.

10. Doba platnosti a ukončení

Podmínky (Licenční smlouva) platí od okamžiku, kdy Koncový uživatel poprvé získá přístup k Platformě Cobuilder, stáhne si ji nebo ji jinak použije, a automaticky zaniká, pokud koncový uživatel nedodrží některou z podmínek uvedený v Podmínkách, a Koncový uživatel odpovídá společnosti Cobuilder a jejím dodavatelům za veškeré škody nebo ztráty způsobené nedodržením podmínek ze strany Koncového uživatele.

Společnost Cobuilder má právo ukončit oprávnění k užití Platformy Cobuilder dle Podmínek s konkrétním Koncovým uživatelem na základě třicetidenního (30) písemného oznámení Koncovému uživateli. Oprávnění k užívání dle těchto Podmínek bude automaticky ukončeno v případě, že dojde k ukončení Smlouvy mezi Zákazníkem a společností Cobuilder.

Po ukončení oprávnění, Koncový uživatel okamžitě přestane používat Platformu Cobuilder a Koncový uživatel se zavazuje zničit všechny kopie Platformy Cobuilder a důvěrné informace včetně dokumentace nebo je po ukončení smlouvy vrátit společnosti Cobuilder. Společnost Cobuilder má právo provést kontrolu používání Platformy Cobuilder Koncovým uživatelem v souvislosti s těmito Podmínkami a Koncový uživatel jí za tímto účelem poskytne přiměřenou součinnost.

11. Kontakt

Pokud má Koncový uživatel jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek nebo Smlouvy nebo pokud si Koncový uživatel přeje kontaktovat společnost Cobuilder z jakéhokoli důvodu, zašlete e-mail na adresu support@cobuilder.com.

Cobuilder, prosince 2022.